Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Χαρτόσημο σε τιμολόγιο αγοράς αυτοκινήτου από ιδιώτη

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 της ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», ορίζεται ότι: 

Αγορά αγαθών από ιδιώτη - Απόδειξη της συναλλαγής - Αντιμετώπιση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τιμολογίων. 

Για τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 229/19-11-2012), διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όσον αφορά, κυρίως, τις μεταβολές που υπήρξαν σε σχέση με εκείνες τις εν πολλοίς ομοίου περιεχομένου διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ.. 186/1992): 

1) Δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση (υποχρεωτικά) τιμολογίου, για αγορά αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση αυτού (π.χ. ιδιώτες), καθώς και για τις περιπτώσεις υπόχρεων που αρνούνται την έκδοση του ή εκδίδουν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο. 
2) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ),στις περιπτώσεις συναλλαγών με ιδιώτες, αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, που περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού. 

Διευκρινίζεται ότι, ως «τίτλος κτήσης», μπορεί να θεωρηθεί, ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (αγοράς), αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα. 

Ο τίτλος κτήσης πρέπει να συντάσσεται, στους χρόνους που κατά περίπτωση, αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., που αναφέρονται στο χρόνο έκδοσης των τιμολογίων. 

Όσον αφορά την χαρτοσήμανση της πράξης, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1300/13.12.2000 διαταγή σχετικά με την κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις", ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι: 

« Άρθρο 27 

Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις στις μεταβιβάσεις οχημάτων. 

1. Ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία "τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος", τα τέλη χαρτοσήμου (παρ. 4, 5, 6, άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972, όπως ισχύουν), ο πόρος υπέρ του ταμείου Νομικών ( παρ. 8 άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% (περίπτωση α παρ. 3 άρθρο 33 ν. 1759/1988), που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, το οποίο ανέρχεται στα ποσά που κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού (27).….» 

Με βάση τα ανωτέρω, δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου κατά την αγορά ΕΙΧ αυτοκινήτου εταιρείας από ιδιώτη, επειδή έχουν ενοποιηθεί στο τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου.
ΠΗΓΗ: http://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.