Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Τα Κατώτατα Όρια και οι τριετίες, υποχρεώσεις εργοδοτών.

1. Στο ΦΕΚ 173/Β/30.1.2019 δημοσιεύεται η ΥΑ 4241/2019 για την αύξηση των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων από 1ης Φεβρουαρίου 2019. Αναφέρεται ένα μόνον ποσόν για τους υπαλλήλους (650 € μηνιαίως) και ένα μόνον ποσόν για τους εργατοτεχνίτες (29,04 € ημερησίως), και ορίζεται ότι τα ποσά αυτά ισχύουν για όλους, «χωρίς ηλικιακά κριτήρια», δηλαδή και για όσους έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, διάκριση η οποία είχε γίνει με την ΠΥΣ 6/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 269) και εν συνεχεία με τον Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393(1436).
2. Στην απόφαση αυτή ουδέν αναφέρεται για τις τριετίες υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Προφανώς θα ακολουθήση Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, στην οποία θα καθορίζεται το ζήτημα των τριετιών.
Σύμφωνα με τον Ν. 4093/12 επίδομα τριετιών οφείλεται για οποιαδήποτε υπηρεσία, με οποιαδήποτε ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία έχει διανυθή για μεν τους υπαλλήλους από της συμπληρώσεως 19 ετών και πέρα, για δε τους εργατοτεχνίτες από της συμπληρώσεως 18 ετών και πέρα. Για τους υπαλλήλους (25 ετών και άνω και ήδη προφανώς για όλους) προβλέπεται η χορήγηση τριών τριετιών ποσοστού 10% η κάθε μία, ενώ για τους εργατοτεχνίτες, η χορήγηση έξη τριετιών ποσοστού 5% η κάθε μία.

Όπως τονίζεται και στον Ν. 4093/12 (ΥΠΟΠ. ΙΑ.11 περ. 3στ΄) η προϋπηρεσία «παγώνει»  στην 14.2.2012 μέχρις ότου η ανεργία διαμορφωθή σε ποσοστό κάτω του 10%.
Βάσει των ανωτέρω, τα ποσοστά 10% και 5% των τριετιών υπολογίζονται στα νέα ποσά των 650 € και 29,04 € αντιστοίχως. Η προσαύξηση των τριετιών χορηγείται για υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθή μέχρι 14.2.2012, ενώ δεν λαμβάνεται υπ’ όψη υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθή και διανύεται εφεξής.
3. Όπως αναφέρεται στην περ. 3ε’ της ΥΠΟΠ. ΙΑ.11 του Ν. 4093/12, πέρα της τακτικής προσαυξήσεως λόγω προϋπηρεσίας, καμμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στον νομοθετικώς καθωρισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
Με την διάταξη αυτή έχει καταργηθή σιωπηρώς το επίδομα γάμου (10%) που προέβλεπαν οι ΕΓΣΣΕ (μέχρι το έτος 2012).
4. Τελώντας σε αναμονή της Εγκυκλίου, αναφέρουμε τα εξής, ως προς εφαρμογή των ποσών από 1.2.2019:
α) Ως προς την κατά το ΠΔ 156/94 Γνωστοποίηση όρων εργασίας στον εργαζόμενο:
Το άρθρο 5 του ΠΔ 156/94 ορίζει ότι για κάθε μεταβολή των στοιχείων (μεταξύ των οποίων είναι και οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων και η περιοδικότητα καταβολής τους) πρέπει να συντάσσεται σχετικό έγγραφο και να παραδίδεται στον εργαζόμενο «το αργότερο ένα μήνα από την πραγματοποίηση της μεταβολής».
Δεν χρειάζεται γνωστοποίηση όταν στο κείμενο της αρχικής Γνωστοποιήσεως γίνεται παραπομπή στα «εκάστοτε ισχύοντα κατώτατα όρια του Ν. 4093/12».
β) Η σύνταξη του ΠΙΝΑΚΟΣ Ε4 της ΕΡΓΑΝΗ για την μεταβολή των αποδοχών γίνεται εντός 15 ημερών από την μεταβολή (άρθρο 5 περ. 5.17 της ΥΑ 32143/2018 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 σελ. 858).
Κατά τα λοιπά, η υποχρέωση αναπροσαρμογής των αποδοχών, όταν πρόκειται για αμοιβή με τα γενικά κατώτατα όρια κ.λπ., γεννάται από 1ης Φεβρουαρίου 2019.
► Τελευταία Ενημέρωση 1/2/2019 20.00.
Σημείωση: Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε την 1.2.2019 στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, η προθεσμία αναγγελίας της μεταβολής των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων καθορίζεται μέχρι 28.2.2019 (αντί των 15 ημερών κατά την ΥΑ 32143/18 - ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 σελ. 858).
Το Δελτίο Τύπου εδώ

ΠΗΓΗ Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας ( http://www.den.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.