Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Αποζημίωση καταστροφής εμπορευμάτων

 

1. Στην ΠΟΛ. 1003/2014 διευκρινίζεται ότι:

«Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ.

Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο)».

2. Στην ΠΟΛ. 1038/2003 διευκρινίζεται ότι:

«Αρθρο 20

Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής αποζημιώσεων που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ΚΤΧ . Επίσης καταργείται το τέλος χαρτοσήμου στους συμβιβασμούς που αφορούν τις ανωτέρω αποζημιώσεις.

Σημειώνεται ότι η διάταξη δεν καταλαμβάνει το τέλος χαρτοσήμου για τους τυχόν απορρέοντες από τις ανωτέρω ασφαλιστικές αποζημιώσεις τόκους, το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων σε κάθε είδους ασφαλίσεις, καθώς επίσης και στα δάνεια που χορηγούνται επί ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές των ασφαλιστηρίων ζωής.

Επίσης η κατάργηση δεν αφορά το τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων για καταβολή άλλων αποζημιώσεων μη ασφαλιστικών, καθώς και των συμβιβασμών που δεν αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Η ανωτέρω κατάργηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ισχύει από 1-1-2003 και επομένως αφορά αποδείξεις που εκδίδονται από 1-1-2003 και συμβιβασμούς που καταρτίζονται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο που συνάφθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά την άποψή μας ο λογιστικός χειρισμός θα γίνει ως εξής:
 
 Η αποζημίωση θα καταχωρηθεί στα βιβλία ως έσοδο όταν καθίσταται βέβαιη η είσπραξή της. Λογιστικά θα πιστωθεί ο λογ. π.χ. 81.01.99 «Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα» ή o λογ/σμός 74.98.02 "Αποζημιώσεις από αβαρίες" με αντίστοιχη χρέωση του λογ. 33.95.

Κατά την είσπραξη από την ασφαλιστική εταιρεία της αποζημίωσης, θα χρεωθεί ο λογ. χρηματικών διαθεσίμων με πίστωση του λογ. 33.95.

Κατά την πληρωμή στους πελάτες χρεώνεται έξοδο (λογ. 81 - έκτακτα και ανόργανα έξοδα) με πίστωση χρ. διαθεσίμων.

- Όσον αφορά την αποζημίωση, κατά την άποψή μας, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού απο τον πελάτη κατά την είσπραξη. Μπορεί να καταχωρήσει την αποζημίωση π.χ. με την απόδειξη πληρωμής που θα εκδώσει η μεταφορική. 

- Όσον αφορά το χαρτόσημο, για την ασφαλιστική αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία προς την μεταφορική, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Κατά την καταβολή όμως του ποσού προς τους πελάτες της μεταφορικής θα πρέπει να αποδοθεί χαρτόσημο(3,6%) ως ακολούθως:

 -Στην περίπτωση, που, για την είσπραξη της αποζημίωσης εκδοθεί απλή απόδειξη , το τέλος χαρτοσήμου θα αποδοθεί εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης αυτής, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ 1 του ΚΤΧ.

-Στην περίπτωση, που, για την είσπραξη της αποζημίωσης εκδοθεί από τον λήπτη(δικαιούχο) τιμολόγιο, το χαρτόσημο θα αποδοθεί εντός των προθεσμιών του άρθρου 30 παρ 1 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου(μέχρι την 20η του 5ου μήνα για το προηγούμενο 3μηνο δηλ 20 Μαΐου-Αυγούστου-Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου για το 1ο-2ο-3ο-4ο 3μηνο αντίστοιχα).

 Για το χαρτόσημο θα γίνει η εγγραφή 63.98 σε χρ. διαθέσιμα κατά την πληρωμή του. Σημειώνουμε ότι κατά τον ΑΚ καταρχήν υποχρέωση απόδοσής του έχει ο οφειλέτης (η μεταφορική εταιρεία), αποτελεί όμως συμφωνία των αντισυμβαλλομένων.

Σημείωση ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1β, Ν.2859/2000 δεν ενεργείται διακανονισμός έκπτωσης του φόρου στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται σχετ. ΠΟΛ.1221/2000(Όταν πχ κάνουμε διαγραφή εμπορευμάτων από την αποθήκη με πρωτόκολλο καταστροφής). Συνεπώς, ο Φ.Π.Α. που εξέπεσε κατά την αγορά των εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λ.π. δεν επιστρέφεται στο Δημόσιο στην περίπτωση που στη συνέχεια τα εμπορεύματα ή οι πρώτες ύλες ή τα παραχθέντα από αυτές προϊόντα καταστρέφονται, εφόσον η ζημία αυτή αποδεικνύεται με τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σ αυτή την περίπτωση δεν έχουμε επίσης επιβολή χαρτοσήμου.

Η ζημία από την καταστροφή αποθεμάτων αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, εφόσον η ζημία είναι βεβαιωμένη, πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης, εγγράφεται στα βιβλία και αποδεικνύεται με τα νόμιμα δικαιολογητικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.