Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα εκκαθάρισης εταιρίας

1.1.  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου, ορίζεται ότι:  «Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσόμενης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.» 
    Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1060/19.3.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν. 4172/2013», μεταξύ των άλλων ορίζεται και ότι:  «Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των δώδεκα μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσόμενης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. 

    Για παράδειγμα, ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εκκαθάριση (για παράδειγμα, από 14.05.2015 μέχρι 20.02.2017), υποχρεούται σε υποβολή προσωρινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 13.06.2016 για τα εισοδήματα του έτους από 14.05.2015 έως 13.05.2016 και σε υποβολή οριστικής δήλωσης μέχρι τις 20.03.2017 για τα εισοδήματα ολόκληρης της περιόδου της εκκαθάρισης…

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι τα ανωτέρω, περί βεβαίωσης προκαταβολής, ισχύουν και για τις προσωρινές δηλώσεις που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση. Κατά συνέπεια, το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται και καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης, εκπίπτει, κανονικά, από τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της πρώτης προσωρινής δήλωσης του ευρισκόμενου σε εκκαθάριση νομικού προσώπου/ νομικής οντότητας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. Τα ίδια ισχύουν και για το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται και καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, βάσει των προσωρινών δηλώσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αντίστοιχα (ήτοι, έκπτωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώνεται και καταβάλλεται με την πρώτη προσωρινή δήλωση από τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της δεύτερης προσωρινής δήλωσης, κ.ο.κ.) 1.2 Η  παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν  2238/94, όπως ίσχυε με την τελευταία κωδικοποίηση του Ν 4110/201 όριζε:  « 1.Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ειδικά για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυτής είναι κάτοικος ημεδαπής ή αλλοδαπής. […]». 1.3 Επίσης, η  παρ. 1 του άρθρου 58 του ν 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ.10 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016), ορίζει:  «1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%». Περαιτέρω, στις   μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού (Ν 4172/2013)  ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.Στα νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ως γνωστόν η διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει το διάστημα από τη θέσει σε εκκαθάριση έως την περάτωσή της, ενώ, όπως ήδη αναφέρθηκε,  υποβάλλονται προσωρινές δηλώσεις όταν αυτή διαρκεί πέραν του έτους.Ακόμη, με την ΠΟΛ 1088/2016 διευκρινίσθηκε ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης που διαρκεί πέραν του έτους, ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει στην τελευταία χρήση ή φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη/ζημίες της λήξης της εκκαθάρισης, καθόσον η περίοδος της εκκαθάρισης νοείται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς, οπότε και υποβάλλεται η οριστική δήλωση με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013. Τυχόν ζημία που προκύπτει από προσωρινές δηλώσεις δεν υπόκειται στον περιορισμό του χρόνου συμψηφισμού δεδομένου ότι το αποτέλεσμα προκύπτει στο χρόνο υποβολής της οριστικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω ζημία δεν θα αναγνωριζόταν, καθόσον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η περίοδος της εκκαθάρισης διαρκεί πέραν της πενταετίας. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση αναβίωσης της επιχείρησης, δηλαδή όσες ζημίες είχαν προκύψει πριν από τη θέση της σε εκκαθάριση, εμπίπτουν στον περιορισμό της πενταετίας, καθώς σε περίπτωση αναβίωσης δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκκαθάρισης.

1.4 Σύμφωνα με την με αριθμό 312/2711/2001 γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ σχετικά με τη «Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε.», ορίζεται ότι:  «Ο Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε Παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν πέραν αυτού πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης…». 

    Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκέσει πλέον του έτους οι εκκαθαριστές υποβάλουν ενδιάμεσους ισολογισμούς κατά έτος καθώς και πρακτικό Γ.Σ με έκθεση των εκκαθαριστών στην οποία αναγράφονται τα αίτια μη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.Επίσης, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 49 του νόμου 2190/1920ορίζεται, ότι οι διοριζόμενοι από τη συνέλευση   εκκαθαριστές   οφείλουν από την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου (νυν Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι  εκκαθαριστές  και κατά τη λήξη της  εκκαθάρισης .   Οι  εκκαθαριστές  πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η  εκκαθάριση  και το συμφέρον της εταιρείας (παρ.4 του άρθρου 49).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της  εκκαθάρισης  εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Μετά το πέρας της  εκκαθάρισης , οι  εκκαθαριστές  καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ.5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της  εκκαθάρισης  της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (παρ. 5).

1.5  Με βάση τα ανωτέρω :

-  Οι ενδιάμεσοι ισολογισμοί, στην περίπτωση που η εκκαθάριση υπερβαίνει το ένα φορολογικό έτος, αποτυπώνουν την εικόνα της υπό εκκαθάριση εταιρεία του συγκεκριμένου ενδιάμεσου έτους.

-  Ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης έχει την μορφή των διαθεσίμων στο ενεργητικό και της καθαράς θέσης στο παθητικό. Με τους ενδιάμεσους ισολογισμούς έχει ήδη ρευστοποιηθεί και εισπραχθεί ένα μεγάλο μέρος του παγίου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού και έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις. Συνεπώς, ο τελικός ισολογισμός θα εμφανίζει την παραπάνω μορφή σύμφωνα και με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση, το δε έντυπο Ε3 της οριστικής δήλωσης θα ενημερωθεί με τις πράξεις που αφορούν το εισόδημα ολόκληρης της περιόδου εκκαθάρισης (ήτοι από το έτος έναρξης της εκκαθάρισης έως το χρόνο περάτωσης της εκκαθάρισης).

-  Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί με το τέλος της εκκαθάρισης, θα συμπεριληφθούν τα εισοδήματα ολόκληρης της περιόδου εκκαθάρισης.Το ποσό κερδών που προκύπτει για το σύνολο των ετών/περιόδου εκκαθάρισης, θα φορολογηθεί με τον συντελεστή 26%, που ίσχυε για χρήσεις/φορολογικά έτη  με έναρξη εκκαθάρισης έως 31/12/2013 (παρ. 1 άρθρου 72 Ν 4172/2013 και παρ. 1 άρθρου 109 Ν 2238/94).

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.