Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Φορολογικά θέματα σε αλλαγή κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων απο 1/1/2017

Ερώτηση:ΟΕ με τηρούμενα διπλογραφικά βιβλία (μεχρι την 31/12/2016) ,απο 1/1/2017 αλλάζει τα τηρούμενα βιβλία της σε απλογραφικά.
Τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσεως 2016 θα εχουν παρακράτηση φόρου μερισμάτων 15% και
θα δηλωθούν απο τους εταίρους (προσωπικές δηλώσεις 2018),ως κτηθέντα το 2017 η
δεν θα εχουν παρακράτηση φόρου μερισμάτων και θα δηλωθούν ως κτηθέντα το 2016?

Απάντηση:1. Εισαγωγικά για το θέμα: 
1.1  Παρακράτηση φόρου (μερισμάτων) κατά την διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) 
1.1.1  Προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία : Οι προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων κατά την διανομή των κερδών τους. Επίσης υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου στις προσωρινές απολήψεις (έναντι των κερδών της χρήσης) των εταίρων (σχετ.ΠΟΛ.1042/26-1-2015)

Τα αποθεματικά (εκ κερδών) έως και την χρήση 2012 (υπό Ν.2238/1994) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης κατά την διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) του Ν.4172/2013 καθόσον αυτά θεωρείται ότι έχουν ήδη αποκτηθεί και δηλωθεί από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (παρ. 4 άρθρου 28, όπως ίσχυε για τις χρήσεις αυτές). Ειδικά για τα κέρδη της χρήσης 2013 για οποία υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό και πραγματοποιήθηκε διανομή μέρους των κερδών (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2238/1994, όπως ίσχυε για τη χρήση 2013, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του Ν.4110/2013), για τα οποία διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου, είναι αυτονόητο ότι παρακράτηση φόρου θα ενεργείται στο υπόλοιπο αδιανέμητο ποσό των κερδών της χρήσης αυτής κατά τη διανομή. Σε περίπτωση που για τα κέρδη της χρήσης 2013 δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα (σχετ. ΠΟΛ.1042/26-1-2015)

1.1.2  Προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία : Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1042/26-1-2015 «…για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4223/2013 και συγκεκριμένα του άρθρου 23 αυτού, με το οποίο προστέθηκε παρ. 4 στο άρθρο 47 του Ν.4172/2013, αναφέρεται ότι “για τα πιο πάνω πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του Κεφαλαίου Γ’ του Ν.4172/2013 που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα και επομένως, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν εφαρμόζεται η περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013”. Εξάλλου, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58 ορίζεται, ότι τα κέρδη που αποκτούν οι υπόχρεοι που αναγράφονται σε αυτό το εδάφιο, σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων, φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 (φυσικών προσώπων). Κατά συνέπεια, σε περίπτωση απόληψης κερδών από τα ανωτέρω πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.».

Αν και έκτοτε τροποποιήθηκε (δύο φορές) το άρθρο 58 του Ν.4172/2013, και απαλείφθηκε η φορολόγηση με την παρ. 1 του άρθρου 29, προφανώς θα μείνουμε στην οδηγία περί φορολόγησης επ’  ονόματι της εταιρείας και μη παρακράτησης φόρου (μερισμάτων). 

1.2  Χρόνος απόκτησης (των κερδών από τους εταίρους) 

1.2.1  Προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία : Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων),  όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία , θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. Αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη ή η διανομή αυτών (πίστωση ή καταβολή). (σχετ. ΠΟΛ.1223/8-10-2015) (σχετ. εγγρ. 1160573/14-12-2015)

1.2.2  Προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία : Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του συνόλου των κερδών που προκύπτουν από αυτά θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση. 

1.3  Εμπορικό δίκαιο (Ν.4072/2012) 

Με το άρθρο 255 (κέρδη και ζημίες, για τις ομόρρυθμές εταιρείες) του Ν.4072/2012 ορίζεται ότι: «Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.». 

1.4  Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) 

1.4.1 Υπό Ε.Λ.Π. στις συντασσόμενες από τις οντότητες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας διανομής των κερδών. Ο πίνακας της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης, ο οποίος κατά την Λογ. Οδηγία του Ν.4308/2014 υποκαθιστά τον πίνακα διάθεση κερδών του Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1981) συντάσσεται υποχρεωτικά μόνο από τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες (σχετ. παρ. 16.3.1 και 16.3.4 της Λογ. Οδηγίας). 

1.4.2 Ως προς τις "λογιστικές εγγραφές" διανομής των κερδών, το Σ.ΛΟΤ. έχει γνωμοδοτήσει ότι (ορθότερα) διενεργούνται στο χρόνο (έτος) κατά το οποίο λαμβάνεται η απόφαση για την διανομή (σχετ. γνωμ. 1827/31-8-2016, γνωμ. 2075/30-9-2016). Βέβαια, αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ώστε οι εγγραφές να διενεργούνται στο κλειόμενο έτος (σχετ. γνωμ. 823/1-6-2016). 

2.  Επί του θέματος 

Για το χειρισμό/ αντιμετώπιση της περίπτωση της μετάταξης (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή αντίστροφα) η φορολογική διοίκηση δεν παρείχε πληροφορίες. Το ίδιο και για την μετατροπή εταιρειών (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. προς ομόρρυθμη εταιρεία), όπου στο επόμενο της μετατροπής έτος η ομόρρυθμη εταιρεία δύναται να τηρήσει βιβλία με την απλογραφική μέθοδο. 

2.1 Σε περίπτωση μετάταξης ομόρρυθμης εταιρείας από απλογραφικά βιβλία σε διπλογραφικά, τα κέρδη της κλειόμενης με απλογραφικά βιβλία λογίζονται ως κτώμενα  από τους εταίρους την 31η Δεκεμβρίου (κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου/ φορολογικού έτους). Θεωρητικά δεν συντρέχει περίπτωση υποχρέωσης παρακράτησης φόρου κατά την ανάληψη των κερδών, εντός του επόμενου έτους κατά το οποίο η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία. Κατά την σύνταξη της απογραφής/ ισολογισμού έναρξης με διπλογραφικά βιβλία, τα κέρδη αυτά θα εμφανιστούν στον λογαριασμό 53 (κέρδη προς εταίρους), αν και ο χειρισμός αυτός (του λ/53) δεν επιβεβαιώνεται από το Σ.ΛΟ.Τ. (καθώς σε γνωματεύσεις για άλλες περιπτώσεις προκρίνεται λογαριασμός καθαρής θέσης- μη διανεμηθέντων κερδών). 

2.2 Η περίπτωση της μετάταξης ομόρρυθμης εταιρείας από διπλογραφικά βιβλία σε απλογραφικά είναι περισσότερο περίπλοκη. Η πρώτη σκέψη είναι ότι καθώς η εταιρεία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος ως με διπλογραφικά, μπορεί να αντληθούν στοιχεία για την διανομή και την παρακράτηση φόρου και τα διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης του 2016 θα έχουν παρακράτηση φόρου μερισμάτων 15% και θα δηλωθούν από τους εταίρους ως κτηθέντα εισοδήματα το έτος 2017 στις προσωπικές τους δηλώσεις Φ.Ε. που θα υποβάλουν το 2018. Περαιτέρω όμως, το θέμα τυχόν αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων ή το θέμα της διανομής μέρους των κερδών της κλειόμενης χρήσης δεν επιλύεται. 

Αναγκαία συνεπώς, για τα θέματα που ανακύπτουν θα πρέπει να επιληφθεί η φορολογική διοίκηση και να προτείνει το χειρισμό αντιμετώπισή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.