Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Τεκμήρια. Αξία αγοράς τίτλων

Εταίρος Α μεταβιβάζει το ποσοστό του, απο την συμμετοχή του σε ΟΕ στον εταίρο Β ,αντί του ποσού των 200.000,00 ευρώ βασει ιδιωτικού συμφωνητικού .
Η τιμή πώλησης του μεριδίου που προσδιορίζεται βασει της ΠΟΛ 1032/2015 είναι 485.000,00 ευρώ.
Ως τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για τον εταίρο Β ,ποιό ποσόν θα ληφθεί.
 Απάντηση
  Σύμφωνα με τα άρθρα 30-34 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και της με αριθμό ΠΟΛ. 1076/26.3.2015 εγκυκλίου διαταγής με θέμα «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:
«Άρθρο 32 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

    Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος…

β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

    Η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι γενική και καταλαμβάνει επομένως κάθε περίπτωση δαπάνης για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία. Υπάγονται κατ’ ακολουθία όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, ως εισφορά σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης καθώς και τα ποσά για αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

    Επί του θέματος, η ΠΟΛ. 1032/2015 ορίζει ότι:

«Προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ, μερίδων προσωπικών εταιριών, κλπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης.

    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4305/2014, ορίζεται ότι:

«γ. Τα εδάφια 2, 3, 4 και οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της παρ. γ΄ του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.»

    Αμέσως μετά, τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο εδάφια και οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 32 αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α’ 237/31-10-2014) και σύμφωνα με το άρθρο 64 του ιδίου νόμου ισχύει από 31/10/2014 και μετά. Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται πλέον ως :

«β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς»

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι ως τεκμήριο, κατ’ αρχή, την αξία απόκτησης των τίτλων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με βάση την ΠΟΛ. 1032/2015 εγκύκλιο διαταγή. Περαιτέρω όμως η βασική αρχή του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. είναι πως «Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για : ….»

    Με βάση τα ανωτέρω και χωρίς η Διοίκηση να έχει λάβει συγκεκριμένη θέση στο θέμα, θεωρούμε ότι ως τεκμήριο θα ληφθεί η αξία του εγγράφου μεταβίβασης των τίτλων, ανεξάρτητα αν αυτή υπολείπεται της αξίας των τίτλων που προκύπτει με βάση την ΠΟΛ. 1032/2015 που χρησιμοποιείται μόνο για λόγους επιβολής φόρου τουάρθρου 42 του Ν. 4172/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.