Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Αμοιβές εταίρων και μελών εταιρειών

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ., γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Αντίθετα, οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα για υπηρεσίες τους (λογιστικές, νομικές, κλπ.) από νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι μέλη του ΔΣ ή διαχειριστές ή εκπρόσωποι του, στα πλαίσια άσκησης της ατομικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας, θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013.
    Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«γ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουναπό τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

δ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., κατά περίπτωση.»

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση.»

    Με βάση τα ανωτέρω και τις ερωτήσεις σας, θεωρούμε ότι σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ., έχει γίνει δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίεςεξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές  χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 .

    Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα ερωτήματά σας:


    Οι διαχειριστές – ομόρρυθμοι εταίροι φυσικά πρόσωπα, αμείβονται κατ’ αρχήν σύμφωνα με τα κέρδη της επιχείρησης και όχι με μισθό, για το λόγο δε αυτό υποχρεούνται σε προσωπική εργασία. Συνεπώς τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη προσωπικής εταιρείας – φυσικά πρόσωπα, θεωρούνται μερίσματα και φορολογούνται με 10%, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης Αν κάποιος από τους ομόρρυθμους εταίρους εισπράττει επί πλέον αμοιβές, αν αυτές αναφέρονται σε άσκηση ατομικής επιχείρησης (π.χ. λογιστής ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος τηρεί και τα βιβλία της Ο.Ε.), τότε τα εισοδήματα που εισπράττει για το λόγο αυτό από την Ο.Ε., προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα και φορολογούνται ως τέτοια Αν ο παραπάνω ομόρρυθμος εταίρος δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και εισπράττει επί πλέον ποσά για τη διαχείριση της Ο.Ε., τα ποσά αυτά, αφενός μεν δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ο.Ε., αφετέρου δε το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να τα συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του και να φορολογηθεί ως εισοδήματα προερχόμενα από μισθωτή εργασία Σε κάθε περίπτωση και για κάθε μορφή εταιρείας που αναφέρετε, όσον αφορά το φυσικό πρόσωπο λήπτη των αμοιβών που παρέχει υπηρεσίες εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας και συνεπώς, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Για οποιαδήποτε σχέση των εταίρων με την εταιρεία, μπορεί να γίνει τροποποίηση στο καταστατικό Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., περί μείωσης φόρου εισοδήματος, ορίζεται ότι: «Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου» Για τις αμοιβές μελών Δ.Σ. απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920
    ΠΗΓΗ http://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.