Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. υπέρ το άρτιο

Ερώτηση:Θα ήθελα να μου απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα :
1. Αν Α.Ε. θα μπορούσε να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (αποθέματα) αφού πρώτα εκτιμηθούν από ορκωτό ελεγκτή ή την επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 και η αύξηση αυτή να γίνει υπέρ το άρτιο.
2. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σε Ι.Κ.Ε. (με μετρητά ή εισφορά σε είδος).
Απάντηση:Κατά το Κ.Ν. 2190/1920 (Αρθρο 14) υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης μετοχών σε αξία παραπάνω της ονομαστικής (υπέρ το άρτιο).
Περαιτέρω κατά την παρ. 5 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920:
“5. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης.
Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.”

Βάσει της παρ. διάταξης καθώς τα αποθέματα αφορούν σε  στοιχεία του ενεργητικού που ευχερώς μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης δύνανται να αποτελέσουν εισφορά εις είδος κατά την αύξηση κεφαλαίου Α.Ε.

Περαιτέρω από την παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς η δυνατότητα εισφοράς των εις είδος στοιχείων έναντι αύξησης του κεφαλαίου σε τιμές υπέρ το άρτιο.

«Η Έκθεση της Επιτροπής πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών, ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία στη λογιστική τους αξία αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.»

Κατά το άρθρο 77 παρ. 1 και 2 του Ν. 4072/2012:

“1. Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 . Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με ταάρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920 . Αποτίμηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.”

Στις διατάξεις του Ν. 4072/2012 περί ΙΚΕ δεν υπάρχουν διατάξεις που να απαγορεύουν  την έκδοση μεριδίων σε αξίες υπέρ το άρτιο. Κατά τον καθηγητή Ε. Περάκη (Βιβλίο ΙΚΕ 2η έκδοση 2013 σελ. 78) «Ο αριθμός των μεριδίων που λαμβάνει κάθε εταίρος αντιστοιχεί στην αξία της εισφοράς του (άρθρο 76 παρ.3). Αυτό όμως δεν αποκλείει καταβολές υπέρ το άρτιο   ποσά δηλ. που κατατίθενται στην εταιρία πέραν της αξίας της εισφοράς»

Βάσει των παραπάνω λοιπόν είναι δυνατή η αύξηση εταιρικού  κεφαλαίου  με καταβολή υπέρ το άρτιο σε Ι.Κ.Ε. (με μετρητά ή εισφορά σε είδος). 

πηγη https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=36661

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.