Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.



Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Θέματα ανάλωσης σε περίπτωση διάστασης συζύγων.

1. Στην απόφαση με αρ. πρωτ.: Δ12Α 1148627 ΕΞ2013-27/09/2013, αναφέρεται ότι αν σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση τα τεκμήρια τότε θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση για το έτος αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών.
    Παράδειγμα: Έστω ότι κατά το οικονομικό έτος 2010 το εισόδημα του υπόχρεου ανέρχεται στο ύψος των 40.000 ευρώ, ενώ το εισόδημα που προκύπτει βάσει τεκμηρίων π.χ. λόγω αγοράς αυτοκινήτου, προσδιορίζεται στο ύψος των 60.000 ευρώ
. Ο υπόχρεος θα φορολογηθεί για εισόδημα 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση που σε επόμενη χρονιά, ο υπόχρεος κάνει ανάλωση κεφαλαίου και λάβει υπόψη και το οικονομικό έτος 2010, το κεφάλαιο του έτους αυτού δεν θα είναι αρνητικό (-20.000 ευρώ), αλλά μηδενικό.

2. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι, αν όμως σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο από δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου, τότε το έτος αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών (σχετ. έγγραφο Δ12Α 1051611 ΕΞ2013/22-3-2013).

    Παράδειγμα: Έστω ότι κατά το οικονομικό έτος 2012 το εισόδημα του υπόχρεου ανέρχεται στο ύψος των 40.000 ευρώ, ενώ το εισόδημα που προκύπτει βάσει τεκμηρίων π.χ. λόγω ανέγερσης πρώτης κατοικίας εμβαδού 60 τ.μ., προσδιορίζεται στο ύψος των 80.000 ευρώ. Για την συγκεκριμένη χρονιά εξαιρείται των τεκμηρίων η ανέγερση από ενήλικο οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αξία της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Ο υπόχρεος θα φορολογηθεί για εισόδημα 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση που σε επόμενη χρονιά, ο υπόχρεος κάνει ανάλωση κεφαλαίου και λάβει υπόψη και το οικονομικό έτος 2012, το κεφάλαιο του έτους αυτού θα είναι αρνητικό (-40.000 ευρώ).

    Στα έτη που χρησιμοποιήθηκε ανάλωση κεφαλαίου, το ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη ως προσθετικό στοιχείο των εισοδημάτων για τον υπολογισμό του σχηματισθέντος κεφαλαίου. Λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα φορολογηθέντα ή απαλλασσόμενα, καθώς και οι αντικειμενικές δαπάνες των άρθρων 16 και 17. Επομένως στα έτη αυτά εφόσον υφίσταται προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (έστω και αν αυτή καλύφθηκε με ανάλωση κεφαλαίου), το υπόλοιπο θα είναι αρνητικό. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση βασίζεται στην άποψη ότι το αναλωθέν κεφάλαιο προέρχεται από εισόδημα προηγουμένων ετών που λήφθηκε υπόψη κατά το σχηματισμό του κεφαλαίου στα έτη αυτά και δεν μπορεί να θεωρηθούν ως προσθετικό στοιχείο των εισοδημάτων στο έτος που γίνεται χρήση τους όταν στη συνέχεια σε αυτό υπολογίζεται ανάλωση κεφαλαίου.

    Περαιτέρω, οι σύζυγοι που υποβάλλουν χωριστά δήλωση φόρου εισοδήματος λόγω κατάστασης πτώχευσης του ενός από τους δύο συζύγους, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 (Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολής του φόρου), του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.,  μπορούν να επικαλεστούν κεφάλαια προηγουμένων ετών για κάλυψη τεκμηρίου τους το οποίο θα προέρχεται μόνο από τα δικά τους εισοδήματα και όχι από το οικογενειακό εισόδημα που προέκυπτε κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης.   Α πό το εισόδημα του κάθε συζύγου  θα εκπέσουν οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 (πλέον άρθρα 31 και 32 Ν 4172/2013) όπως αυτές προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σύμφωνα με τα στοιχεία ή και το ποσοστό αυτών, που είχε ο κάθε σύζυγος στην κατοχή του  (Σχετ. έγγραφα Υπ. Οικονομικών 1020051/389/Α0012/12-3-2002 και 1048601/935/Α0012/8-6-2005).

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, η ενδιαφερόμενη, εφόσον είναι σε διάσταση με τον τέως σύζυγό της, μπορεί να επικαλεστεί κεφάλαια προηγουμένων ετών για κάλυψη τεκμηρίου της το οποίο θα προέρχεται μόνο από τα δικά της εισοδήματα και όχι από το οικογενειακό εισόδημα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης.  Από τα εισοδήματα αυτά, θα εκπέσουν οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Ν 2238/94 (έτη έως 2013) και των άρθρων 31 και 32 του Ν 4172/2013 για τα έτη από το 2014, που αφορούν τη σύζυγο. 

Ο υπολογισμός του προς ανάλωση κεφαλαίου, θα πρέπει να γίνει βάσει όσων αναφέρονται στα έγγραφα που Υ.Ο που μνημονεύονται παραπάνω. Επειδή πρόκειται για υπολογισμό κεφαλαίου προηγουμένων ετών σε νέα βάση (λόγω της διάστασης) αν σε κάποιο έτος προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο κεφαλαίου και εφόσον δεν είχε φορολογηθεί στο έτος αυτό με προτιθέμενη διαφορά, το υπόλοιπο της ανάλωσης θα είναι αρνητικό. 
Πηγη  https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=37269

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.