Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Παροχές προς μέτοχο εταιρείας, μη μέλους του Δ.Σ.

1.Παροχές σε είδος που εντάσσονται στην παράγραφο 1 αρθ. 13 Ν.4172/13 και συγκεκριμένα προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (χρήση πιστωτικής εταιρικής κάρτας) διενεργούμενες από μέτοχο μη μέλος του Δ.Σ μη αμειβόμενο και κατά συνέπεια μη μισθωτός. Συνιστά να μη θεωρηθούν παροχές σε είδος με την δέσμευση η εταιρεία να αναμορφώσει αυτές φορολογικά? Εντάσσοντας αυτές στο άρθρο 23 Ν.4172/13.
2.Γενικότερα για τις λοιπές περιπτώσεις των παροχών σε είδος παρ. 
2,3,4,5 Αρ. 13 Ν.4172/13, παρέχεται η δυνατότητα να μην δηλωθούν ως παροχές σε είδος με το σκεπτικό ότι αυτές θα αναμορφώνονται στην φορολογική δήλωση της εταιρείας εντάσσοντας αυτές στο άρθρο 23 Ν.4172/13 ;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει  τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:.. δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 13 N.4172/2013 προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή κατά περίπτωση όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο ένας εταίρος ή μέτοχος και οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις…

    Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ.1083/8.4.2015 με θέμα «Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας», ορίζεται ότι:

«Όπως διευκρινίστηκε και με την ΠΟΛ.1219/6.10.2014 εγκύκλιο, ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.

2. Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης, ότι ως τέτοιες παροχές, τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του N.4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται:… οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα…».

   Σύμφωνα με τον Ν.2961/22.11.2001 σχετικά με την «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.», ορίζεται ότι:

«Άρθρο 34. Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής

Α. Κτήση αιτία δωρεάς

1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι:

α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο.

Άρθρο 38. Υποκείμενο φόρου

1.    Υπόχρεος στο φόρο είναι ο δωρεοδόχος ή το τέκνο.

Άρθρο 44. Υπολογισμός του φόρου

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορίαμε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.

    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων τουάρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Παροχές προς μέτοχο εταιρείας, μη μέλους του Δ.Σ., δεν συνιστούν παροχή σε είδος.

2. Ο μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ως δωρεοδόχος, σύμφωνα με τον Ν.2961/22.11.2001 σχετικά με την «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», να κληθεί δε να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου αυτού, φόρο επί της παροχής με συντελεστή 40%.

3. Η επιχείρηση δεν μπορεί να εκπέσει τη συγκεκριμένη δαπάνη, επειδή αφενός μεν δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε αναφέρεται σε ελευθεριότητα της επιχείρησης και δη στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 23 του ιδίου νόμου.  

4. Η μη έκπτωση μιας δαπάνης που ταυτόχρονα αποτελεί παροχή σε είδος από την επιχείρηση, δεν εξαιρεί την φορολόγησή της ως εισόδημα από μισθωτή εργασία από το ωφελούμενο φυσικό πρόσωπο.

ΠΗΓΗ  https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=39509

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.