Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Μετατροπή Ο.Ε σε Ι.Κ.Ε

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΟΕ κατασκευαστική με απλογραφικά βιβλία επιθυμεί να μετατραπεί σε ΙΚΕ. Η ΟΕ έχει στην κατοχή της ακίνητα ( πάγια ) τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1995 και ιδιοχρησιμοποιούνται . Η καταχωρημένη αξία στα βιβλία είναι 0,00 € και η αντικειμενική τους αξία 560.000 € . 
Στην απογραφή που θα συνταχθεί για την μετατροπή , πόσο εφικτό είναι να καταχωρηθεί η αντικειμενική αξία των ακίνητων χωρίς την συνδρομή της επιτροπής του άρθρου 9 , αφού αυτό θα οδηγούσε σε μετατροπή με τον Ν.1297/72 ώστε να μην φορολογηθεί η μεταβίβαση των ακινήτων καθώς και η υπεραξία που προκύπτει.
 AΠΑΝΤΗΣΗ
1. Η μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. χωρίς την συνδρομή των διατάξεων του Ν.2166/1993 ή του Ν.1297/1972 προβλέπεται στο Ν.4072/2012 :
Ν.4072/2012, άρθρο 107 "μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε." 

«1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ι.Κ.Ε. με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων. 

2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της Ι.Κ.Ε.. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3419/2005 

3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας. 

4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή της Ι.Κ.Ε.. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται. 

5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε Ι.Κ.Ε., εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.».


2. Για την μετατροπή εταιρείας σε Ι.Κ.Ε. μπορείτε να δείτε στην On Line Τράπεζα : 

• Την απόφ Κ2-5371/31-7-2013 "Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε I.K.E.. Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013" 

• Την απόφ 473/30-9-2015 "Αντιμετώπιση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, αιτήσεως "περί μη προβολής αντιρρήσεως από δανειστή ή δανειστές, για μετατροπή ΟΕ σε IKE", η οποία (αίτηση) υποβλήθηκε από την IKE μετά την παρέλευση μηνός (από την καταχώριση της μετατροπής)" 

• Την ΠΟΛ.1262/11-12-2013 "Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε IKE καθώς και για τη μετατροπή IKE σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012" 


3. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα (Κ2-5371/31-7-2013 και ΠΟΛ.1262/11-12-2013):

• Δεν απαιτείται εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 κατά τη διαδικασία μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε I.K.E., με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4072/2012. Αν η διαδικασία μετατροπής γίνεται με την παράλληλη χρήση των διατάξεων αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993), όσον αφορά στην αποτίμηση της αξίας ή τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης σε I.K.E. εταιρίας, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις αυτών των νόμων.

• Σε περίπτωση μετατροπής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4072/2012 δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας αλλά συνέχεια του ίδιου νομικού προσώπου με άλλο νομικό τύπο. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, προσαρμογή της αξίας του ακινήτου (στην σημερινή εμπορική αξία) κατά την μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4072/2012 δεν προβλέπεται, καθώς, απουσία οποιασδήποτε εκτιμητικής διαδικασίας, λαμβάνονται μόνο οι λογιστικές αξίες όπως προκύπτουν από τα βιβλία της μετατρεπόμενης εταιρείας.

5. Γενικά, από τις διατάξεις νόμων : 

(i) Η τύχη μιας τέτοιας προσαρμογής, υπό το Ν.2238/1994 λαμβάνονταν ως εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου περιπτ. ζ’ όπου σχετικά ορίζονταν ότι «θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή», 

(ii)  Ο Ν.4172/2013 δεν έχει ανάλογη  άμεση  αναφορά. Ως σχετική, όμως αναφέρεται η διάταξη της  παρ. 2 του άρθρου 47 του Νόμου κατά την οποία : «2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Η ερμηνευτική εγκύκλιος  ΠΟΛ.1059/18-3-2015 σε σχέση με το ζήτημα αναφέρει: «2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από κάθε πηγή και αιτία θεωρούνται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς τα κέρδη τους φορολογούνται με βάση τους συντελεστές του άρθρου 58 παρ. 1 και 2 ή 29 παρ. 1, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αν τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία».  Ως προς το απόσπασμα της εγκ.  ΠΟΛ.1059/18-3-2015 ότι «… στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 στην εύλογη αξία (Ν.4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το όποιο έσοδο εισόδημα θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων», αυτό αναφέρεται μόνο στην περίπτωση υιοθέτησης της εύλογης αξίας ως μεθόδου επιμέτρησης των παγίων.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.