Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Εργασία το Σάββατο σε πενθήμερη απασχόληση.

ΑΕ δουλευει πενθημερο δευτερα εως παρασκευη.
Λογω φορτου εργασιας θελει να δουλευει ολα τα σαββατα (δεν θελει να κανει μετατροπη σε εξαημερη εργασια).
Επιτρεπεται;Επιτρεπονται καποια σαββατα μονο;
Και αν οχι ποιες οι ποινες και τα προστιμα απο το ΣΕΠΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της πενθήμερης εργασίας δεν μπορεί να προστεθεί η εργασία που τυ­χόν προσφέρθηκε το Σάββατο ή την Κυρια­κή στη συνολική εργασία των υπολοίπων πέντε εργασίμων ημερών της εβδομάδας για την εξεύρεση τυχόν υπερεργασίας ή υπερωρίας. 
  Η εργασία του μι­σθωτού κατά το Σάββατο ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία, εάν στην τελευταία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ημερήσιας απασχόλησης.

  Επομένως, προκειμένου για μισθωτούς που υπάγο­νται στο σύστημα της πενθήμερης εβδομα­διαίας εργασίας, η κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή η κατά το Σάββατο, πα­ρασχεθείσα εργασία δεν λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί αν λόγω υπερβάσεως του ορί­ου των 45 ή 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαί­ως υπήρξε υπερωρία ή υπερεργασία. Δηλαδή, η εργασία που παρέχει ο μισθωτός κατά τις ημέρες της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του δεν θεωρείται και δεν αμείβεται ως υπερωρία ή υπερεργασία, έκτος εάν αυτή υπερ­βαίνει το ανώτατο όριο της ημερήσιας εργασίας, οπότε η εργασία κατά το Σάββατο πέραν του ανωτάτου ορίου ημερήσιας εργασίας είναι υπερωρία (ΑΠ 615/08 ό.π., Εφ. Αθ. 5527/03 ΔΕΕ 2004.73).

Αντιμετω­πίζεται ως αυτοτελής ημέρα εργασίας, μη θεωρούμενη ως υποχρεωτική αργία, όπως η Κυριακή, για την απασχόλησή του δε κατά την ημέρα του Σαββάτου ο εργαζόμενος πληρώνεται κανονικά και δεν δικαιούται αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), αν δεν εργάσθηκε Κυριακή, γιατί δεν υπάρχει στέ­ρηση της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του, ούτε επομένως δικαιούται την προσαύξηση του 75%, η οποία προβλέπεται μόνο για την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

  Η εκούσια ή εξα­ναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (Κυρια­κή) ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και κατά την ημέρα της υποχρεωτικής ανά­παυσης (Σάββατο), λόγω εξαντλήσεως της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, όπου ισχύει η τελευταία, απαγορεύεται από κανό­νες δημόσιας τάξης, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή τέτοιας εργα­σίας κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 72/2010).

2. Με το νόμο Ν.3846/2010 προβλέπεται ότι  η  εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του  συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις , αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι ξενοδοχειακές  & επισιτιστικές επιχειρήσεις ( Άρθρο 8, Ν3846/2010). Σε περίπτωση ελέγχου ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της  Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011. Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι η απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας συνιστά πολύ υψηλή παράβαση.

3. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την μετατροπή της πενθήμερης εργασίας σε εξαήμερη, είναι δόκιμο στην ατομική σύμβαση εργασίας να αναφέρεται ότι οι μη μισθολογικοί όροι διέπονται από τις ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και ότι έχει συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει η πιθανοτητα σε πιθανό έλεγχο του ΣΕΠΕ να τεθεί θέμα βλαπτικής μεταβολής.

Μπορείτε, δε, αν δεν υπάρχει στην αρχική ατομική σύμβαση εργασίας σχετικός όρος, να προβείτε σε υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης στην οποία να συμπεριλάβετε το συγκεκριμένο όρο. Αυτονόητο είναι ότι  η δυνατότητα εφαρμογής  εξαήμερης απασχόλησης εν προκειμένω  ισχύει   με την προϋπόθεση να μην υφίσταται κανονιστικός όρος  (περί υποχρέωσης εφαρμογής πενθήμερης εργασίας) σε συλλογική σύμβαση (κλαδική , επιχειρησιακή) που τυχόν εφαρμόζει η υπόψη Α.Ε.  Η  εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του  συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις , αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%.

Τι σημαίνει αυτό σε απλή «μετάφραση»; Ότι το γεγονός οτι πληρώνετε την προσαύξηση 30% δεν σας απαλλάσσει από τις κυρώσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Και ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις ; 

 Σε περίπτωση ελέγχου ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της  Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011. Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι η απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας συνιστά πολύ υψηλή παράβαση.


ΠΗΓΗ  https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=36245&SearchTerms=zpXOoc6TzpHOo86ZzpEgzqPOkc6SzpLOkc6kzp_S_OpQ_E__E_

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΑ:
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΟΣ» , το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.