Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα

Επειδή εταιρεία πελάτης μου, παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ,προτάθηκε η λύση του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα .
Θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε μια συνοπτική παρουσίασή των διαδικασιών ένταξης μια εταιρείας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα ,τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαδικασίας, και γενικότερα τα απαιτούμενα που πρέπει να γνωρίζει ένας λογιστής για την παραπάνω διαδικασία

Απάντηση:

Όπως το άρθρο 99, που είχε τροποποιηθεί με τα άρθρα 12 του Ν 4013/2011, 234 παρ. 1 του Ν 4072/2012, 2 παρ. Γ υποπαρ. Γ. 3 περ. 7 του Ν 4336/2015 (εφαρμογή επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του: 19.8.2015 – άρθρο 2 παρ. Γ υποπαρ. Γ.3. περ. 23 και άρθρο 4 του Ν 4336/2015), αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016): Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα που βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 100. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβάλει την ως άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπεται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν με βάση το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών λαμβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με την αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης  Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΚΝ 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, ήτοι από την υποβολή της αίτησης επικύρωσης του άρθρου 104 μέχρι να εκδοθεί απόφαση για αυτή, η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσμία που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν 3190/1955, αναστέλλεται κατά την ως άνω διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 100, που είχε τροποποιηθεί από τα άρθρα 12 του Ν 4013/2011, 234 παρ. 2 του Ν 4072/2012, 2 παρ. Γ υποπαρ. Γ.3 περ. 8 του Ν 4336/2015 (εφαρμογή επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του: 19.8.2015 – άρθρο 2 παρ. Γ υποπαρ. Γ.3. περ. 23 και άρθρο 4 του Ν 4336/2015), αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016).], προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106β, θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές που συγκεντρώνουν το ποσοστό του παραπάνω εδαφίου, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών. Τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πιστωτών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, η αίτηση επικυρώσεις της συμφωνίας, η συμμετοχή του δημοσίου κλπ, ρυθμίζονται αναλυτικά από τα άρθρα 101 έπ του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=37090&SearchTerms=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.