Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Θέματα Ανάλωσης κεφαλαίου

Θέματα Ανάλωσης κεφαλαίου

787-788 "Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο"
Γράφετε το ποσό εκείνο του κεφαλαίου που αποδεδειγμένα δηλώθηκε σε προηγούμενα έτη (συνεχόμενα), είχε φορολογηθεί ή νόμιμα είχε απαλλαγή από το φόρο και το οποίο ως περίσσευμα (αποταμιεύματα) αναλώθηκε,δηλαδή δαπανήθηκε στο έτος 2010.

Ο τρόπος σχηματισμού των κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τις διατάξει της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά τα οικεία έτη. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
α) Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου
Για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου μπορεί να ληφθεί υπόψη κεφάλαιο που σχηματίσθηκε τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που ίσχυαν σε κάθε περίπτωση.
Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί κεφάλαιο προηγούμενων ετών χωίς περιορισμό, δηλαδή και πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια, με τις εξής δύο προϋποθέσεις:
αα) Να έχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το κεφάλαιο που επικαλείται για ανάλωση
ββ) Τα έτη να είναι συνεχόμενα, π.χ. ανάλωση κεφαλαίων από το οικονομικό έτος 2004 έως το 2010, και όχι επιλεκτικά, (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου έτους 2005 και έτους 2008).
β) Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου, από 1-1-2010, που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγή από το φόρο
Η περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (που αναφέρεται στην ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών) αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.3842/2010 και ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και μετά.
Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος λαμβάνονται υπόψη:
Τα πραγματικά εισοδήματα που:
αα. έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή
ββ. σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) ή
γγ. νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και από τα
δδ. τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα:
• χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων,
• εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα ms Ελλάδος,
• δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει
υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη
εε. οποιαδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας (δεν υπάγονται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο φορολογούμενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο για πραγματοποίηση επενδύσεων).
Από τα παραπάνω εισοδήματα εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 (αντικειμενικές δαπάνες) και 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.

Αρνητικά εισοδήματα (ζημία). Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, τα αρνητικά εισοδήματα (ζημίες) πρέπει να συμψηφίζονται με τα θετικά και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ θα γίνεται έστω και αν ο φορολογούμενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορία, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%).

Όταν δεν υπάρχουν αντικειμενικές δαπάνες ή αυτέςs είναι μικρότερες των 3.000 ευρώ ή των 5.000 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) αντίστοιχα.

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων τα μειώνει και το υπόλοιπο που προκύπτει είναι αυτό που περιορίζει ή καλύπτει τη συνολική ετήσια δαπάνη (π.χ. τα έσοδα από την πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή με το φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ.). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Παράδειγμα:αν ένας φορολογούμενος πουλάει τη χρήση 2010 ένα ακίνητο το οποίο είχε αγοράσει
τη χρήση 2005 και επικαλείται το έσοδο από την πώληση του ακινήτου για την κάλυψη
ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, θα πρέπει από το έσοδο τns πώλησης να αφαιρέσει το κόστος αγοράς  του ακινήτου, εκτός αν η αγορά του ακινήτου αποτέλεσε την χρήση 2005 που αγοράστηκε τεκμήριο και ο φορολογούμενος επικαλείται εκτός από το έσοδο της πώλησης και ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το έτος 2005.
γ)Προσδιορισμός ανάλωσης ξεφαλαίου για χρήσεις 2008 και 2009
Για τα οικονομικά έτη 2009,2010(χρήσεις 2008 και 2009), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.3763/2009, οι δαπάνες των άρθρων 16(αντικειμενικές δαπάνες)κα 17(δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων)του Κ.Φ.Ε. που πραγματοποιούνται, θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής τεκμηρίου και δεν απαλλάσσονται.Παράδειγμα: Αν κατά τη χρήση 2008 και 2009 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος αυτοκινήτου που
απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των 50.000 ευρώ)
και κατά τη χρήση 2010 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου των δύο προηγουμένων ετών, η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου δεν θα αφαιρεθεί, δεδομένου ότι απαλλάσσεται του τεκμηρίου.
Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.ή αυτές είναι μικρότερες από 2.900 ευρώ,αφαιρείται ποσό τουλάχιστον 2.900 ευρώ.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό τns συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση Κεφαλαίου του έτους αυτού.

ί) Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου για χρήσεις από 1-1-2005 έως και 31-12-2007
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη:
α) τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία
προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών,
β) τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα:
-χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων,
-εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος,
-δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει
υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη και
οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί,
Από τα παραπάνω εισοδήματα εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16(αντικειμενικές δαπάνες) και 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
Παράδειγμα: Αν κατά τις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος
αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των
50,000 ευρώ) και κατά τη χρήση 2010 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου των πέντε προηγουμένων ετών, για μεν τα οικονομικά έτη 2006, 2007, 2008 (χρήσεις 2005, 2006, 2007) η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου θα αφαιρεθεί, ανεξάρτητα από το ότι κατά τις χρήσεις αυτές δεν είχε εφαρμογή το τεκμήριο, για δε τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 (χρήσεις 2008, 2009) δε θα αφαιρεθεί δεδομένου ότι απαλλάσσεται του τεκμηρίου.
Προσοχή
Από 1/1/2005 και μέχρι 31-12-2007 κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την αφαίρεση των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών σχοιχείων, θα αφαιρούνχαι οι δαπάνες αυχές ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
ε) Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου για χρήσεις  από 1-1-1992 έως και 31-12-2004
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη:
αα) τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία
προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών,
ββ) τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα:
• χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων,
• εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα τns Ελλάδος,
• δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει
υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη και
• οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί,
Από τα παραπάνω εισοδήματα εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16(αντικειμενικές δαπάνες) και 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), όπως ίσχυαν, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ, το ποσό που πρέπει να εκπεσθεί αντί αυτών προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και των αποδειγμένων δαπανών διαβίωσης τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό τns συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
στ) Προσδιορισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου οικ. ετών 1992 και προηγουμένων
Για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων των οικ. ετών 1992 και προηγούμενων, εφαρμόζονται οι διατάξει που ίσχυαν κατά τα οικεία οικ. έτη (ΠΟΛ. 1042/92).
Συνοπτικά:
αα. Προσδιορισμός κεφαλαίων μέχρι το οικ. έτος 1978
• Εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη
Λαμβάνονται υπόψη τα φορολογηθέντα και αφορολόγητα εισοδήματα, τα χρηματικά ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων κτλ.
β Αφαιρούνται
Οι δαπάνες διαβίωσης και τα ποσά που διέθεσε για αγορά περιουσιακών στοιχείων, για ασφάλιστρα ζωής,για πληρωμή φόρων κτλ. (εγκ. 7/22-1-1979)
• Υπόλοιπο
Το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί ίο κεφάλαιο για ανάλωση,
ββ Προσδιορισμός κεφαλαίων από το οικ. έτος 1979 έως το οικ. έτος 1988
• Προσδιορίζεται αρχικά το δηλωθέν συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει από το συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων που υπόκεινται σε φορολογία ή απαλλάσσονται.
• Το κεφάλαιο προςs ανάλωση προκύπτει με την αφαίρεση των δαπανών που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν 820/78 από το δηλωθέν συνολικό καθαρό εισόδημα.
γγ. Προσδιορισμός κεφαλαίων από το οικ. έτος 1989 έως και το οικ. έτος 1992.
Από τα δηλωθέντα εισοδήματα αφαιρούμε το αφορολόγητο της παρ 3, 4 του αρθ. 8 του Ν. 3323/55, τις δαπάνες τns παρ 6, 7, 11 και τον αναλογούντα φόρο ή το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών των παρ. 2-4 του αρθ. 5 του Ν. 3323 όπακ τροποποιήθηκε με το αρθ. 5 του Ν. 1828/89, αναλόγως ποιο είναι μεγαλύτερο (αν to σύνολο των τεκμαρτών δαπανών είναι μεγαλύτερο τότε αφαιρούμε αυτό).
ζ) Κατάργηση αποταμιευμάτων που σχηματίσθηκαν με τη δήλωση (έντυπο Ε6 του οικ. έτοα 1992)
Επισημαίνεται επίσης, ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2019/1992 με τις οποίες είχε θεσπισθεί η
υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την 1.1.1991) το οποίο είχατε επισυνάψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσα των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιείτε από 1.1.1994 και μετά.
Τα χρηματικά ποσά όμως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των στοιχείων αυτών, κατα τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση τns προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου οικον. ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που μπορείτε να επικαλεσθείτε για τη μείωση του τεκμηρίου σας.
Προσοχή
Τα χρηματικά ποσά που γράφτηκαν σους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτηση τους εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση του οικον. έτους 2010.

η) Κεφάλαιο προηγούμενων ετών από εισόδημα ανηλίκου που είχε φορολογηθεί στο όνομα του πατέρα
 Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί ανάλωση του εισοδήματός του που απόκτησε όταν ήταν ανήλικος και φορολογήθηκε στο όνομα του γονέα του, για κάλυψη δαπάνης που έγινε μετά την ενηλικίωσή του, εκτος αν είχε γίνει επίκληση αυτού του εισοδήματος από το γονέα κατά το παρελθόν προς κάλυψη από αυτόν τεκμηρίου (ΠΟΛ. 1259/2-11-2000).
θ) Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς, συζύγων με κεφάλαια προηγούμενων ετών, πριν την έναρξη τns έγγαμης συμβίωσής τους.
Κατά τα έτη στα οποία δεν είχε αρχίσει η έγγαμη συμβίωση και κάθε σύζυγος υπέβαλλε χωριστή δηλωση για τα δικά του εισοδήματα, τα εισοδήματα κάθε συζύγου μπορούν να καλύψουν ή να μειώσουν μόνο τη δικη του ή τη δική τns, κατά περίπτωση προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (ΠΟΛ. 1094/23-3-89).
ι) Κάλυψη προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών μεταξύ συζύγων που είναι σε διάσταση.
Οι σύζυγοι που υποβάλλουν χωριστά δήλωση φόρου εισοδήματος λόγω διάστασης μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Φ.Ε. να επικαλεσθούν κεφάλαια προηγουμένων ετών για κάλυψη τεκμηρίου τους το οποίο θα προέρχεται μόνο από τα δικά τους εισοδήματα και όχι από το οικογενειακό εισόδημα που προέκυπτε κατά τη διάρκεια τns έγγαμης συμβίωσης (Σχετ. έγγραφο 1020051/389/Α0012/12-3-2002 και 1048601/935/Α0012/8-6-2005).
ια) Κάλυψη τεκμηρίου της εν ζωή συζύγου από εισοδήματα που δηλώθηκαν με κοινές φορολογικά δηλώσεις
Σε περίπτωση που η σύζυγος που υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για τα δικά της εισοδήματα λόγω θανάτου του συζύγου της, επιθυμεί,να καλύψει στο μέλλον τεκμήριο αγοράς ακινήτου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, μπορεί να επικαλεσθεί τα δικά της εισοδήματα και από τα εισοδήματα του συζύγου της μόνο αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις κοινές τους δηλώσεις (Σχετ. εγγ.100180711/8-1-2003).
ιβ) Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Μη αναγνώριση ζημίας σε περίπτωση προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη
Όταν ο προσδιορισμός του εισοδήματοε γίνεται με βάση την ετήσια δαπάνη του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.
Σε περίπτωση που σε κάποια χρήση ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση τα τεκμήρια,η τυχόν προκύπτουσα ζημία στη χρήση αυτή δεν συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα ούτε μεταφέρετε σε επόμενες χρήσεις. Επομένως κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, η ζημία της χρήσης αυτής δε θα ληφθεί υπόψη. ,
Αν σε κάποιο από τα παρελθόντα έτη τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται προς ανάλωση κεφαλαίου υπάρχει ζημία από εμπορική επιχείρηση, η ζημία αυτή καταρχήν συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα μετά το συμψηφισμό παραμένει αρνητικό, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών η τελική ζημία της χρήσης αυτής δε λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά αλλά για τη χρήση αυτή θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση (Σχετ. έγγραφο 1045929/856/Α0012/19-5-2005.
ιγ) Διαφορά φορολογικού ελέγχου
Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου προηγούμενων οικονομικών ετών, για τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη τα οριστικά εισοδήματα του συμβιβασμού.
ιδ) Xωpis πρόστιμο η υποβολή συμπληρωμαιικής δήλωσης για εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή δεν θεωρούνται εισόδημα.
Όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση και δηλώνει εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο, ή απαλλάσσεται του φόρου, ή χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, δεν επιβάλλεται σε βάρος του κανένα πρόστιμο (ΠΟΛ. 1317/2-12-1997).
ιε) Δικαιολογητικά για την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών
Για την κάλυψη ms τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών συνυποβάλλεται αναλυτά πίνακαςs με τα στοιχεία των εσόδων (εισοδήματα,δωρεές, κτλ.) και των ετήσιων δαπανών τεκμηρίων ή ποσού 2.900 ευρώ, ή 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ, ως ελάχιστο ποσό δαπανών διαβίωσης αν δεν υπάρχουν δαπάνες (τεκμήρια ) διαβίωσης, του άρθρου 16 ανάλογα με το έτος που επικαλείται δηλωθέντα εισοδήματα προς ανάλωση με το ποσό του σχηματισθέντος κατ έτος κεφαλαίου που προορίζεται για κάλυψη τεκμηρίων.
ιστ) Προσθήκη της διαφοράς μεταξύ συνολικής ειήσιας δαπάνης και συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος, στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα.
Στην περίπτωση που τα πραγματικά,εισοδήματα που δηλώνονται από το σύζυγο, τη σύζυγο και τα μέλη της οικογενείας του που συνοικούν και τον βαρύνουν είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά εισοδήματα, τότε η διαφορά προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται από τον φορολογούμενο ή τη σύζυγο του κατά περίπτωση, από εμπορικές επιχειρήσεις (εισόδημα Δ' πηγής) ή ελευθέρια επαγγέλματα (εισόδημα Ζ' πηγής). Αν δεν δηλώνονται εισοδήματα από τις πηγές αυτές, τότε ολόκληρη η διαφορά θεωρείται ως εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 (εισοδήματα που δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλη πηγή), το οποίο φορολογείται
στο όνομα του φορολογουμένου ή της συζύγου του, ανάλογα σε βάρος ποιου προκύπτει η διαφορά.
ιζ) Βήματα που ακολουθούμε για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικών εισοδημάτων και τεκμηρίων.
αα. Βρίσκουμε το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα
Αθροίζουμε τα επιμέρους καθαρά εισοδήματα, oπως δηλώθηκαν στον πίνακα 4, τα οποία φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήμαχος με συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων. Κατά την άθροιση αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα που δηλώθηκαν σχον πίνακα 6, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυχοχελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
ββ. Βρίσκουμε το συνολικό οικογενειακό τεκμαρτό εισόδημα
Αθροίζουμε τα επιμέρους τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως δηλώθηκαν στον πίνακα 5.
γγ. Βρίσκουμε τη διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήμαχος
δδ. Βρίσκουμε τα εισοδήματα που καλύπτουν ή περιορίζουν τη διαφορά
Αθροίζουμε τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στον πίνακα 6 της δήλωσης όπως απαλλασσόμενα,
φορολογούμενα με ειδικό τρόπο κ.λ.π., καθαρά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών σχοιχείων,δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές συνάλλαγμα κ.λπ., ανάλωση κεφαλαίου. Αν τα εισοδήματα αυτά είναι μεγαλύτερα από τη διαφορά του τεκμηρίου, τότε καλύπτουν τη διαφορά και συνεπώς δεν προστίθεται στο πραγματικό εισόδημα κανένα ποσό.
Αν όμως είναι μικρότερα από τη διαφορά του τεκμηρίου, τότε η τελική διαφορά που απέμεινε ακάλυπτη προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα.
Παράδειγμα:Φορολογούμενος που ασκεί ατομική εμπορική επιχείρηση στη χρήση 2010 δηλώνει
καθαρά κέρδη 40.000 ευρώ, καθαρό εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτου 10.000
ευρώ (μετά τις αποσβέσεις και εκπτώσεις δαπανών), ήτοι συνολικό καθαρό εισόδημα 50.000 ευρώ (40.000 +10.000). Eπίσης, στην ίδια χρήση έχει αντικειμενική δαπάνη από Ε.Ι.Χ. 20.000 και από αγορά καταστήματος 100.000, ήτοι συνολική δαπάνη 120.000 ευρώ (20.000 + 100.000).
Σύγκριση μεταξύ πραγματικών εισοδημάχων και αντικειμενικών δαπανών
Συνολικά δηλωθέντα πραγματικά εισοδήματα = 50.000
Σύνολο αντικειμενικής δαπάνης = 120.000
Διαφορά 70.000
Αν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα χρηματικά ποσά για τη συνολική αντικειμενική δαπάνη(διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), τότε η διαφορά των 70.000 ευρώ θα προστεθεί στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 110.000 ευρώ (40.000 + 70.000) πλέον το εισόδημα από ακίνητα 10.000 ευρώ, ήτοι συνολικό φορολογητέο εισόδημα 120.000 ευρώ (110.000+10.000).
ιη) Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της συνολικής ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε του ενός συζύγου μπορεί να καλυφθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου
Στην περίπτωση που η αντικειμενική δαπάνη που δηλώθηκε από τον ένα σύζυγο είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώθηκε από τον ίδιο και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν και η διαφορά που προκύπτει δεν καλύπτεται από λοιπά εισοδήματα που δηλώθηκαν από τον ίδιο στον πίνακα 6 της δήλωσης, τότε η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα του άλλου συζύγου.

39 σχόλια:

 1. Κε ΣΑΒΒΙΔΗ
  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ ΣΤΟ INTERNET
  ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νάσται καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΕ ΣΑΒΒΙΔΗ
  ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2004 ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ 2900, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μόνο από το οικονομικό έτος 2012 ισχύει η πρόσθεση ποσό 3000 σε άγαμο και 5000 ευρώ σε έγγαμο πάνω στα τεκμήρια. Απ όσο γνωρίζω ουδέποτε προγενέστερα ίσχυε κάτι τέτοιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κε Σαββίδη,
  Γιά έγγαμους, όταν κάνουμε Πίνακα Υπολογισμού των προς Ανάλωση Κεφαλαίων, με βάση όσα εκθέσατε παραπάνω, υπολογίζουμε ξεχωριστά τα ποσά γιά τους δύο συζύγους, κάνοντας δύο στήλες και αθροίζουμε τα Συνολικά Διαθέσιμα ποσά στο τέλος ;
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΕ ΣΑΒΒΙΔΗ,
  Ο ΕΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Η ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κυριε Σαββιδη ευχαριστω για τις οδηγιες του ανωτερου κειμενου μας βοηθησε αρκετα μα ειστε καλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κύριε Σαββίδη αν μια χρονιά κάποιος έχει αρνητικό πραγματικό εισόδημα και φορολογήθηκε για τεκμαρτό το υπόλοιπο το αρνητικό της χρονιάς αυτής δεν υπολογίζεται στο συνολικό ¨και μεταταφέρεται ως μηδενικό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  Αρ.Πρωτ.:1092330/1805/Α0012
  ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  ΤΜΗΜΑ Α΄
  ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών.
  Απαντώντας στο ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
  1. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτ.ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του N. 3296/2004 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά, για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτ.β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
  Με τις νέες διατάξεις ορίστηκαν πλέον και νομοθετικά αυτά που είχαν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση κατά το παρελθόν, ότι δηλαδή κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα από το αν έχει εφαρμογή ή όχι το τεκμήριο για τις δαπάνες αυτές.
  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., εξαιρείται του τεκμηρίου αγοράς η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα (άλλως περιορίζεται η απαλλαγή στα 120 τ.μ.).
  3. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, η συγκεκριμένη δαπάνη που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν αποτελεί τεκμήριο, αφαιρείται, όμως, και αυτή, προκειμένου να προσδιοριστεί το κεφάλαιο προηγούμενων ετών.
  4. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή, στην περίπτωση που το τελικό αλγεβρικό άθροισμα κάποιου έτους προς ανάλωση προκύπτει αρνητικό, εάν αυτό θα μεταφερθεί στα επόμενα έτη, η απάντηση είναι αρνητική.
  Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ? αριθμ. 1087172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφό μας, τα έτη που επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη. Συνεπώς, κατά το σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών τα τυχόν αρνητικά υπόλοιπα κάθε έτους συμψηφίζονται με τα θετικά και στην περίπτωση που το τελικό αλγεβρικό άθροισμα είναι αρνητικό, δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση, προκειμένου να καλυφθεί η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αν πέρσυ είχα χρησιμοποιήσει ανάλωση κεφαλαίου θα κάνω επιπλέον αφαίρεση ? θα θεωρήσω την αναλωση που είχα κάνει ως δαπάνη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στο οικ. έτος 2009 έχω αγορά ακινήτου 11.400 ευρώ και τεκμήριο διαβίωσης 2.900 ευρώ. Από την ανάλωση κεφαλαίου θα αφαιρέσω και το τεκμήριο διαβίωσης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Στο οικ. έτος 2012 υπάρχει αρχική ζημιά που μεταφέρεται στο οικ. έτος 2013. Και τις 2 χρονιές φορολογείται με τα τεκμήρια.Για να μεταφέρω την ζημία στο οικ. έτος 2014, αρκεί να καλύψω τα τεκμήρια του οικ. έτους 2013 ή πρέπει και του 2012. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Από τα εισοδήματα αφαιρούμε τα τεκμήρια. ότι μένει είναι εισόδημα προς επίκληση. Εάν βγαίνει αρνητικό τότε δεν μεταφέρεται τίποτα. Δηλ εισόδημα -2000(ζημιά), τεκμήριο 2900, κεφάλαιο για επίκληση τα επόμενα χρόνια 0. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο ξεχωριστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. παρακαλώ πολύ, αν μπορείτε να με πληροφορήσετε για το εξής θέμα. είμαι ιδιοκτήτης αυτοκινήτου κατά 100% και πληρώνω φόρο πολυτελείας 1330 ευρώ(2521 κυβικά εκατοστά). αν μεταβιβάσω το 50% στον σύζυγο θα έχω ευνοικότερη η και καθόλου επιβάρυνση? η θα επιμερίσει η εφορία τον φόρο κατά 50% σε μένα και και κατά 50% στον συζυγο. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο φόρος είναι 10% επί του τεκμηρίου . Άρα δεν αλλάζει τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ!ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΘΕΣΑ ΣΩΣΤΑ:ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΩ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΛ.1094/23.3.1989
   Προσδιορισμός, της φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες.
   VIII.Παράγραφος 3.
   Μειώσεις της διαφοράς της δαπάνης
   ε) Δάνεια.
   Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί• και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Εξυπακούεται ότι αυτά τα δάνεια δεν πρέπει να είχαν ληφθεί για άλλο σκοπό π.χ. βιοτεχνικά δάνεια ή δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η αντίστοιχη δαπάνη του δεν απο¬τελεί τεκμήριο που θέλει, να καλύψει ο φορολογούμενος.

   Διαγραφή
 18. Καλημέρα.
  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανάλωση κεφαλαίου.
  Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:
  ''Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) αντίστοιχα.''

  Σε παρελθόν οικονομικό έτος (χρήση 2009) κατά το οποίο δεν υπάρχουν τεκμαρτά εισοδήματα (κατοικία μικρότερη των 200 τμ και ιχ μικρού κυβισμού) θα ληφθεί υπ'όψιν το τεκμήριο των 2900 ευρώ για τη συγκεκριμένη χρήση ή οι αποδείξεις του πίνακα 7 (δαπάνη παροχής υπηρεσιών: 9600 ευρώ, έξοδα ιατρικής περίθαλψης: 80 ευρώ, ενοίκιο κύριας κατοικίας: 1200 ευρώ);
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τα 2.900,00 ευρώ. Οι δαπάνες δεν ήταν ποτέ των ποτών τεκμήριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σας.
   Κατά δεύτερον συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
   Αυτό που με προβληματίζει όμως και είναι και ο λόγος που σας έκανα την ερώτηση είναι τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ''αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης''.
   Σας παραπέμπω και στο http://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/14356 (του Κου Γραβιά) και συγκεκριμένα στα παραδείγματα που αναφέρονται.
   Τελικά υπολογίζουμε στην ανάλωση κεφαλαίου το τεκμήριο των 2.900 ευρώ ή τις δαπάνες του πίνακα 7 (δαπάνες παροχής υπηρεσιών, έξοδα ιατρικής περίθαλψης, ενοίκιο κύριας κατοικίας) εφόσον οι τελευταίες είναι άνω των 2.900 ευρώ?
   Θα εκτιμούσα τις απόψεις και τα σχόλιά σας πάνω στο δύσκολο θέμα της ανάλωσης.

   Διαγραφή
 20. Ου γαρ έρχεται μόνον. Ή πόσο κακό κάνουν οι βιαστικές απαντήσεις.Οι δαπάνες δεν ήταν ποτέ των ποτών τεκμήριο, αλλά αφαιρούνταν κατά τον προσδιορισμό του προς εξεύρεση αναλωθέντος κεφαλαίου..Για τώρα ο νομος 4172 άρθρο 34 αναφέρει <>. Επομένως όταν δεν υπάρχουν τεκμήρια ο έοφορος μπορεί να κάνει προσδιορισμό λαμβάνοντας υπ όψιν πραγματικές δαπάνες. Και ο ποιό ε΄θκολος τρόπος είναι να αφαιρεθούν οι δαπάνες που έχουν αναγραφεί στην δήλωση. Νάσαι καλά και ευχαριστώ για τον προβληματισμό. Κάπως έτσι προχωράει η επιστήμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αυτο ειναι το σχετικό άρθρο του ν 4172 που για κάποιο λ'ογω δεν δημοσιεύτηκε στο πτοηγούμενο σχόλιό μου.

  Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Απαραίτητη προυπόθεση επομένως είναι η μη ύπαρξη δαπανώ-τεκμηρίων. Διότι όταν υπάρχουν δαπάνες αυτές εμπεριέχουν και τις παργματικ'ές. Δηλ όταν εχουμε τεκμήριο ΕΙΧ 20.000 ευρώ δεν μπορεί να λάβουμε υπ ΄ψιν και δαπάνες για δίδακτρα πχ αφ ενός μεν επειδή αυτές περιέχονται μέσα στο τεκμήριο ξαι κυρίως ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατατοπιστικότατος!!!
   Συνεχίστε το άψογο έργο σας.
   Σας ευχαριστώ πολύ!!

   Διαγραφή
 23. Με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υπάρχουν ανεβασμένες στο taxis σχεδίασα τον πίνακα της ανάλωσης κεφαλαίου απο το 2003 εως και το οικονομικό 2014....
  Απο το 2009 και μετά είμαι σε διάσταση με τον πρωην συζυγο μου. Στην ανάλωση έχω χρησιμοποιησει μόνο τα δικα μου εισοδήματα απο το 2003 εως και το 2013 (οικονομικα).
  Τα οικομικα έτη 2009 και 2010 ως τεκμηριο συμπληρωνω μονο το 2900 καθως δεν εφαρμοζονταν τα τεκμηρια σπιτιου και αυτοκινητου;
  Ενω στο πινακα βγάζω ένα σεβαστο ποσό κοντά στις 200000 ως κεφάλαιο για που εχει σχηματιστει απο τα προηγουμενα χρονια το taxis αναφέρει στον κωδικο 787 ότι απο τα συστήματα τους έχουν το ποσο των 70000.
  Μηπως πρέπει να υπολογισω για την καλυψη των τεκμηριων το ποσά απο το 2009 που ειμαι διαζευγμενη και μετα γιατι καπου εκει ερχομαστε μαζι με το συστημα με μια μικρή διαφορα της τάξης των 6500 με το taxis???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα εισοδήματ που δηλώθηκαν σε κοινή δήλωση πρέπει να ληφθούν υπ οψιν και μετά τον χωρισμό. Καλύτερα να απευθυνθείτε στην ΔΟΥ ή τηλεφωνήστε στην ΓΓΠΣ μηπως και ξέρουν κάτι(που δεν το νομίζω).Είναι πολύ πιθανό επειδή η δήλωση υποβάλετει από τον σύζυγο να έχουν πάει οικογενειακά εισοδήματα στο δικό του ΑΦΜ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Η δόση που κάθε χρόνο δίνουμε για δάνειο αφαιρείται ως δαπάνη απο το κεφάλαιο το προς ανάλωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Για τα ετη απο το 2007 και πισω, κατα τον υπολογισμο της αναλωσης κεφαλαιου προηγουμενων ετων ,με ποια κριτηρια προσδιοριζεται η αντικειμενικη δαπανη για ιδιοκατοικηση κατοικιας;;; Με βαση τα ισχυοντα ανα αντιστοιχο ετος η με βαση τα ισχυοντα σημερα;;; Δηλαδη αν πχ το 2007 υπηρχε αντικειμενικο τεκμηριο μονο για πρωτη κατοικια ανω των 150 τετραγωνικων , αυτο σημαινει οτι για μια ιδιοκατοικουμενη πρωτη κατοικια 100 τετραγωνικων δεν προκυπτει τεκμηριο για το συγκεκριμενο ετος;;;Η εφαρμοζεται ο,τι ισχυει σημερα οποτε και προκυπτει τεκμηριο;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Για τελευταία φορά απαντώ σε σχόλιο. Από τα δηλωθέντα εισοδήματα, αφαιρούμε τα ποσά που ήταν γραμμένα στον πινακα 5 των τεκμηρίων κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπ οψιν αυτο που αναφερω στο αρθρο-Αν κατά τις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος
  αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των
  50,000 ευρώ) και κατά τη χρήση 2010 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου των πέντε προηγουμένων ετών, για μεν τα οικονομικά έτη 2006, 2007, 2008 (χρήσεις 2005, 2006, 2007) η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου θα αφαιρεθεί, ανεξάρτητα από το ότι κατά τις χρήσεις αυτές δεν είχε εφαρμογή το τεκμήριο, για δε τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 (χρήσεις 2008, 2009) δε θα αφαιρεθεί δεδομένου ότι απαλλάσσεται του τεκμηρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Σας ευχαριστω πολυ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλησπέρα! Ήθελα να ρωτήσω το εξής: ο πρωην (σε διάσταση σύζυγος) με ρώτησε εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει παλιές κοινές-τότε- φορολογικές δηλώσεις για αναλωση, καθώς δηλώνει μηδενικό εισόδημα αλλά έχει προβεί σε ακριβές αγορές, μεταξύ των οποίων, και αυτοκινήτου. Διάβασα ότι έχει δικαίωμα να επικαλεστεί μόνο τα προσωπικά του εισοδήματα. Γιατί τότε ζήτησε την έγκριση μου? Μήπως θέλει να χρησιμοποιήσει για την ανάλωση το οικογενειακό, τότε, εισόδημα μας? Τι γίνεται σε περίπτωση που εγώ αρνηθώ να επικαλεστεί κ το δικό μου εισοδημα, αλλά εκείνος το κάνει? Σας ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.