Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων σε περιστασιακά απασχολούμενους

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 1 του Ν. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1. β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.
Η ερώτηση μας είναι αν ισχύει ταυτόχρονα και η διάταξη που αναφέρει ότι αν κάποιος ασκεί πρώην κατονομαζόμενο στον 2238/94 ελευθέριο επαγγέλμα υποχρεούται σε έναρξη δραστηριότητας στην εφορία, ανεξαρτήτως ύψους εισοδημάτων (δηλαδή από το πρώτο ευρώ).

Απάντηση

 
1.  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) 

Σύμφωνα με την παρ. 1.β’ του άρθρου 39 του Ν.4308/2014, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων) «Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000,00 ευρώ ετησίως». Για την διάταξη αυτή με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 κοινοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφορίες : 

ΠΟΛ.1003/31-12-2014 (αποσπάσματα)

«39.1.4 Με την υποπαράγραφο 1β’ του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000,00 ευρώ ετησίως. 

39.1.5 Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης. 

39.1.6 Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 39 είναι: 

α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ., που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι. 

β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ΄ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers). 

γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς. 

δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές. 

39.1.9 Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά λιανικά αποκτώντας εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υπόχρεα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων, καθότι η διενέργεια αυτών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιριακή. Διευκρινίζεται ότι η συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσκευή, κ.λπ.) σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις σε σχέση με τον παρόντα νόμο». 

 

2.  Διαφοροποίηση Ε.Λ.Π.- Κ.Φ.Α.Σ. 

Με την υπενθύμιση ότι ο Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) καταργεί ρητά τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και τις ερμηνευτικές αυτού και του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ., συγκριτικά -στα βασικά σημεία- οι διατάξεις Ε.Λ.Π.- Κ.Φ.Α.Σ. :

α) Η έννοια της “ευκαιριακής παρεπόμενης δραστηριότητας” είναι όμοια στις δύο διατάξεις : 

ΠΟΛ.1003/31-12-2014 (Ε.Λ.Π.) 

Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. 

Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης. 
ΠΟΛ.1004/4-1-2013 (Κ.Φ.Α.Σ.) 

Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 

Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης. 
β) Στον Κ.Φ.Α.Σ. υπήρχε ο περιορισμός ότι στην εξαίρεση δεν εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στο άρθρο 48 παρ. 1 του Ν.2238/1994 (σχετ. ΠΟΛ.1004/4-1-2013).  Στα Ε.Λ.Π. δεν διακρίνεται τέτοιος περιορισμός (μετά δε και την κατάργηση- αντικατάσταση του Ν.2238/1994 από το Ν.4172/2013). 

γ) Στον Κ.Φ.Α.Σ. δεν υπήρχε περιορισμός ως προς το ύψος της αμοιβής (σχετ. ΠΟΛ.1004/4-1-2013). Αντίθετα στα Ε.Λ.Π. τίθεται ο περιορισμός του ποσού των 10.000,00 ευρώ. 

 

3.  Φορολογία Εισοδήματος 

Στο άρθρο 21 του Ν.4172/2013 ορίζονται τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από το άρθρο αυτό παρατίθενται ορισμένα εδάφια : 

Ν.4172/2013, άρθρο 21 (αποσπάσματα) 

«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. ….. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως “επιχειρηματική συναλλαγή” θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. …….». 

  

4. Αιτία της ανωτέρω διάταξης στο Ν.4172/2013, για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα ερμηνευτική απόφαση, η αντιμετώπιση του θέματος δεν είναι εύκολη. 

Χαρακτηριστικό των επιφυλάξεων και της απουσίας σαφούς διοικητικής αντιμετώπισης είναι το ακόλουθο απόσπασμα από την ΠΟΛ.1023/20-1-2014 όπου για το θέμα της ευκαιριακής απασχόλησης υπό το πρίσμα τότε των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρονταν : «Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο,  συνεκτιμώνται  τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4172/2013(Κ.Φ.Ε.)».

Νεότερη διοικητική οδηγία/ διευκρίνιση/ χειρισμός, για την έννοια της "συνεκτίμησης" των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων (Κ.Φ.Α.Σ. ή Λογιστικά Πρότυπα) δεν είναι γνωστή. 

  

5. Συνεπώς, για το ερώτημά σας, στη διάταξη της παρ. 1.β’ του άρθρου 39 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) εμπίπτουν (αφού δεν εξαιρούνται ρητά) και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα (κατά την έννοια της καταργηθείσας διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, καθώς στο νέο Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013 δεν υπάρχει η έννοια του ελευθέριου επαγγέλματος). Ως προς τα παρεπόμενα όμως και την "συνεκτίμηση" του Ν.4172/2013, δεν υπάρχει διοικητική οδηγία. Μόνο ως υπόθεση μπορεί να τεθεί ότι :

Η διάταξη περί επιχειρηματικής συναλλαγής και συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών συναλλαγών στο άρθρο 21 του Ν.4172/2013 ρυθμίζει την πηγή και την φορολόγηση του εισοδήματος και δεν επεκτείνεται στην υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων,

# Ο Ν.4308/2014 ρυθμίζει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων (σε συνέχεια του Κ.Φ.Α.Σ.). Παρά την γενική κατεύθυνση στο πρώτο άρθρο του νόμου, ότι σε αυτόν εμπίπτει κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας υποχρεούται στην τήρηση λογιστικών αρχείων, στο άρθρο 39 ρητά αναφέρονται ορισμένες εξαιρέσεις. 

Χωρίς όμως διοικητική οδηγία, ο χειρισμός είναι επισφαλής και αντιλαμβάνεστε ότι δεν αποτελεί πρόταση. 

6. Εκτός των άλλων, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η συμπτωματική παροχή υπηρεσίας- εργασία και η αμοιβή με τίτλο κτήσης- απόδειξη δαπάνης αφορά μόνο τις φορολογικές διατάξεις. Τα ελεγκτικά όργανα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αξιολογούν τις συνθήκες για την υποχρέωση ασφάλισης στο Ι.Κ.Α..

πηγη https://www.e-forologia.gr/forum/#2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.