Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Έκπτωση δαπανών διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων και φιλοξενίας από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

 


ΕΡΩΤΗΣΗΑναγνωρίζεται ως δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η δαπάνη παροχής γεύματος στους εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους (π.χ ΄σύζυγος εργαζόμενου) στα πλαίσια κοπής της ετήσιας πρωτοχρονιάτικης πίτας ή άλλης εκδήλωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

    Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:…

«ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 25 του άρθρου 72, του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

«25. Από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.».

    Με βάση την ανωτέρω παράγραφο του νόμου, η ΠΟΛ. 1028/17.2.2006 εγκύκλιος διαταγή στην οποία αναφέρεστε, έχει πάψει να ισχύει απo την 1/1/2014.

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι εκπίπτουν οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.