Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου σε ευρωπαϊκή χώρα Ελληνική εταιρία θα πουλάει στην Γερμανία εμπορεύματα.Θα ενοικιάσει έναν χώρο ωs αποθήκη για τα εμπορεύματα τηs.

Η τιμολόγηση θα γίνεται από την Ελλάδα και στην περίπτωση που θα φεύγουν τα εμπορεύματα από εδώ ,αλλά και στην περίπτωση που θα φεύγουν τα εμπορεύματα απο την αποθήκη στην Γερμανία.

1.Που πρέπει να δηλωθεί αυτή η αποθήκη ωs εγκατάσταση(στην ΔΟΥ τη δική μαs:)

2.Yπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί υποκατάστημα σε αλλοδαπή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1. Σύμφωνα με την  >παρ. 3 του άρθρου 7 του ΦΠΑ, θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο κράτος - μέλος. Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση ορισμένων πράξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της ίδιας παραγράφου 3.

 

Όπως έχει διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1282/1992 και 1317/1993, η  περίπτωση αυτή καταλαμβάνει περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών ελληνικής επιχείρησης σε άλλο Κράτος – Μέλος προς αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση, οι οποίες εξομοιώνονται με παράδοση αγαθού (ενδοκοινοτική παράδοση) απαλλασσόμενη του φόρου. Η ελληνική επιχείρηση υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και intrastat αποστολής, ενώ αντίστοιχα στο άλλο Κράτος Μέλος δηλώνεται ως απόκτηση. Για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων στο άλλο Κράτος Μέλος, θα πρέπει να έχει λάβει ΑΦΜ/VAT στο άλλο Κράτος Μέλος κατ΄ αναλογία των όσων ισχύουν στην Ελλάδα για τους υποκείμενους στο φόρο άλλων Κρατών Μελών με την  >ΠΟΛ 1113/2013  ή να  ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άλλο Κράτος Μέλος. Η λήψη ΑΦΜ ή ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου είναι πράξη ανεξάρτητη της περαιτέρω διάθεσης των αγαθών αυτών εντός του άλλου Κράτους αποστολής ή της αποστολής τους σε άλλα Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες. Στην περίπτωση αυτή, καθώς τα αγαθά αυτά κατά το χρόνο παράδοσής τους ή αποστολής τους σε άλλα Κ-Μ  βρίσκονται στο άλλο Κράτος Μέλος, θα εφαρμοστούν ως προς τη φορολογία του ΦΠΑ οι διατάξεις που εφαρμόζει ως προς τη φορολογία ΦΠΑ η Γερμανία. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις εκπληρώνονται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο.

 

Τα αγαθά θα διακινηθούν με δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται ως αξία η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών (παρ. 3 άρθρου 7 και περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 19 ΦΠΑ).

 

2. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί η μεταφορά των αγαθών στο άλλο Κράτος Μέλος, έχουν δοθεί διευκρινίσεις με τις ΠΟΛ 1201/1999, 1106/1999, 1199/2002 και την Ε.2019/2022.

 

 

3. Σε κάθε περαιτέρω παράδοση στο εσωτερικό του άλλου Κράτους Μέλους, η πράξη αντιμετωπίζεται ως φορολογητέα πράξη εντός του άλλου Κράτους. Ο φόρος αποδίδεται από το φορολογικό αντιπρόσωπο ή την ίδια την επιχείρηση εφόσον έχει λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο Κράτος αυτό και δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο. Η αποστολή αγαθών σε άλλα Κράτη Μέλη από την αποθήκη, αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική παράδοση και εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις στο Κράτος αυτό.

Επίσης, η αποστολή αγαθών σε Τρίτες Χώρες αντιμετωπίζεται ως εξαγωγή αγαθών. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις εξαγωγής εκπληρώνονται στο άλλο Κράτος Μέλος, όπου είναι και το κράτος εξαγωγής.

 

4. Σημαντικό στην περίπτωση που αναφέρεστε είναι αν αποκτάται μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος Μέλος,  δηλαδή εγκατάστασης με τα χαρακτηριστικά του υποκαταστήματος, οπότε αναλόγως θα εφαρμοσθούν και οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος στο άλλο Κράτος.

Για τις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστήματος, δείτε τα θέματα:

 

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου ΙΙ του ΑΝ 52/1967 (ΣΑΔΦ), ορίζεται ότι, «(α) Ο όρος «μόνιμος εγκατάστασις» σημαίνει καθωρισμένην επαγγελματικήν εγκατάστασιν όπου αϊ εργασίαι της επιχειρήσεως διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει.

(β) Ειδικώτερον ή μόνιμος εγκατάστασις περιλαμβάνει:

έδραν της διοικήσεως υποκατάστημα γράφείον εργοστάσιον εργαστήριον ορυχείον, λατομείον, ή άλλον τόπον εκμεταλλεύσεως φυσικών πόρων, τόπον οικοδομήσεως ή κατασκευήν ή εργασίαν συναρμολογήσεως εγκαταστάσεων διαρκείας πλέον των 12 μηνών.

(γ) Ο όρος «μόνιμος εγκατάστασις» δεν θεωρείται ως περιλαμβάνων:

την χρησιμοποίησιν εγκαταστάσεων προοριζομένων μόνον δια την αποθή κευσιν, έκθεσιν ή παράδοσιν αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την ε πιχείρησιν, την διατήρησιν αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την ε πιχείρησιν αποκλειστικώς προς τον σκοπόν αποθηκεύσεως, εκθέσεως ή πα ραδόσεως, την διατήρησιν αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν αποκλειστικώς προς τον σκοπόν επεξεργασίας υπό ετέρας επί χειρήσεως, την διατήρησιν καθωρισμένης επαγγελματικής εγκαταστάσεως αποκλει στικώς προς τον σκοπόν αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων ή συγκέντρωσε ως πληροφοριών δια την επιχείρησιν, την διατήρησιν καθωρισμένης επαγγελματικής εγκαταστάσεως αποκλει στικώς προς τον σκοπόν διαφημίσεως, παροχής πληροφοριών, επιστημονι κής ερεύνης ή παρομοίων ενεργειών αϊ οποίοι έχουν προπαρασκευαστικό ή επιβοηθητικόν χαρακτήρα δια την επιχείρησιν».

Η απόκτηση μόνιμης ή μη εγκατάστασης στην αλλοδαπή, θα πρέπει να κριθεί βάσει της πραγματικά ακολουθούμενης πρακτικής, σε συνδυασμό με τις παραπάνω διατάξεις της ΣΑΔΦ και ενδεχομένως άλλου πρόσθετου νομικού πλαισίου που ισχύει στο άλλο Κράτος.

Ο αποθηκευτικός χώρος στην αλλοδαπή θα δηλωθεί στο αρμόδιο γραφείο μητρώου της Δ.Ο.Υ.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=49219

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.