Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Μεταβίβαση ατομικής επιχεήρησης σε ΟΕ

Με την ΠΟΛ. 1103/18.5.1990 εγκύκλιο διαταγή με θέμα την «Έννοια «μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» κατ' άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986» (ήδη παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2859/2000), ορίζεται ότι:

«1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 1642/1986, «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου, που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο, που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
2. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης δημιουργήθηκε στην πράξη αμφισβήτηση σχετικά:

α) Με την έκταση εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και ειδικότερα με το ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να χαρακτηρισθεί η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου».

β) Με το εάν θεωρούνται ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» οι ειδικότερες περιπτώσεις μεταβίβασης, που αναφέρονται στην παρακάτω 3. β' παράγραφο.

3. Η Συνέλευση των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, στην οποία παραπέμφθηκε το θέμα, με τη γνωμοδότηση της 52/1990, που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό των Οικονομικών, την οποία και κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωσή σας, γνωμοδότησε, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ότι:

α) Η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης που ενεργεί φορολογητέες πράξεις για να χαρακτηρισθεί ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» θα πρέπει κατ' αυτή να συντρέχουν αθροιστικά οι αναφερόμενες στην ανωτέρω διάταξη προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση. Συγκεκριμένα:

(αα) Ύπαρξη επιχείρησης.

(ββ) Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης που ασκεί φορολογητέα δραστηριότητα.

(γγ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου.

(δδ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης με επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.

(εε) Η μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα να είναι φορολογητέα ο δε αποκτών να συνεχίσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.»

    Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ορίζεται ότι:

«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης…»

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

    Ως μεταβίβαση επιχείρησης θεωρείται η μεταβίβαση της καθαράς θέσης της επιχείρησης (ενεργητικό ατομικής επιχείρησης μείον τυχών παθητικό), με χαρτοσήμανση της πράξης, σύμφωνα με τον Ν. 4755/1930 περί Κ.Ν.Τ.Χ. Η αξία του τιμολογίου της μεταβίβασης θα προστεθεί στα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης (μεταβίβαση με επαχθή αιτία) και θα φορολογηθεί για τα τυχών συνολικά κέρδη που θα προκύψουν με τον συντελεστή επιχειρηματικών κερδών. Για τη μεταβίβαση θα εκδοθεί τιμολόγιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4308/2013 περί Ε.Λ.Π.

Πηγη  https://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.