Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση


Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος

Εργασιακή διαχείριση της μετατροπής των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης και παραδείγματα υπολογισμού των αποδοχών, των ημερών ασφάλισης και των αποδοχών άδειας για τους εργαζόμενους αυτούς.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Γενικά στοιχεία περί μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
2. Υπολογισμός αποδοχών μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
3. Ημέρες ασφάλισης των μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
4. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής εκ περιτροπής απασχόλησης
5. Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας εκ περιτροπής απασχολούμενων
1. Γενικά στοιχεία περί μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 3846/2010 , νοείται κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου. Μερική απασχόληση υφίσταται όταν συμφωνείται παροχή εργασίας μικρότερης διάρκειας από την πλήρη. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Συνήθης μορφή μερικής απασχόλησης είναι εκείνη που εμφανίζει μειωμένο ημερήσιο ωράριο απασχόλησης (π.χ. τετράωρο) επί πενθήμερο εβδομαδιαία. Αλλες μορφές μερικής απασχόλησης είναι η απασχόληση επί πενθήμερο με μη σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας (π.χ. καθηγητές φροντιστηρίων μερικής απασχόλησης), η διαλείπουσα απασχόληση, η εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. Στο άρθρο 2 του Ν 3846/2010 και στο άρθρο 17 του Ν 3899/2010 ορίζεται ότι κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006 και του Ν 1767/1988 .
2. Υπολογισμός αποδοχών μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
Οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης.
Παράδειγμα 1ο
Υπάλληλος γραφείου εμπορικής επιχείρησης, άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία,πτυχιούχος ΑΕΙ εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης επί τετράωρο ημερησίως και επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα καθ΄ όλο το διάστημα του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και αμείβεται με τα κατώτατα όρια αμοιβών της οικείας κλαδικής συλλογικής ρύθμισης (ρεπό Σάββατο, Κυριακή). Στην περίπτωση αυτή οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται ως εξής: Οι εργάσιμες ημέρες του μήνα είναι 22. Ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με την κλαδική συλλογική ρύθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2ο εξάμηνο του 2011 ορίζεται στα 998,56 €.
Συνεπώς, οι αποδοχές του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 του εν λόγω υπαλλήλου ορίζονται σε 22 ημέρες x ημερομίσθιο.
Ωρομίσθιο = 998,56 x 0,006 = 5,99 €.
Ημερομίσθιο = Ωρομίσθιο x 4 ώρες = 5,99 x 3 ώρες = 23,96 €.
Μηνιαίος μισθός = 22 ημέρες x 23,96 = 527,12 €. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας ο υπολογισμός των αποδοχών του εργαζόμενου αυτού που απασχολείται επί 20 ώρες την εβδομάδα γίνεται αναλογικά σε σχέση με τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης ως κάτωθι:
998,56 x 20/40 = 499,28 €.
O εν λόγω τρόπος υπολογισμού κατά την άποψη του γράφοντος είναι λανθασμένος και τούτο διότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μήνα κυμαίνονται από 20 έως 23 και κατά μέσο όρο ορίζονται σε 22. Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του επί 4ωρον ημερησίως εργαζόμενου ανέρχεται εν προκειμένω σε 23,96 €, αν καθορισθεί ο μηνιαίος μισθός στα 499,28 € σημαίνει ότι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα είναι:
Μηνιαίες αποδοχές
=
499,28
=
20,84
Ημερομίσθιο
23,96
αντί των 22 ημερών που είναι το ορθόν.
Παράδειγμα 2ο
Υπάλληλος γραφείου του ανωτέρω παραδείγματος εργάζεται με καθεστώς περιτροπής απασχόλησης (επί οκτάωρο ημερησίως και κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εβδομαδιαίως καθ΄ όλο το διάστημα του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και αμείβεται με τα κατώτατα όρια αμοιβών της οικείας κλαδικής συλλογικής ρύθμισης).
Στην περίπτωση αυτή οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται ως εξής: Οι εργάσιμες ημέρες του μήνα με καθεστώς πενθημέρου είναι 22. Ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με την κλαδική συλλογική ρύθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2ο εξάμηνο του 2011 ορίζεται στα 998,56 €.
Συνεπώς, οι αποδοχές του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 του εν λόγω υπαλλήλου ορίζονται σε 22 ημερομίσθια οκταώρου x 3/5. Ημερομίσθιο = Ωρομίσθιο x (6 ώρες + 40 λεπτά) = 5,99 x 6,667 ώρες = 39,94 €. Ημερομίσθιο οκταώρου = Ωρομίσθιο x 8 ώρες = 5,99 x 8 ώρες = 47,92 ευρώ. Μηνιαίος μισθός = 22 x 47,92 x 3/5 = 632,54 €.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας ο υπολογισμός των αποδοχών του εργαζόμενου αυτού που απασχολείται επί οκτάωρο ημερησίως και για τρείς ημέρες εβδομαδιαίως καθ΄ όλο το διάστημα του υπό εξέταση μηνός γίνεται αναλογικά σε σχέση με τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης ως κάτωθι: 998,56 x 3/5 = 599,14 €.
O εν λόγω τρόπος υπολογισμού κατά την άποψη του γράφοντος είναι λανθασμένος και τούτο διότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μήνα με καθεστώς οκτάωρης ημερήσιας εργασίας επί τρεις ημέρες εβδομαδιαίως ορίζονται κατά μέσο όρο σε 22 x 3/5 = 13,2 ημέρες και με καθεστώς έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερήσιας εργασίας ορίζονται σε 13,2 x 1,2 = 15,84 ημέρες. Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του επί 8ωρον ημερησίως εργαζόμενου ανέρχεται εν προκειμένω σε 47,92 €, αν καθορισθεί ο μηνιαίος μισθός στα 599,14 € σημαίνει ότι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα:
• με καθεστώς οκταώρου θα ανέρχονται ως εξής:
Μηνιαίες αποδοχές
=
599,14
=
12,5
Ημερομίσθιο
47,92
αντί των 13,2 ημερών και
• με καθεστώς έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερήσιας εργασίας ανέρχονται σε 12,5 x 1,2 =15 αντί των 15,84 ημερών εργασίας.
3. Ημέρες ασφάλισης των μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων
α) Στους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η Ειδική Ασφαλιστική Κλάση του ΙΚΑ, όπως αυτή θεσπίστηκε με το νόμο που καθιέρωσε τη μερική απασχόληση στην Ελλάδα (Ν 1892/1990 ), όπως ισχύει κάθε φορά (το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ έχει καθορισθεί από 1.10.2008 στα 8,03 €), αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο και οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν με ημερήσιο μισθό μικρότερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή τα 8,03 €.
Παράδειγμα 3ο
Ωρομίσθιου, με 20 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 6,00 € ημερήσιο μισθό, ενταγμένου στην 1η ειδική ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται όχι στα 120,00 € 20 χ 6,00 αλλά στα 160,60 € 20 χ 8,03.
β) Όσον αφορά τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με ημερήσιο μισθό μικρότερο του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (Τ.Η.) της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης(*) και ταυτόχρονα μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής Κλάσης,(**) αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφάλισης των υπόψη ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής:
Ημέρες ασφάλισης =
Σύνολο αποδοχών μισθωτού
Τ.Η.(*) 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση τον ημερήσιο μισθό μικρότερο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης.
* Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, ανέρχεται στα 11,06 €.
** Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, ανέρχεται στα 8,03 €.
Παράδειγμα 4ο
Μερικώς απασχολούμενου, με 18 ημέρες εργασίας σε μια μισθολογική περίοδο και 9,00 € ημερήσιο μισθό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής:
Ημέρες ασφάλισης =
Σύνολο αποδοχών μισθωτού
Τ.Η. 1ης Α.Κ.
Ημέρες ασφάλισης =
162.00
= 14,65 = 15
11,06
γ) Όσοι μισθωτοί απασχολούνται με ημερομίσθιο ίσο ή μεγαλύτερο της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, ήτοι των 11,06 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται και μία (1) ημέρα ασφάλισης.
Παράδειγμα 5ο
Μισθωτού απασχολούμενου επί πενθήμερο εβδομαδιαία και επί πεντάωρο ημερησίως με ημερήσιο μισθό 15,00 €, οι ημέρες ασφάλισης του είναι τόσες, όσες και οι ημέρες εργασίας του. Επισημαίνεται ότι οι εργάσιμες ημέρες ενός μηνός με καθεστώς πενθημέρου κυμαίνονται ανάλογα το μήνα από 20 έως 23. Βεβαίως το ΙΚΑ δέχεται στη πενθήμερη απασχόληση με μειωμένο ωράριο σταθερά κατά μήνα τις 22 ημέρες ασφάλισης.
δ) Όσον αφορά τις ημέρες ασφάλισης των μισθωτών που απασχολούνται με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, αναφέρονται τα ακόλουθα: Οι μισθωτοί που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αμείβονται με μηνιαίο μισθό και έχουν συνεχή απασχόληση χωρίς απουσίες κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για είκοσι πέντε (25) ημέρες εργασίας, ανεξάρτητα εάν απασχολούνται επί πενθήμερο ή εξαήμερο εβδομαδιαία. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα ή άρχισαν και διέκοψαν την απασχόλησή τους ενδιάμεσα του μήνα και απασχολούνται επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, οι ημέρες που τους αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ισούνται με τον αριθμό που εκφράζει τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησής τους στο διάστημα μίας (1) εβδομάδας, προσαυξημένο όμως κατά μία (1) μονάδα μόνο αν κατά την εβδομάδα αυτή εργάσθηκαν επί τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες (παρ. 2 άρθρο 18 παρ. 4-9 άρθρο 25 ΑΝ 1846/1951 , άρθρο 18 Κ.Α ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).
Κατά συνέπεια για τους απασχολούμενους επί οκτάωρο ημερησίως και κατά τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και πάνω, αναγνωρίζεται ως ημέρα ασφάλισης μία (1) ημέρα επιπλέον των πραγματικών εργασίμων ημερών μέσα στο διάστημα της μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται επί οκτάωρο ημερησίως, ενώ αντίθετα στους μερικώς απασχολούμενους μέχρι δύο (2) ημέρες την εβδομάδα αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης τόσες ημέρες όσες πραγματικά απασχολούνται.
Παράδειγμα 6ο
Η επιχείρηση «Α» απασχολεί με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τους μισθωτούς «Θ» και «Κ».
Ο «Θ» απασχολείται επί 8ωρο κατά τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή και ο «Κ» επί 8ωρο κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη κάθε μήνα.
Πόσες είναι οι ημέρες ασφάλισής τους κατά τον υπό εξέταση μήνα;
Αύγουστος 2011
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Ο μισθωτός «Θ», για την 1η, 2η, 3η και 4η εβδομάδα του μηνός αυτού που απασχολήθηκε επί τρείς (3) ημέρες, δικαιούται τέσσερις (4) ημέρες ασφάλισης για κάθε εβδομάδα.
Για την πέμπτη (5η) εβδομάδα που απασχολήθηκε επί μία (1) θα δικαιούται μία (1) ημέρα ασφάλισης. Συνεπώς, στον μισθωτό «Θ» αναγνωρίζονται κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 δεκαεπτά (17) ημέρες ασφάλισης.
Ο μισθωτός «Κ», για την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η εβδομάδα του μηνός αυτού που απασχολήθηκε επί δύο (2) ημέρες, δικαιούται δύο (2) ημέρες ασφάλισης για κάθε εβδομάδα.
Συνεπώς, στον μισθωτό «Κ» αναγνωρίζονται κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 δέκα (10) ημέρες ασφάλισης.
4. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής εκ περιτροπής απασχόλησης
α) Στο άρθρο 2 παρ. 3 του ΝΔ 3755/1957 ορίζεται ότι οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και οι οποίοι δεν απασχολούνται κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, για λόγους που δεν οφείλονται σ΄ αυτούς, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από τις ημέρες αυτές το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς φυσικά προσαύξηση. Το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας οφείλεται στο μισθωτό, ακόμη και όταν η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Κυριακή. Όσον αφορά τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης, το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας οφείλεται σ΄ αυτούς, ακόμη και στην περίπτωση που η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Σάββατο ή άλλη ημέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος, με αποτέλεσμα να δικαιούνται εν προκειμένω, ένα επιπλέον ημερομίσθιο (πέραν δηλαδή των ημερομισθίων που αντιστοιχούν στις ημέρες εργασίας) στο διάστημα του μηνός αυτού.
Παράδειγμα 7ο
Η επιχείρηση «Α» απασχολεί με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τον ημερομίσθιο «Β» που απασχολείται επί 8ωρο ημερησίως κατά τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή με ημερομίσθιο 42,00 €. Ο εν λόγω εργαζόμενος απασχολήθηκε καθ΄ όλες τις ως άνω εργάσιμες ημέρες του μηνός Αυγούστου 2011 ήτοι απασχολήθηκε για 13 ημέρες επί οκτάωρο. Ταυτόχρονα δικαιούται και το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας της 15ης Αυγούστου που συμπίπτει με μη εργάσιμη γι΄ αυτόν ημέρα (Δευτέρα). Κατά συνέπεια δικαιούται 13 ημερομίσθια x 1,2 = 15,6 συν το ημερομίσθιο της αργίας, άρα δικαιούται συνολικά το μήνα Αύγουστο 16,6 ημερομίσθια x 42,00 = 697,20 €.
β) Όσον αφορά τους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης, αυτοί δεν θα τύχουν προσαύξησης στο μισθό τους. στην περίπτωση που η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Σάββατο ή άλλη ημέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος.
Παράδειγμα 8ο
Η επιχείρηση «Γ» απασχολεί με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό «Δ» που εργάζεται επί 8ωρο ημερησίως κατά τις ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο με σταθερό μηνιαίο μισθό 600,00 ευρώ. Ο εν λόγω εργαζόμενος απασχολήθηκε καθ΄ όλες τις ως άνω εργάσιμες ημέρες του μηνός Αυγούστου 2011.
Εν προκειμένω δεν θα τύχει προσαύξησης στο μισθό του επειδή η υποχρεωτική αργία του Δεκαπενταύγουστου συνέπεσε με ημέρα Δευτέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης ως μη εργάσιμος. Κατά συνέπεια δικαιούται κατά το μήνα Αύγουστο το συνήθη καταβαλλόμενο μισθό των 600,00 € χωρίς προσαύξηση.
5. Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας εκ περιτροπής απασχολούμενων
Ως αποδοχές άδειας οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι, δικαιούνται τις ανάλογες προς το χρόνο απασχόλησής τους αποδοχές που θα ελάμβαναν αν κατά τον αντίστοιχο χρόνο εργάζονταν για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945 , όπως ισχύει.
Επίσης, οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται επιδόματος άδειας το οποίο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που υπολογίζονται οι αποδοχές άδειας, με τον περιορισμό όμως ότι το επίδομα άδειας δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό μισθό ή τα δεκατρία (13) ημερομίσθια.
Παράδειγμα 9ο
Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2006 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1.7.2011 η σχέση εργασίας μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1150,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011.
Ωρομίσθιο = 1150,00 x 0,006 = 6,90 €
Ημερομίσθιο 8ώρου = 6,90 x 8 ώρες = 55,20 €
Αποδοχές αδείας = 22 x 3/5 x 55,20 = 728,64 €
ή με άλλο τρόπο,
Αποδοχές αδείας = (22 x 1,2/25) x 1.150,00 x 3/5 = 728,64 €.
Επίδομα αδείας = 2/25 x Hμέρες εργασίας επί οκτάωρο ημερησίως / 5 x Μήνες απασχόλησης.
Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί εν προκειμένω να υπερβεί το μισό μισθό.
Αρα, επίδομα αδείας = 2/25 x 3/5 x 12 μήνες = 0,576 του μηνιαίου μισθού συνεπώς περιορίζεται στο μισό μηνιαίο μισθό, ήτοι στα 1.150,00/2= 575,00 €.
Παράδειγμα 10ο
Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2010 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1.7.2011 η σχέση εργασίας μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα & Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1200,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011. Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την 31.12.2011.
Ωρομίσθιο = 1200,00 x 0,006 = 7,20 €
Ημερομίσθιο 8ώρου = 7,20 x 8 ώρες = 57,60 €
Αποδοχές αδείας 2ου ημερολογιακού έτους = 21 ημέρες x 2/5 x 57,60 = 483,84 €
ή με άλλο τρόπο.
Αποδοχές αδείας = (21 x 1,2/25) x μηνιαίος μισθός x 2/5 =
Αποδοχές αδείας = (21 x 1,2/25) x 1.200,00 x 2/5 = 483,84 €.
Επίδομα αδείας = 2/25 x Hμέρες εργασίας επί οκτάωρο ημερησίως / 5 x Μήνες απασχόλησης,
Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί εν προκειμένω να υπερβεί το μισό μισθό,
¶ρα, επίδομα αδείας = 2/25 x 2 / 5 x 12 μήνες = 0,384 του μηνιαίου μισθού συνεπώς,
Επίδομα αδείας = 0,384 x 1200,00 = 460,80 €.
Παράδειγμα 11ο
Εργαζόμενος προσελήφθη το 2008 χωρίς προϋπηρεσία με μερική απασχόληση (4ωρη ημερήσια απασχόληση επί πενθήμερο εβδομαδιαία). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1300,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011.
Ωρομίσθιο = 1300,00 x 0,006 = 7,80 €
Ημερομίσθιο 4ώρου = 7,80 x 4 ώρες = 31,20 €
Αποδοχές αδείας = 22 x 31,20 = 686,40 €
Επίδομα αδείας = 2 ημερομίσθια x Hμέρες εργασίας επί 4ωρο ημερησίως / 6 x Μήνες απασχόλησης
Mε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί εν προκειμένω να υπερβεί τα δεκατρία (13) ημερομίσθια.
Επίδομα αδείας = 2 x 5 / 6 x 12μήνες = 20 ημερομίσθια κατά συνέπεια περιορίζεται στα 13 ημερομίσθια ήτοι στα 13 x 31,20 = 405,60 €
Παράδειγμα 12ο
Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2010 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1.7.2011 η σχέση εργασίας μετατρέπεται με συναίνεση από πλήρους απασχόλησης σε μερική (4ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη Τετάρτη & Πέμπτη). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 960,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2011. Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την 31.12.2011.
Ωρομίσθιο= 960,00 x 0,006 =5,76 €
Ημερομίσθιο 4ωρου = 4 x 5,76 = 23,04 €
Αποδοχές αδείας = 21 x 4/5 x 23,04 = 387,07 €
Επίδομα αδείας = 2 x 4/6 x 12μήνες = 16 ημερομίσθια κατά συνέπεια περιορίζεται στα 13 ημερομίσθια ήτοι στα 13 x 23,04 = 299,52 €.
Πηγη: Περιοδικό Επιχείρηση

53 σχόλια:

 1. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2011.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.
  ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ.
  ΔΟΥΛΕΥΩ 4ΜΕΡΟ 8ΟΚΤΑΩΡΟ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑΣ. ΛΕΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ.
  ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ, ΧΘΕΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ? ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΩ ΕΓΩ ΟΧΙ. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ?
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όπως αναφέρεται στο παράδειγμα 8 δεν δικαιούστε αμοιβή. Προσωπικά θεωρώ ότι από την στιγμή που δεν δικαιούστε μισθό δεν δικαιούστε και μεταφοράς της αργίας σε άλλη ημερομηνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΑΠ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΥΩ; Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΧΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ; ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ Σ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γειά σας! Παρακαλώ θέλω να μάθω γιατί ειμαι κι εγω υπο μονομερη εκ περιτροπης εργασιας, και κανονικα δουλευω 8ωρο Δευτερα Τριτη και Πεμπτη, γιατι δεν μου πληρωνουν τις αργιες της 1 πρωτοχρονιάς, της καθαρης Δευτερας και της 25ης Μαρτίου που πέσανε Δευτέρα, δηλαδη πάνω σε μέρες που δουλευα κανονικα? Επιπλέον, εφόσον το κατάστημα ήταν κλείστό, γιατί μου δεν μου τις πληρώνουν? Ευχαριστώ για την διευκρίνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τα παραδείγματα 7 και 8. Μην αφήνεται σχόλια για πράγματα που αναγράφονται σε άρθρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ειμαι σε εκ περιτροπης εργασια μια φορα την ευδομαδα δουλευω απο το 2001 και απο το νοεμβριο 2012 ειμαι σε εκ περιτροπης εργασια τη αδεια δικαιουμαι και ποιες οι αποδοχες της αδειας μου σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ε ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝ ΑΡΘΡΟ. ΕΛΕΟΣ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. εργαζομαι σε εταιρια απο 1/5/2013 μας επιβαλλουν την εκ περιτροπης εργασια και στις 3 υπαλληλους που απασχολουν.ειναι υποχρεωμενος ο εργοδοτης να μας πει τις μερες και ωρες που θα εργαζομαστε μεχρι την ληξη του ετους η μπορει καθε εβδομαδα να μας αλλαζει?ειναι παρανομο αν δουλευουμε κι αλλου?ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΠΑΝΤΏ ΠΡΏΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΥΚΟΛΑ.
  1.ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
  2.ΕΑΝ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΟΤΕ ΘΕΩΡΩ-ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ-ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ. ΕΑΝ Η ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΕΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. σε μη κερδοσκοπικη εταιρεια μπορει να εφαρμοστει η εκ περιτροπης εργασια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΝΕΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Παρακαλώ όχι άλλες ερωτήσεις υπό μορφή σχολίων. Ευχαριστώ και ελπίζω να με καταλαβαίνετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 5 - 2007 ΣΕ ΑΕ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΟΥ ΜΕ 6 ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΠΟ ΑΠΟ ΤΑ 1000 ΣΕ 960 ΜΕΤΑ 830 ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ 660 ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ 6 ΜΕΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 4 ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΘΑ ΠΕΡΝΩ.ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΑΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ.ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΑΝΕ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕ ΤΑ ΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΕΤΗΣΟΥ.ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΜΟΥ ΑΛΑΞΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΣΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΓΡΑΨΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ.ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ. ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΙΔΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ ΚΑΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΗΤΑΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΓΡΑΠΤΩΣ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΑΣ ΠΑΡΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δουλεύω με εκ περιτροπης εργασία, τέσσερις φορές την εβδομάδα, οκτάωρο. Ο εργοδότης με απειλεί ότι θα μου μειώσει και άλλο το ωράριο, ή ότι θα με κάνει ωρομίσθιο ή θα μου μειώσει και άλλες μερες. Θέλω να μάθω κατά πόσο κάτι από τα παραπάνω είναι εφικτό να γίνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΆΝΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ. ΔΕΝ ΔΙΑΒΆΖΕΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ..ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ ΤΑ ¨ΦΩΤΑ ΣΑΣ¨ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ..ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ.ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ!ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΑΠΟ 07/01/2013 ΜΕ ΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8ΩΡΟ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΛΑΔΗ 22 ΗΜΕΡΕΣ. Η' ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΣΩΣΤΑ?ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΜΟΝΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΤΡΕΛΑΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Βεβαίως το ΙΚΑ δέχεται στη πενθήμερη απασχόληση με μειωμένο ωράριο σταθερά κατά μήνα τις 22 ημέρες ασφάλισης.

  Σε ποια εγκύκλιο του ΙΚΑ αναφερεστε?
  Γιατί στη δουλεια μου μου κολλάνε 21 ή 22 ένσημα κάθε μήνα και όχι σταθερα 22.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αν δεν μπορείς να συμβουλεύεις τον κόσμο, να μην κάνεις αναρτήσεις!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μάθε πρώτα να διαβάζεις και μετά άσε μηνύματα. Ούτε έχω αναλάβει καμία υποχρέωση από κανένα να δίνω συμβουλές και μάλιστα δωρεάν,αν και το έχω κάνει πάρα πολλές φορές σε όσους μου έστειλαν ερώτημα με email. Aλλά εδώ κάνουμε επαγγελματική δουλειά δεν πεταλώνουμε τζιτζίκια.Ούτε είμαι το ΙΚΑ ή η επιθεώρηση εργασίας να απαντώ στον κάθε πικραμένο για το μακρύ του και το κοντό του.Διαβάστε το τι γράφει στην αρχή του ιστολογίου στην ετικέτα ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. να ρωτησω κατι αν επιτρεπετε....το ενσημο οταν δουλευεις καθημερινα για 3 ωρες την ημερα...πιανεται ολοκληρο??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Η εκ περιτροπής εργασία για πόσα έτη μπορεί να εφαρμοστεί; Ο εργοδότης μου το έχει εφαρμόσει κατά το τελευταίο εννιάμηνο του 2012 και το πρώτο εννιάμηνο του 2013. Μετά από το υποχρεωτικό τρίμηνο πλήρους απασχόλησης που ακολουθεί, μπορεί να συνεχίσει με εκ νέου εκ περιτροπής εργασία (δηλ. το πρώτο εννιάμηνο του 2014);
  Σας ρωτάω γιατί έχει ακουστεί ότι μπορεί να εφαρμόσει την εκ περιτροπής εργασία μόνο για δύο χρόνια σε σειρά.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Eννιά μήνες κάθε χρόνο χωρίς χρονικό περιορισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Μπορεί η επιχειρηση να προσλάβει νεο προσωπικό εφοσον οι εργαζομενοί βρισκονται σε καθεστως εκ περιτροπής εργασια?εστω και με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που ο εργοδοτης δεν πληρωνει εισφορες?ευχαριστω εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Δεν αναφέρει τίποτα ο νόμος, οπότε για το θέμα θα αποφανθούν τα δικαστήρια. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι πρέπον να προσλάβεις οδηγό π.χ. με πλήρη ωράριο και την ίδια στιγμή να μειώνεις το ωράριο των υπαρχόντων στην εταιρία οδηγών.Εάν πρόκειται όμως για νέα ειδικότητα δεν υπάρχει πρόβλημα.Εξ άλλου Το παραπάνω μέτρο δε θα πρέπει να επιβάλλεται καταχρηστικά· θα πρέπει να παρθεί υπόψη η αρχή τής ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των εργαζομένων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. γεια σας δουλευω απο το 2001 5μερες 8 ωρες την εβδομαδα απο το νοεμβριο του 2012 ειμαι σε εκπεριτροπης μια φορα την εβδομαδα τον οκτομβριο πρεπει για ενα 3μηνο να δουλευω οπως παλια τη αδεια και τη επιδομα αδειας δικαιουμαι 3 μερες απο το 9μηνο και 6 απο το 3 μηνο δηλ 9 σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο ποιό σωστός τρόπος είναι να γίνει αναλογικά, όπως τα λες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Συγνώμη μπορεί να ρωτάω κάτι χαζό απλά δν κατάβαλα όλα από αυτα που γράφετε παραπάνω. Η ερώτηση μου είναι η εξής: Θα υπογραψω 1η φορά σύμβαση (4ωρη απασχολιση με 5ημέρες την εβδομάδα)με τν εργοδότη μου και θα με ασφαλίσει στο ΙΚΑ ποιό είναι το ποσό που θα πληρώνει εκείνος για μένα στο ΙΚΑ και ποιος ειναι βαση του νομου ο μισθός μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. π.χ Στις 8 ώρες δουλειάς μισθός 1.000 ευρώ στις 4 ώρες πόσο; 4x100:8=500 μισθός με ανάλογα ποσοστά Ικα.
  Παρακαλώ μην αφήνεται άλλα σχόλια για αυτό το θέμα. Λυπάμαι αλλά δεν θα απαντώ πλέον σε κανένα σχόλιο για αυτό το θέμα.Εάν έχετε ερωτήματα να τα υποβάλετε από την φόρμα ερωτημάτων που υπάρχει πάνω πάνω στην αρχή της σελίδας του ιστολογίου στο tag Ρωτήστε μας. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ..καλημέρα σας..είμαι ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ και θέλω να έχω μια κοπέλα για 20 ώρες εργασίας το μήνα, για να υπάρχει κάποιος να με καλύψει σε περίπτωση ανάγκης..και για να βοηθήσω και την ίδια που είναι μακροχρόνια άνεργη(είναι μια γειτόνισσά μου και έχει ανάγκη από μία,έστω και περιδρομής εργασία)πώς μπορώ να κινηθώ για να την έχω στο κατάστημά μου όποτε την χρειαστώ και να είμαι νόμιμη;;;;δηλαδή τι πρέπει να κάνω όσον αφορά το ικα...κτλ...σας ευχαριστώ θερμά..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. εργαζομαι κανονικα 5 ημερες την εβδομαδα 25 ενσημα το μηνα.τα σαββατοκυριακα εργαζομαι ως security τι γινεται με την ασφαληση το σαββατοκυριακο? μπορω να εχω και τοτε ασφαληση για να μην υπαρχει προβλημα με καποιον ελεγχο που μπορει να γινει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Σε 100 δουλειές να δουλεύεις το Ικα θα σου αναγνωρίσει 300 ένσημα το χρόνο. Ασφάλιση βέβαια για την 2η και 3η δουλειά θα έχεις υποχρεωτικά. Πάντως θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα για την δουλειά τα σαββατοκύριακα επειδή δεν υπάρχει μέρα ξεκούρασης και ξεπερνάς τα εργασιακά όρια. Άν χτύπα ξύλο πάθεις κάτι τότε ο εργοδότης σου(των σαββατοκύριακων),έμπλεξε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το λεω περισσοτερο για την καλυψη μου σε οτι αφορα τον πιθανο ελεγχο οχι τοι θα παρω περισσοτερα ενσυμα.

   Διαγραφή
 35. ..κύριε συμβουλατορα,,γιατί δεν γράφεις κάπου ότι απαντάς επιλεκτικά για να μην χάνουμε και εμείς τον χρόνο μας;;;;;;;....έλεος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. θα ηθελα μια πληροφορια μιας και δεν εχω την δυνατοτητα καθημερινης ενημερωσης μεσο internet λογο περικοπων των περιτων εξοδων της οικογενειας μου... η ερωτηση μου ειναι η εξης.... εργαζομαι 10 χρονια σε μια εταιρια που εδω και 2 χρονια μας εχει σε καθεστως εκ περιτροπης εργασιας και ταυτοχρονα κανει και απολυσεις... καθε μηνα 1-2 ατομα... καθε μηνα μας κολλαει ενα χαρτι οτι και καλα εχει γινει διαβουλευσει μεταξυ μας που ποτε δεν εγινε και καθε αρχη του μηνα υπογραφουμε οτι δεχομαστε αλλα ο κομπος εφτασε στο χτενι που λεμε γιατι μεχρι τωρα ξεραμε ποτε δεν θα δουλευουμε απο την αρχη του μηνα... μεχρι προχτες που μας ανακοινωσε οτι θα ειμαστε εκ περιτροπης αλλα οταν σας χρειαζομαι θα σας παιρνω τηλεφωνο να ερχεστε στην δουλεια? η ερωτησεις μου ειναι οι εξης... μπορει να βγαζει τον κοσμο εκ περιτροπης και να κανει και απολυσεις ταυτοχρονα... και επισης αν ειναι νομιμο το καθεστως αυτο εφοσον δεν εχουμε ποτε μιλησει για αυτο και επισης αν γινεται να ειμαστε στο καθεστως και οταν εχει δουλεια να μας παιρνει τηλεφωνο για να δουλευουμε... να πω οτι ειμαστε με την συλλογικη συμβαση εργασιας....

  ευχαριστω προκαταβολικα αν και δεν θα ξερω ποτε θα μπορεσω παλι να δω την απαντηση....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και δεν χρειάζεται να αναφέρω συνεχώς τα ίδια. Η ουσία πέραν του νόμου είναι ότι ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δυστυχώς εδώ που φτάσαμε ο εργαζόμενος δεν έχει διέξοδο διαφυγής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ναι αλλα οταν αγοραζεις mercedes 100000 ευρω δεν λεει οτι δεν εχεις... λεει το αντιθετο... επισης καθημερινα δουλευουμε απο το πρωι 7 μεχρι το βραδυ στις 6 χωρις υπερωριες (ποτε δεν πληρωθηκα υπερωριες)... αυτο δεν λεει οτι δεν παμε καλα... και επισης οταν δεν βγαινουν ποτε 3-4 ατομα στο καθεστως αυτο... ειναι νομιζω και αυτο παρανομο...
  γιατι κανει επιλεκτικη διαχειριση των εργαζομενων... η κανω λαθος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Είπαμε. Από αυτά που γράφονται και στο άρθρο ο εργοδότης σου φαίνεται ότι καταστρατηγεί τον νόμο. Το θέμα είναι τι κάνεις. Γιατί δυστυχώς οι περιπτώσεις αυτές καταλήγουν σε απόλυση με πλήρη αποζημίωση. Ωραία και μετά τι κάνεις αφού δεν υπάρχουν δουλειές. Γι αυτό λέω ότι οι εργαζόμενοι είναι με την πλάτη στον τοίχο και αναγκάζονται να ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές. Μόνο η ανάπτυξη θα λύσει τέτοια προβλήματα. Επειδή τότε θα μπορώ να βρω δουλειά με καλύτερους όρους και καλύτερες συνθήκες και επειδή αυτό θα το γνωρίζουν και οι εργοδότες σαν τον δικό σου-δεν ειναι όλοι σαν και αυτόν-τότε θα φερθούν αναλόγως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ευχαριστω παρα πολυ με κατατοπισατε πληρως....λογο οτι δεν ειμαι μονος μου αλλα ολοι οι εργαζομενοι... θα δουμε τι θα κανουμε και ισως χρειαστουμε την ουσιαστικη βοηθεια σας κλεινοντας ενα ραντεβου απο το γραφειο σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Γεια σας .παρακαλω πολυ αν θελετε ενημερωστε με.Ειμαι καθηγητρια φιλολοφος και εργαζομε σε φροντιστηριο μεσης εκπαιδευσης καθε τριτη 1 ωρα παιρνω 4,20 μικτα. ενσημο παιρνω? η ειναι 4(τριτες το μηνα)χ4,20=16,80:11,06(Τ.Η) Και ετσι παιρνω 2 ενσημα το μηνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Καλημέρα σας,
  Αν και η απορία μου έχει απαντηθεί στην ερώτηση άλλου εργαζόμενου στις 6 Αυγούστου, θα ήθελα μια διευκρίνιση:
  Η σύμβαση μου εκ περιτροπής εργασίας λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα όσα έχω διαβάσει, απο τον Ιανουάριο του 2014 ο εργοδότης μου μπορεί να προβεί σε εκ νέου -μονομερή?- σύμβαση εκ περιτροπής. Σημειωτέο ότι μόνο τα 2/3 των εργαζομένων είναι σε καθεστός εκ περιτροπής.
  Έμαθα όμως σήμερα απο το λογιστήριο μας ότι η επιθεώρηση εργασίας τους είπε ότι πρέπει να περάσουν άλλοι 9 μήνες πριν προβεί ο εργοδότης σε νεα σύμβαση εκ περιτροπής.
  Αναφορικά με τον τζίρο, ίσως είναι χρήσιμο να αναφέρω ότι το 2011 ήταν 2.1 εκ ευρώ, το 2012 780 χιλιάδες ενώ μέχρι σήμερα το 2013 είμαστε στις 900 χιλιάδες (δηλ αύξηση σε σχέση με το 2012).
  Η γνώμη σας είναι ότι μπορεί ο εργοδότης να προβεί σε εκ νέου εκ περιτροπής σύμβαση με τους εργαζόμενους;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμβουλή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. 9 μήνες το χρόνο ρε παιδιά , σπαστά ή συνεχόμενα, όπως θέλει ο εργοδότης. Μη λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και την υπομονή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. καλημερα..θα ηθελα να ρωτησω κατι..εχω υπαλληλο σερβιτορο με τεκμαρτο ημερομισθιο που δουλευει 5 ημερεσ τη βδομαδα εκτος κυριακη και μια μερα ρεπο επιπλεον..ας πουμε τριτη..τα ενσημα που δικαιουται ειναι 5μερες τη βδομαδα που δουλευει πραγματικα συν μια επιπλεον? δλδ για να βγαινουν το μηνα γυρω στισ 20με22 μερες θα πρεπει να δουλευει 4ημερες και να υπολογιζονται για 5? ελπιζω να μη σας μπερδεψα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε παιδιά δεν είναι μαθηματικά τα εργατικά. Η ερώτηση από μόνη της δεν λέει τίποτα. Γι αυτό και πολλά θέματα λύνονται από τα δικαστήρια. Εγώ γνωρίζω αυτό: "Εφόσον το εμπορικό κατάστημα λειτουργεί σε συνεχές ημερήσιο ωράριο δεν μπορεί το προσωπικό του, ανεξάρτητα από τη μορφή εργασίας, να έχει διακεκομμένο (σπαστό) ημερήσιο ωράριο εργασίας. Εάν όμως κάποιες ημέρες κλείνει το μεσημέρι τότε υπάρχει διακοπή εργασίας τουλάχιστον 3 ώρες (Ν.Δ. 1037/71) για την πλήρη ή εκ περιτροπής εργασιακή σχέση."

   Διαγραφή
 46. καλημερα.Τα φωτα σας παρακαλω γυρναω στην εργασια μου,μετα την τριμηνη αδεια μητροτητας.Δουλευω ως πωλητρια σε μεγαλο εμπορικο με συνεχες ωραριο ,μακρια απο το σπιτι μου.Ηθελα να σας ρωτησω εαν επιτρεπεται το σπαστο ωραριο 10-2 και 5-9 αντιστοιχα στα μεγαλα εμπορικα με συνεχες ωραριο. Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δείτε και αυτο(Εγρ. Υπ. Εργ. 25542/21.11.12)
   Παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του N .1892/1990 , η οποία προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι των καταστημάτων που λειτουργούν με διακεκομμένο ωράριο, δικαιούνται μεσημβρινή ανάπαυση που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ωρών.
   2. Περαιτέρω, με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 10 του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 «θεραπεύεται» το νομικό κενό που προέκυπτε από την υπ. αριθ. 2346/29-9-90 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης διακεκομμένου ωραρίου εργασίας απασχολουμένων σε καταστήματα που εφαρμόζουν συνεχές ωράριο ημερήσιας λειτουργίας. Από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του N.4093/2012, είναι δυνατόν στο πλαίσιο της οργάνωσης του ημερήσιου χρόνου εργασίας να καθορίζεται μεσημβρινή ανάπαυση τουλάχιστον τριών ωρών ( παρ. 6 του αρ. 42 του N. 1892/1990 ), και για τους εργαζομένους καταστημάτων των οποίων η ημερήσια λειτουργία ακολουθεί συνεχές ωράριο.
   Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει ρητός όρος στη σύμβαση εργασίας, για την εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου εργασίας, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον εργαζόμενο. Η οργάνωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, κατ΄αυτόν τον τρόπο, από τον εργοδότη, υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.
   Η απασχόληση των εργαζομένων στα καταστήματα θα πρέπει να εντάσσεται εντός του πλαισίου των καθηκόντων που προβλέπονται από τις συμβάσεις εργασίας τους και τηρουμένων των σχετικών ρυθμίσεων για τα χρονικά όρια εργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αφορούν τις εβδομαδιαίες αναπαύσεις, το ημερήσιο διάλειμμα, την ημερήσια ανάπαυση κ.λ.π.

   Διαγραφή
 47. Ελπίζω να κατάλαβα καλά. Εάν δουλεύει οχτάωρο ισχύει αυτό που λέει το άρθρο αλλά δεν το διαβάζει κανείς. Γιατί να τ διαβάσετε άλλωστε! Αφού υπάρχουμε εμείς οι αργόσχολοι κατά εσας που ήμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε κάθε είδους ερώτηση.Τέλος πάντων. διαβάστε αυτό:
  "μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα ή άρχισαν και διέκοψαν την απασχόλησή τους ενδιάμεσα του μήνα και απασχολούνται επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, οι ημέρες που τους αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ισούνται με τον αριθμό που εκφράζει τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησής τους στο διάστημα μίας (1) εβδομάδας, προσαυξημένο όμως κατά μία (1) μονάδα μόνο αν κατά την εβδομάδα αυτή εργάσθηκαν επί τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες (παρ. 2 άρθρο 18 παρ. 4-9 άρθρο 25 ΑΝ 1846/1951 , άρθρο 18 Κ.Α ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)."

  ΑπάντησηΔιαγραφή