Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Παρατείνει ο χρόνος του διαλείμματος τον ημερήσιο χρόνο εργασίας του μισθωτού;

Αρχικά, όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους (παρ.1 του άρθρου 4 του ΠΔ 88/1999).

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τον Νόμο 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων», οι μισθωτοί που συνδέονται δια σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου με τον εργοδότη τους, «συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν 2112, ή το υπό του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού προβλεπόμενο όριο ηλικίας, εν ελλείψει δε τούτου, το 65ον έτος της ηλικίας των, αποχωρούντες της υπηρεσίας,  με την συγκατάθεση του εργοδότου,  δικαιούνται του ημίσεως της υπό του Ν 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, ή του Β∆ της 16/Ιουλίου/1920 οριζόμενης αποζημιώσεως, δια την περίπτωσιν απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας» (άρθρο 8, εδάφιο α’).
Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι μισθωτοί εν γένει (υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες) υπαγόμενοι για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (τώρα ΕΦΚΑ), μπορούν να αποχωρούν από την εργασία τους, δικαιούμενοι της μισής αποζημίωσης (50%) που προβλέπεται από τον Ν 2112/1920 (ή το ΒΔ 16/18-7-1920) για την περίπτωση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Φορολόγηση συντάξεων από την Γερμανία.

 Όσον αφορά τη Γερμανία, οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Γερμανίας, τα κρατίδιά της, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, την ομοσπονδιακή τράπεζα, τους ομοσπονδιακούς σιδηροδρόμους και την ομοσπονδιακή ταχυδρομική υπηρεσία φορολογούνται μόνο στη Γερμανία. Με την έννοια «κρατικές συντάξεις» εννοούνται οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί στη Γερμανία για εργασία που παρασχέθηκε στον εκεί Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα. (Άρθρο 12 Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας Ν. 52/4.8.1967, ΦΕΚ Α΄ 134)

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Αποζημίωση ενοικιαστή όταν αποχωρεί πριν από την συμπλήρωση τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης.

Του Δρ. Ευάγγελου Μαργαρίτη
Αποτελεί συνηθισμένη στην πράξη τακτική η πρόβλεψη μονοετούς ή διετούς διάρκειας στη μίσθωση μιας κατοικίας. Τότε, ο μισθωτής ("ενοικιαστής") αισθάνεται την ανάγκη να αφήσει το σπίτι γιατί "έχει λήξει το συμβόλαιο". Αλλά και ο εκμισθωτής ("ιδιοκτήτης") ένα ή δύο μήνες πριν αποχωρήσει του "θυμίζει διακριτικά" ότι σε λίγο καιρό το σπίτι πρέπει να αδειάσει.
Αυτή η συνηθισμένη πρακτική όμως τελεί υπό την επιφύλαξη του νόμου. Ότι η μίσθωση ακινήτου έχει τουλάχιστον τριετή διάρκεια, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί για λιγότερο χρόνο.

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ιδιοκατοίκηση Δευτερεύουσας Κατοικίας

Φορολογούμενος εκτός της 1ης κατοικίας του (στην οποία εκ των πραγμάτων διαμένει επί 12 μήνες) έχει και μια δευτερεύουσα κατοικία - εξοχική. Με πραγματικό γεγονός την διαμονή στην δευτερεύουσα κατοικία - εκ περιτροπής - Χριστούγεννα, Πάσχα, ένα σαββατοκύριακο και έναν συνολικά μήνα το καλοκαίρι μπορεί να συμπληρωθούν στο έντυπο Ε1 (κωδ.222) 2 - 3 μήνες ιδιοκατοίκησης μόνο, και να παρατεθούν σε περίπτωση ελέγχου οι λογαριασμοί κατανάλωσης ρεύματος της χρονιάς για την απόδειξη της πραγματικής κατάστασης; Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συμπληρωθεί Ε2 καθώς μιλάμε για εκ περιτροπής διαμονή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ΚΦΕ όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1076/2015, για τις κατοικίες δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

Πως αντιμετωπίζεται εργατικά και ασφαλιστικά η πρόσληψη από ελληνική επιχείρηση, υπαλλήλου που θα ζει και θα εργάζεται σε χώρα της ΕΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. ΕΕ 883/2004 "Το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου αποσπασμένου".

Βάσει των προαναφερομένων, η περίπτωσή σας δεν ανήκει στο άρθρο 12 του Καν. ΕΕ 883/2004 που αφορά αποσπασμένους υπαλλήλους.

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς κάλυψη τεκμηρίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με την αντίστοιχη ακύρωση μετοχών και έγινε επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας των μετρητών που τους αναλογούν. Τα χρήματα αυτά στη φορολογική δήλωση των μετόχων θα μπουν στον κωδικό 781;.(Ως κεφάλαιο για κάλυψη τεκμηρίων)

Απάντηση:

Η μείωση του κεφαλαίου διακρίνεται σε πραγματική και ονομαστική μείωση.

Καταγγελία συμβάσης sale and lease back

Το 2007, ανώνυμη εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με την διαδικασία του Sale and Lease back, πουλώντας τα ακίνητά της στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθώνοντας στη συνέχεια τα ίδια ακίνητα. Τον Δεκέμβριο 2017, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατήγγειλε τη σύμβαση.
Το αφορολόγητο αποθεματικό που είχε σχηματίσει η ΑΕ κατά την πώληση και εμφανιζόταν σε ιδιαίτερο λογαριασμό, φορολογείται; Αν ναι, ποιες λογιστικές εγγραφές απαιτούνται; Η φορολόγηση του αποθεματικού θα γίνει κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο που είχε χορηγηθεί η απαλλαγή;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 72 του N 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν, μετά την τροποποίησή τους με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 22 της υποπαραγράφου Δ1 της

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτου σε ατομική επιχείρηση.

Καλημέρα σας Θα ήθελα να ρωτήσω Στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων το τεκμαρτό ενοίκιο – έσοδο από ιδιόχρηση, δηλώνεται στο έντυπο Ε2 και φορολογείται σαν εισόδημα από ακίνητα. Όταν έχουμε διπλογραφικά βιβλία θα καταχωρηθεί σαν έσοδο στα βιβλία και αν ναι ποια θα είναι η εγγραφή (λογαριασμοί ) ; Αν καταχωρηθεί θα έχουμε έσοδο 100 – έξοδο 100= 0. Άρα χάνεται το έξοδο που θα αντισταθμίσει το έσοδο που θα έρθει από το Ε2 στο Ε1 για να είναι, όπως πρέπει, φορολογικά ουδέτερο το αποτέλεσμα από τη φορολόγηση του τεκμαρτού ενοικίου. Με εκτίμηση.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
την γνωμοδότηση ΣΛΟΤ Αριθμ.Πρωτ.:1239 ΕΞ/23-06-2016 αναφέρεται : 

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Εργασία το Σάββατο σε πενθήμερη απασχόληση.

ΑΕ δουλευει πενθημερο δευτερα εως παρασκευη.
Λογω φορτου εργασιας θελει να δουλευει ολα τα σαββατα (δεν θελει να κανει μετατροπη σε εξαημερη εργασια).
Επιτρεπεται;Επιτρεπονται καποια σαββατα μονο;
Και αν οχι ποιες οι ποινες και τα προστιμα απο το ΣΕΠΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της πενθήμερης εργασίας δεν μπορεί να προστεθεί η εργασία που τυ­χόν προσφέρθηκε το Σάββατο ή την Κυρια­κή στη συνολική εργασία των υπολοίπων πέντε εργασίμων ημερών της εβδομάδας για την εξεύρεση τυχόν υπερεργασίας ή υπερωρίας.