Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Αποχώρηση εταίρου με εξώδικη δήλωση από προσωπική εταιρία(ΟΕ, ΕΕ)


 Μέλος ομόρρυθμής εταιρείας , προβαίνει σε εξώδικη δήλωση για την αποχώρηση του από την εταιρεία η οποία ανακοίνωση έχει καταχωρηθεί και στο ΓΕΜΗ. Ήθελα να σας ρωτήσω για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία , εφόσον δεν αναφέρει ότι έχει κάποια απαίτηση απλώς αποχωρεί.

α)Πραγματοποιούμε απλά την μεταβολή στην εφορία βάσει της ανακοίνωσης?

β) Αν δεν αναφέρει κάτι το καταστατικό , τι γίνεται με το ποσοστό του?

Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν.4072/2012 προβλέπεται ότι ο  εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.

Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης (παρ.2). Αντίθετα, στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 του Ν.4072/2012 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του (παρ.3).

2. Περαιτέρω, με το άρθρο 267 ορίζεται ότι, αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

3. Ακόμη, το άρθρο 264 προβλέπει ότι σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου η εταιρεία του αποδίδει αυτούσια τα αντικείμενα που είχε εισφέρει κατά χρήση. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 264 ορίζεται ότι, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση, ο εξερχόμενος ή ο αποκλειόμενος εταίρος, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 261, έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας της συμμετοχής του. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των εταίρων ως προς την αξία συμμετοχής, η αξία που καταβάλλεται ορίζεται από το δικαστήριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών της εταιρείας, ο εξερχόμενος ή αποκλειόμενος εταίρος υποχρεούται να τα καλύψει κατά το λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες (παρ.3).

4. Από τις διατάξεις του εμπορικού νόμου (ν.4072/2012) προκύπτει ότι, η  εταιρεία θα πρέπει να αποδώσει αυτούσια στον εταίρο που αποχωρεί, τυχόν περιουσιακά στοιχεία που αυτός είχε εισφέρει κατά χρήση (παρ. 1, άρθρο 264 ν. 4072/2012). Η υποχρέωση απόδοσης των κατά χρήση περιουσιακών στοιχείων, δεν σχετίζεται με την επιστροφή του εταιρικού κεφαλαίου, τυχόν αποθεματικών και γενικώς την καταβολή της «πλήρους αξίας» της εταιρικής συμμετοχής στον αποχωρούντα εταίρο.

Όπως, έχει διευκρινισθεί με την γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 827/2021, η καταβαλλόμενη αξία, είναι η πραγματική αξία της εταιρικής συμμετοχής, κατά την χρονική στιγμή που ο εξερχόμενος εταίρος «χάνει» την εταιρική ιδιότητα. Για τον υπολογισμό αυτής της αξίας συντάσσεται ισολογισμός, ο οποίος (πρέπει να) απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου, κατά το χρονικό σημείο της αποχώρησης. Επισημαίνεται ότι, στην αξία της ως άνω εταιρικής συμμετοχής, συμπεριλαμβάνεται τόσο η αξία της εισφοράς του εταίρου που αποχωρεί, όσο και η αναλογία συμμετοχής του στα εμφανή αποθεματικά ή αφανή αποθεματικά (θετικές διαφορές μεταξύ πραγματικής και λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), αλλά και στην υπεραξία της εταιρικής οντότητας, που σχηματίστηκε διαχρονικά. Οίκοθεν νοείται, ότι τα εταιρικά χρέη, εμφανίζονται ως στοιχείο του παθητικού του ισολογισμού και λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Τέλος, αν η αξία της συμμετοχής είναι αρνητική, τότε ο εξερχόμενος εταίρος υποχρεώνεται να καταβάλει την διαφορά στην εταιρεία, « κατά τον λόγο της συμμετοχής του στις ζημιές » (βλέπε, άρθρο 264, παρ. 3, ν. 4072/2012 και ΑΚ άρθρο 904, « περί αδικαιολογήτου πλουτισμού »).

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω και όσα αναφέρετε, εφόσον στην εταιρία συμμετέχουν περισσότεροι των δυο εταίρων, δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 267 «Μονοπρόσωπη εταιρία» ώστε εντός τεσσάρων(4) μηνών να εισέλθει νέος εταίρος.

Αναφέρετε ότι, ο εξερχόμενος εταίρος δεν έχει κάποια απαίτηση από την εταιρία, γεγονός που ερμηνεύεται ότι, ο αποχωρών εταίρος δεν λαμβάνει τυχόν περιουσιακά στοιχεία που είχε εισφέρει κατά χρήση, αλλά ούτε και την πλήρη αξία της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Εφόσον δεν μεταβάλλεται το εταιρικό κεφάλαιο το ποσοστό συμμετοχής του θα μεταβιβασθεί στους εταίρους που παραμένουν.

Σε αυτή την περίπτωση, η άποψή μας είναι ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δωρεάς της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου που αναλαμβάνουν οι λοιποί εταίροι. Για φορολογικούς σκοπούς, ο προσδιορισμός της αξίας του εταιρικού μεριδίου του αποχωρούντος εταίρου, θα προσδιορισθεί σύμφωνα με την ΠΟΛ 1055/2003.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=49056

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.