Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση Bonus

Σε επιχείρηση που αποφασίζει να δώσει 3 φόρες τον χρόνο bonus (χωρίς να αναγράφεται στην σύμβαση) εχει υποχρέωση να υπολογίσει ασφαλιστικές εισφορές και αν ναι το ποσό του bonus προσαυξάνει τα δώρα και επιδόματα. Υπάρχει περίπτωση με κάποιο τρόπο να μην υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές . πέρα απο τα παραπάνω θα ήθελα μια σφαιρική άποψη για τα bonus και απο ασφαλιστικής αλλά και απο φορολογικός πλευράς .
 Απάντηση:
  Όσον αφορά τα bonus:
α) Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται ο μισθός, ή η σύνταξη και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (π.χ. επιδόματα), που καταβάλλονται τακτικά και συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, στην ίδια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.
β) από ασφαλιστικής πλευράς 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.4 του Α.Ν. 1846/1951 ημερήσιος μισθός στον οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές εννοούνται οι κάθε φύσης αποδοχές σε χρήμα και είδος, οι τελευταίες αποτιμούνται σε χρήμα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
2. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μισθός επί του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, εννοείται αυτός ο οποίος έχει συμφωνηθεί σε χρήμα και προσαυξάνεται:
2.1. Με τα ποσοστά τα οποία τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη στους μισθωτούς ή άλλες πρόσθετες χρηματικές αμοιβές εκτός από τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία είναι τα δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, ή λόγω γέννησης τέκνων του ασφαλισμένου και το βοήθημα σε οικογένεια θανόντος του ασφαλισμένου.
2.2. Με τα χρηματικά ποσά (φιλοδωρήματα ή άλλου είδους αμοιβές) τα οποία τυχόν καταβάλλονται κατά συνήθεια από τρίτους και υπολογίζονται βάσει σχετικών πινάκων οι οποίοι ισχύουν για την επιχείρηση (άρθρο 19 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) και
2.3. Με τις τυχόν σε είδος παροχές (κατοικία, τροφή, θέρμανση) του εργοδότη προς τους ασφαλισμένους οι οποίες αποτιμώνται βάσει πινάκων (άρθρο 19 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.). Εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές επιχειρήσεις οι παροχές αυτές εκτιμώνται "κατά κρίσιν αγαθού ανδρός" ως στοιχεία του μισθού.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στην έννοια του μισθού επί του οποίου υπολογίζονται οι υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικές εισφορές, περιλαμβάνεται το σύνολο των παροχών του εργοδότη προς τους ασφαλισμένους σε χρήμα ή σε είδος, τακτικών ή εκτάκτων (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) είτε από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη είτε χαριστικά, δηλαδή τόσο επί των τακτικών αποδοχών, όσο και επί των κάθε φύσης χορηγουμένων πρόσθετων παροχών στους μισθωτούς από τους εργοδότες με μορφή υπερωριακής απασχόλησης, επιδομάτων, βραβείων αποδόσεως εργασίας, ποσοστών πώλησης, έκτακτων  οικονομικών  ενισχύσεων κ.λπ. (εγκύκλιοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 212/1965, 187/1967, γενικό έγγραφο 182242/03-12-1977).

3. Από τις διατάξεις του ΙΚΑ συμπεραίνεται ότι δεν θεωρείται μισθός και επομένως δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές στα εξής ποσά:

• Οι παροχές οι οποίες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας ή όπου απαιτούν τη σύμπραξη του εργοδότη στην εκτέλεση της εργασίας.

• Οι παροχές οι οποίες συνδέονται με την αποκατάσταση πραγματικών δαπανών τις οποίες πραγματοποίησε ο μισθωτός χάριν της εκτέλεσης της εργασίας. Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν η χορήγηση τους δεν συναρτάται με την πραγματοποίηση αληθινών μετακινήσεων και δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού, δεν αποτελούν μισθό. (Α.Π. 167/1969).

• Οι παροχές οι οποίες χορηγούνται από καθαρά χαριστική πρόθεση, χωρίς να συνδέονται με συμβατική δέσμευση, εκτός εάν μετά από τακτική και μακροχρόνια καταβολή σχηματισθεί πρακτική της εκμετάλλευσης.

• Οι παροχές οι οποίες χορηγούνται ενόψει της λύσης της σχέσης εργασίας, όπως η αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

γ) από φορολογικής πλευράς 

Σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4172/2013 το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 3  αναφέρεται ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
...
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,
....
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό των ανωτέρω αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013.

Επιπρόσθετα στην ΠΟΛ.1072/31.3.2015  με την οποία παρέχονται «οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» και  ΠΟΛ. 1064/30.5.2016  που αναφέρεται στην «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

 πηγη http://www.e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.