Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο

 Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων που αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί μπορεί να εκχωρηθούν στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου ο δικαιούχος να μην φορολογηθεί για αυτά(άρθρο 4παρ 7 ΚΦΕ). Η εκχώρηση γίνεται με απλή δήλωση εκχώρησης στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά στον αρμόδιο για την φορολογία εισοδήματος προιστάμενο ΔΟΥ μέσα στο οικονομικό έτος που τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο.
Η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με ειδική θεώρηση στο σώμα της οικείας δήλωσης ή με την καταχώρησή της στο γενικό πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ(σχετ. ΠΟΛ.1096/Α0012/6.4.2001 διαταγή).
Η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο υποβάλλεται απαραίτητα προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσα στο χρόνο φορολογίας των εκχωρούμενων μισθωμάτων, πριν ή μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αν προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων και ακολουθήσει η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στη ΔΟΥ ή ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει η δυνατότητα να μη συνυπολογιστούν τα εκχωρηθέντα μισθώματα στο συνολικό σας εισόδημα. Αντίθετα, αν η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα φορολογηθείτε και για τα εισοδήματά σας από τα ακίνητα, ο δε φόρος που προκύπτει από τα μισθώματα του ακινήτου που θα κάνετε την εκχώρηση, θα σας επιστραφή μετά την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης.

Στο έντυπο Ε2, ο εκμισθωτής θα συμπληρώσει τα στοιχεία του ακινήτου. γράφοντας στο ονοματεπώνυμο ενοικιαστή, ''εκχώρηση δικαιώματος στο Δημόσιο'', χωρίς ποσά, αναγράφοντας μόνο τους μήνες μισθωσης και τον ΑΦΜ του ενοικιαστή.
Συνυποβαλλόμενα δικαιολογιτικα
α) Το συμφωνητικό μίσθωσης
β) Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων
γ) Η αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη καταβολής μισθωμάτων
δ) Η δκαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων
ε) Κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη μη καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται η μή είσπραξη των μισθωμάτων και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών της εκχωρούμενης αίτησης.
Αν ο οφειλέτης εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, πριν ασκηθεί κατ΄ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης(ΠΟΛ.1096/01)
Σημείωση Συμβουλάτορα: Δεν είναι δυνατή η αναίρεση  της εκχώρησης των μισθωμάτωνΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για την αφαίρεσή τους από το συνολικό εισόδημα του οικον.έτους 200...
(Παράγραφος 7 άρθρου 4 Ν. 2238 / 1994)
Προς τον Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ..................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ – ΕΚΧΩΡΗΤΗ
Επώνυμο                       Όνομα                 ¨Ονομα πατέρα / συζύγου

Διεύθυνση οδός                        αριθμ.        ΤΑΧΚΩΔ.             Δήμος

ΑΦΜ                 ΑΔΤ ή Διαβατηρίου                Α/Α καταχώρησης
                                                                                Μισθωτηρίου
Δηλώνω ότι έχω  / είχα εκμισθώσει με το από .....συμφωνητικό μίσθωση στον/στην
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ – ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Επώνυμο                       Όνομα                 ¨Ονομα πατέρα / συζύγου

Διεύθυνση οδός                        αριθμ.        ΤΑΧΚΩΔ.             Δήμος

ΑΦΜ                 ΑΔΤ ή Διαβατηρίου                Δ.Ο.Υ. Φορολογίας του
                                                                               
το ακίνητό μου[1]. ...............που βρίσκεται στη Διεύθυνση : οδός ..................αριθμ............ .
ΤΑΧ.ΚΩΔ. ............... Δήμος...........................θέση[2] ...............με επιφάνεια .........τ.μ και μου      
Ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας...............είδος κυριότητας[3] .....................................
        Με τη δήλωσή μου αυτή, κατ’ έφαρμογή όσων ορίζονται στις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, επειδή ο/η πιο πάνω μισθωτής δεν μου
κατέβαλε νομίμως και προσηκόντως τα μισθώματα της περιόδου απο ....................έως
.................μηνιαίου ποσού ................€υρώ και συνολικού ποσού ..............€υρώ που μου
οφείλει,   απο την ανεμπόδιστη χρήση του υπόψη ακινήτου μου,  εκχωρώ,  χωρίς
αντάλλαγμα,στο Δημόσιο τα δικαιώματά μου για την είσπραξη αυτών των μισθωμάτων.
Επίσης,δηλώνω υπεύθυνα ότι ο/η υπόψη οφειλέτης δεν έχει προβάλει,νομίμως ένσταση συμψηφισμού ή άλλες παρόμοιες ενστάσεις σε βάρος μου.
       Σας επισυνάπτω τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομιμότητα αυτής της απαίτησής μου, και σας βεβαιώνω ότι, εκτός από αυτά τα έγγραφα δεν έχω στην κατοχή μου άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που  να θεμελιώνουν την εκχωρούμενη απαίτησή μου.
       Παρακαλώ να ενεργήσετε εκκαθάριση φόρου εισοδήματος για το οικον. έτος 200...
χωρίς να περιλάβετε στο συνολικό εισόδημά μου, το ποσό των πιο πάνω μισθωμάτων που εκχωρώ, χωρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ[4]
1.Το από .......... συμφωνητικό μίσθωσης.
2.Η από ........... εξώδικη καταγγελία μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων
3.Η από ........... αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων
4.Η αριθμ. ...... από ......... δικαστική απόφαση του....................      


[1] Κατοικία, Κατάστημα, Γραφεία, Αποθήκη κτλ                         .............................200....                                     
                                                                                                               Ο Εκχωρών Δικαιούχος
[2] Ισόγειο, 1ος όροφος κτλ

[3] Πλήρη κυριότητα, επικαρπία
[4] ¨Ολα τα έγγραφα που υπάρχουν, κατά περίπτωση

ΠΗΓΗ: Φορολογική δήλωση 2012, των Χ.Παύλου-Ι.Γκούρλια

15 σχόλια:

 1. καλησπερα,σημερα ελαβα ειδοποιηση απο την εφορια για εκχωρηση μισθωματων στο ονομα μου αλλα ποτε δεν εχω μεινει στη συγκεκριμενη διευθυνση,προκειται 100% για πλαστογραφια,τι μπορω να κανω?πρεπει να μιλησω με δικηγορο?δεν προτιθεμαι να πληρωσω γιατι δεν εχω μεινει ποτε στη διευθυνση αυτη,σας παρακαλω αν ειναι ευκολο απαντηστε μου το συντομοτερο δυνατο για να ξερω πως θα κινηθω και εγω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απλά περάστε από την αρμόδια ΔΟΥ και θα λυθεί το θέμα επι τόπου. Δεν είναι μπαμπούλες στην εφορία αλλά άνθρωποι σαν όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ευχαριστω πολυ,εχω τη Δευτερα σκοπο να παω στη ΔΟΥ μου να δω τι συμβαινει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα,
  είναι απαραίτητο να υπάρχει και εξώδικο ή κάποια δικαστική απόφαση ή αρκεί για την αίτηση μόνο το σημβόλαιο? Μιας και ο ενοικιαστής μπορεί να παρουσιαστεί στη ΔΟΥ και να πει εγω τα πλήρωσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΟΛ 1096/2001
  Αποφασίζουμε

  Αρθρο 1

  Tύπος και περιεχόμενο δηλώσεων εκχώρησης και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται

  1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων εκχώρησης:

  α) Μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακινήτων και

  β) Μη εισπραχθέντων τόκων δανείου, έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της A και B, αντίστοιχα.

  2. H εκχώρηση γίνεται με τη συμπλήρωση και την υποβολή των πιο πάνω, κατά περίπτωση, εντύπων δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματός του προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικον. έτος που τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο.

  Με τη δήλωση εκχώρησης παραδίδονται, συγχρόνως, στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔOY από τον εκχωρητή, συνημμένα, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της απαίτησης που εκχωρείται στο Δημόσιο και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

  3. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα εκχωρούμενα μισθώματα ακινήτου επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπάρχουν, κατά περίπτωση.

  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  α) Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.

  β) H εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.

  γ) H αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη καταβολής μισθωμάτων.

  δ) H δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

  4. Επίσης, δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις διαταγές δεν είναι υποχρεωτικά απλά θεωρείτε ότι με αυτά κατοχυρώνεται η μη πληρωμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΙΜΑΙ ιδιοκτιτρια και ο ενοικιαστης απεχωρησε απο το διαμερισμα χωρις να με ειδοποιησει και χωρις να μου παραδωσει τα κλειδια τα οποια εχει αφησει σε προσωπο αγνωστο σε μενα και χωρις την αδεια μου.Δεν προτιθεται να μου τα παραδωσει εαν δεν του επιστρεψω την εγγυηση την οποια χανει διοτι εχει απληρωτους λογαριασμους και κοιν/στα 2 μηνων και πολλες φθορες απο κακη χρηση.αυτη την στιγμη εχω στην κατοχη μου εντολη εισαγγελεα και υπευθυνη δηλωση απο το αστυνομικο τμημα,συμφωνητικο μισθωσης και ιδιωτικο συμφωνητικο σε τι κατασταση παρελαβε το μισθιο. Αρνηται να υπογραψει συμφωνητικο λυσης μισθωσης και αρνηται να παραδωσει κλειδια. μπορω να εκχωρησω τα ενοικεια στην ΔΟΥ χωρις να εχω κανει εξωδικο και χωρις ναεχω στα χερια μου καποιο αλλο επισημο δικαστικο εγγραφο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΙΜΑΙ ιδιοκτιτρια και ο ενοικιαστης απεχωρησε απο το διαμερισμα χωρις να με ειδοποιησει και χωρις να μου παραδωσει τα κλειδια τα οποια εχει αφησει σε προσωπο αγνωστο σε μενα και χωρις την αδεια μου.Δεν προτιθεται να μου τα παραδωσει εαν δεν του επιστρεψω την εγγυηση την οποια χανει διοτι εχει απληρωτους λογαριασμους και κοιν/στα 2 μηνων και πολλες φθορες απο κακη χρηση.αυτη την στιγμη εχω στην κατοχη μου εντολη εισαγγελεα και υπευθυνη δηλωση απο το αστυνομικο τμημα,συμφωνητικο μισθωσης και ιδιωτικο συμφωνητικο σε τι κατασταση παρελαβε το μισθιο. Αρνηται να υπογραψει συμφωνητικο λυσης μισθωσης και αρνηται να παραδωσει κλειδια. μπορω να εκχωρησω τα ενοικεια στην ΔΟΥ χωρις να εχω κανει εξωδικο και χωρις ναεχω στα χερια μου καποιο αλλο επισημο δικαστικο εγγραφο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπερα, σημερα έλαβα ειδοποιητηριο απο την εφορια οτι εχω οφειλη προς το δημοσιο που προερχεται απο εκχωρηση μισθωματων που εκανε ο παλιος μου ιδιοκτητης στο σπιτι που νοικιαζα. Μπορω να παω στην εφορια και να κανω ματαιωση της εκχωρησης? Ως ενοικιαστης του ειχα κανει εξωδικο ζητωντας να συμψηφισουμε τα οφειλομενα μισθωματα.Μπορω με αυτο το χαρτι να κανω κατι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μα πως να κάνετε αγαπητέ ακύρωση μιας εκχώρησης που έκανε άλλος. Εδώ όπως θα διαβάσατε στο άρθρο δεν μπορεί να κάνει ακύρωση της εκχώρησης ο ιδιοκτήτης θα κάνει ο ενοικιαστής; Γνώμη μου είναι ότι τα βεβαιωθέντα στο όνομά σας ποσά από εκχωρηθέντα μισθώματα θα καταβληθούν υποχρεωτικά στο δημόσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ίσως δεν το έκανα κατανοητό, αλλά ως μισθωτής ακόμα, λίγο πριν λυθεί η μίσθωση του ακινήτου, έκανα στον τότε εκμισθωτή μου -και νυν εκχωρούντα στο δημόσιο τα μισθώματα που του οφείλω- νόμιμη εξώδικη ένσταση συμψηφισμού των οφειλόμενων μισθωμάτων. Προφανώς ο πρώην εκμισθωτής μου, όταν αργότερα έκανε την Δήλωση Εκχώρησης Μη Εισπραχθέντων Μισθωμάτων στο Δημόσιο και συμπλήρωσε στην εφορία του μια παρόμοια φόρμα -όπως αυτή που έχετε στο επάνω μέρος αυτής της ιστοσελίδας- δήλωσε ψευδώς ότι δεν κατείχε στα χέρια του κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο, ήτοι όπως θα δείτε ότι γράφει και η παραπάνω δήλωση: "ο οφειλέτης (δηλ. εγώ) δεν έχει προβάλει νομίμως ένσταση συμψηφισμού". Και προφανώς, για αυτό το λόγο και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έκανε δεκτή την εκχώρηση, όμως εγώ όπως προείπα, του είχα ήδη κάνει εξώδικο ζητώντας συμψηφισμό των οφειλόμενων μισθωμάτων. Για αυτό το λόγο αναρωτιέμαι αν με αυτό το δικό μου εξώδικο (που νομίμως αιτείται/ προβάλει συμψηφισμό εναντίον του εκμισθωτή, όπως γράφει η Δήλωση Εκχώρησης) και έχω στα χέρια μπορώ να πάω στην εφορία και να κάνω κάτι, δηλαδή να ματαιώσω την εκχώρηση. Επαναλαμβάνω ότι η Δήλωση Εκχώρησης γράφει: "Επίσης,δηλώνω υπεύθυνα ότι ο/η υπόψη οφειλέτης δεν έχει προβάλει,νομίμως ένσταση συμψηφισμού ή άλλες παρόμοιες ενστάσεις σε βάρος μου". Υποψιάζομαι λοιπόν ότι ο εκχωρών εκμισθωτής έκανε τη δήλωση αυτή και την υπέγραψε αποκρύπτοντας το στοιχείο αυτό, προκειμένου ή εκχώρηση να γίνει δεκτή από τη ΔΟΥ, όπως και έγινε. Εσείς τι πιστεύετε? Μπορώ να κάνω κάτι αν πάω στη ΔΟΥ του εκμισθωτή με το δικό μου εξώδικο συμψηφισμού μισθωμάτων εναντίον του εκμισθωτή που έχω στα χέρια μου? Είναι σχεδόν ξεκάθαρο οτι ο εκχωρών εκμισθωτής το απέκρυψε όταν έκανε τη Δήλωση εκχώρησης, προφανώς για να μην απορριφθεί η εκχώρηση και το δημόσιο να ζητήσει τα οφειλόμενα από εμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Προφανώς η ΔΟΥ δεν βεβαίωσε κανένα ποσό σε βάρος σας , αλλά σας κάλεσε για να αποδεχτείτε την εκχώρηση . Απέναντι του δημοσίου έχετε το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Άρα , περάστε το συντομότερο από την ΔΟΥ να αναπτύξετε τα όποια επιχειρήματα σας πριν προχωρήσει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ σε βεβαίωση του ποσό της εκχώρησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δυστυχώς το ποσό είναι ήδη βεβαιωμένο. Επισκέφθηκα χτες τη ΔΟΥ και μου το επιβεβαιώσαν αυτό, ωστόσο μου είπαν ότι έχω το δικαίωμα να κινηθώ νομικά εναντίον του εκχωρούντα εκμσθωτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ρίξτε μια ματιά και εδώ, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες : http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13513

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.