Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Υποχρεώσεις των νέων εκμισθωτών και των μισθωτών, επί κληρονομικής διαδοχής μισθωμένου ακινήτου.

Ερώτηση: 
Φορολογούμενος ο οποίος απεβίωσε στις 17/8/2021 είχε στην κατοχή του ακίνητα
τα οποία εκμίσθωνε.
Οι νόμιμοι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομίας αλλά έχουν κάνει
τροποποίηση στο Ε9(με υπόδειξη συμβολαιογράφου) και έχουν δηλώσει κατά το ποσοστό που νόμιμα τους ανήκει τα ακίνητα του αποβιώσαντος φορολογουμένου.
Εν τω μεταξύ βρέθηκε διαθήκη του αποβιώσαντος με ημερομηνία σύνταξης στις 3-9-2020 όπου αφήνει ποσοστά επι των ακίνητων και στα εγγόνια.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι θα δηλώσουν τα ενοίκια από την ημερομηνία θανάτου έως 31-12-2021
Και τι πρέπει να γίνει με τα συμφωνητικά μίσθωσης για τα οποία δεν έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια από τους κληρονόμους.
Απάντηση: 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του  >Ν. 3427/27.12.2005 (Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4916/2022), με θέμα «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», σχετικά με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ορίζεται ότι:

«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων…

    Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:..

δ) τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,

δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,..

3. α. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου. (Όπως η περίπτωση α της παρ.3 του άρθρου 23 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 48 του Ν.4916/2022 (ΦΕΚ Α΄ 65/28-03-2022) και σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.4 του άρθρου 92 ισχύει για κάθε μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.).».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την  >ΠΟΛ. 1230/14.10.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας», ορίζεται ότι:

«Γ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Συγκεκριμένα σε περίπτωση:..

6. Θανάτου του φορολογούμενου, υπόχρεοι για την υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για τη μέχρι του θανάτου χρονολογία είναι οι κληρονόμοι…

Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, οι κληρονόμοι του υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το προ του θανάτου χρονικό διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα από την εκπνοή της τετράμηνης προθεσμίας του κληρονόμου για αποποίηση της κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1846-1850 Α.Κ….

    Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά ακίνητη περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο και εξ αυτού του λόγου υπεισέρχεται σε ήδη υφιστάμενη και σε ισχύ σύμβαση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. σε περίπτωση που καθίσταται κληρονόμος ακινήτου), δεν έχει υποχρέωση υποβολής νέας Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας…».

     Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Εφόσον δεν είχε δημοσιευτεί διαθήκη έως και την 31/12/2021 θα έπρεπε να υποβάλλουν έντυπο Ε9 οι εξ’  αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 31/3/2022.

2. Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα κατά την 31/12/2021 αναφερόταν στους εξ΄ αδιαθέτου κληρονόμους, αυτοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν και τα μισθώματα για το τμήμα του φορολογικού έτους 2021 που αναφέρονται ως κληρονόμοι και σε ποσοστά σύμφωνα με την εξ΄ αδιαθέτου διαδοχή.

3. Μετά την δημοσίευση της διαθήκης, όποτε αυτή γίνει, θα πρέπει οι φερόμενοι ως εξ’  αδιαθέτου κληρονόμοι να διαγράψουν τα μηδέποτε κληρονομηθέντα ακίνητα ή να τροποποιήσουν τα ποσοστά εφόσον η διαθήκη τροποποιούσε τα ήδη δηλωθέντα ποσοστά, στο έντυπο Ε9.

4. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1230/14.10.2015 εγκύκλιο διαταγή, φυσικό πρόσωπο που αποκτά ακίνητη περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο και εξ αυτού του λόγου υπεισέρχεται σε ήδη υφιστάμενη και σε ισχύ σύμβαση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. σε περίπτωση που καθίσταται κληρονόμος ακινήτου), δεν έχει υποχρέωση υποβολής νέας Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=47457

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.