Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Μείωση προστίμων ν.4178/2013 περί αυθαίρετης δόμησηςΕΡΩΤΗΜΑ:

Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου.
Ο σύζυγός μου παίρνει σύνταξη αναπηρίας από το ΤΣΜΕΔΕ (ποσοστό αναπηρίας 80% βεβαίωση ΚΕΠΑ) αφορολόγητη βάσει της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.07.2013) και η οποία εμφανίζεται στον κωδικό 619 του Ε1. Άλλα εισοδήματα δεν έχει. Στο εκκαθαριστικό δεν εμφανίζεται κανένα φορολογητέο εισόδημα του συζύγου.

Ερώτημα: Βαρύνομαι φορολογικά από τον σύζυγο μου, για να έχω την μείωση προστίμων του ν 4178/2013 περί αυθαίρετης δόμησης;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4178/2013 ισχύουν τα παρακάτω:
1.Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω  ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται διαφοροποίηση των προστίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δυνάμει κοινωνικών κριτηρίων σε σχέση με την κύρια κατοικία αυτών .
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.με.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Περαιτέρω, ως ίσχυε και με τις προγενέστερες διατάξεις περί αυθαιρέτων ότι οι ρυθμίσεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους που έχουν εγκατασταθεί στη Θράκη.
Πέραν της ανωτέρω ρυθμίσεως, με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι τέκνα των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος, και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Επίσης προβλέπεται ότι δύναται κατά τα λοιπά να εφαρμόζεται η διαδικασία του προσυμφώνου της παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και δη σε περιπτώσεις ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας.
Με την παράγραφο 5 αντίστοιχα προβλέπεται ότι πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των οριζομένων προϋποθέσεων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους πολυτέκνους να υπαγάγουν άρθρο 8 του παρόντος και την δευτερεύουσα κατοικία τους υπό την προϋπόθεση όμως ότι η επιφάνεια αυτής δεν είναι μεγαλύτερη από 80 τ.μ. καταβάλλοντας ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των οριζομένων προϋποθέσεων
Με την παράγραφο 6, προβλέπεται ότι τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των οριζομένων προϋποθέσεων.
Με την παράγραφο 7, τέλος, προβλέπεται δυνατότητα υπαγωγής στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου της κύριας κατοικίας των μακροχρόνια ανέργων και δη πλέον των δύο ετών με μειωμένο ποσοστό του ενιαίου ειδικού προστίμου και δη προβλέπεται ότι θα καταβάλλουν το 70% αυτών
Επομένως ερευνούμε το θέμα με την φορολογική του έννοια.
Ο  ν 2238/1994(ισχύς έως 31/12/2013) ορίζει :
 `Αρθρο 7 Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους
1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
……………………………………….
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως η΄ της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

Από τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών δεν δόθηκε κάποια ερμηνεία του όρου <<φορολογούμενο εισόδημα>>. Ως εκ τούτου ερμηνεύουμε τον νόμο με την στενή του έννοια.
Άρα, όταν λέμε φορολογούμενο ή φορολογητέο εισόδημα μ εννοούμε αυτό που είναι φορολογητέο και όχι το απαλλασσόμενο ή κάτι άλλο. Το σκεπτικό αυτό επιβεβαιώνεται και από την παράγραφο 2 όπου ο νομοθέτης  αναφέρεται σε φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό(βάσει τεκμηρίων δηλ) αλλά και ρητά αναφερόμενος σε απαλλασσόμενο.
Επομένως θεωρώ ότι σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα θεωρείστε πρόσωπο που βαρύνει φορολογικά την σύζυγο
Τά ίδια ισχύουν και με τον ν 4172/2013
Αρθρο 11 Εξαρτώμενα μέλη
1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,

Σαββίδης Γεώργιος
Φοροτεχνικός Τάξεως Ά ααοε 4414
http://simvoulatoras.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.