Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Μίσθωση ΦΙΧ αυτοκινήτου από μία επιχείρηση σε άλλη;

Ατομική επιχείρηση με ιδιόκτητο επαγγελματικό φορτηγό μπορεί να παραχωρήσει σε άλλη ατομική επιχείρηση το φορτηγό για ορισμένη διάρκεια του έτους ;
Θα πρέπει να καταρτιστεί συμφωνητικό και με ποια ελάχιστη αξία ;
Απάντηση:
 
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Α2/13351/2205/23.4.1997 έγγραφο του τότε Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο κοινοποιήθηκε από το Υπ. Οικονομικών με την με αρ. πρωτ. 1174/12.6.1998 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορτωτικά έγγραφα. Μεταφορές αγαθών τρίτων με Φ.Δ.Χ.». ορίζεται ότι:
«1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123Α΄) φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές, που διενεργούνται με αυτό.

Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ. πρέπει τα μεταφερόμενα εμπορεύματα να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί απ’ αυτή ή αυτόν ή να είναι ήδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους. Ειδικότερα, με την εγκύκλιο Α2/23917/3415/10.10.95 του ιδίου Υπουργείου, διευκρινίστηκε ότι στην έννοια της εξόρυξης δεν περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής, κατεδάφισης ή πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.

2. Επιπλέον με τις διατάξεις των παρ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε τρίτο πρόσωπο νομικό ή φυσικό, πλην σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξαρχής και η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του Ν. 4093/12.11.2012 σχετικά με την προσαρμογή στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ε.Κ. σχετικά με τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, ορίζεται ότι:

«β) «μισθωμένο όχημα», κάθε όχημα το οποίο, επί πληρωμή και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγματοποιεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές, για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό, βάσει σύμβασης με την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήματα…

β. Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, μπορούν:..

ββ. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, το μεταφορικό έργο του φορτηγού που μισθώνεται, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, θα πρέπει να είναι το ίδιο με το μεταφορικό έργο του μισθωτή

8. Για τις μισθώσεις καταρτίζεται συμφωνητικό, που περιέχει τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήματος.

9. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

Μπορείτε να εκμισθώσετε ΦΙΧ αυτοκίνητο σε άλλη επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εργασιών της πρώτης επιχείρησης και το αναγραφόμενο στην άδεια του αυτοκινήτου, είναι το αυτό με την μισθώτρια επιχείρηση Υποχρεούστε σε κατάθεση συμφωνητικού, σύμφωνα με την με αριθμό ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/17.2.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 1065606/7222/ΔΕ-Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990) Δεν υφίσταται κατώτερο μίσθωμα στην παρούσα μίσθωση

ΠΗΓΗ  https://www.e-forologia.gr/
ΣΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΑ: Δεν υφίσταται ο περιορισμός ως προς το ιδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Μπορεί να γίνει και μεταξύ εταιριών με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.