Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Κάλυψη τεκμηρίου

Φορολογούμενος ο οποίος θα προβεί σε αγορά ακινητου αξίας 110.000 , δεν διαθέτει δικά του εισοδήματα με τα οποία μπορεί να καλύψει - δικαιολογήσει την αγορά .Ο φορολογούμενος είναι άνεργος , και δεν έχει δυνατότητα ανάλωσης εισοδημάτων προηγουμένων ετών -δεν διαθέτει διαθεσιμο εισόδημα αποταμιεύσεις που να έχουν φορολογηθέι σε προηγούμενα έτη .Εφόσον δεν θα καλύψει το πόθεν έσχες , δεν εργάζεται , δεν έχει φορολογητέα εισοδήμτα ποιά θα είναι η φορολογία που θα προκύψει από την παραπάνω αγορά και ποιά άλλη φορολογική υποχρέωση θα προκύψει εφόσον δεν διαθέτει πραγματικό δηλούμενο εισόδημα για να καλύψε την αγορά .Η παραγματική προέλευση των χρημάτων είναι από δωρεά προσφιλους του προσώπου- μη συγγενούς (έγινε κατάθεση του χρηματικού ποσού στον λογαριασμό του ) , και χωρίς όμως να δηλωθεί τυπικά ως δωρεά στην εφορία.Τυχόν άλλες συνέπειες εκτος του φόρου εισοδήματος υπάρχουν ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ορίζεται ότι:
«Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:… 

γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.» 

      Σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο εδάφια και οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 32 αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α’ 237/31-10-2014) και σύμφωνα με το άρθρο 64 του ιδίου νόμου  ισχύει από 31/10/2014 και μετά , ορίζεται ότι:

«Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:.. 

Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.   Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια , εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.» 

  

      Με βάση τα ανωτέρω και την ερώτησή σας, το τεκμήριο αγοράς ακινήτου θα υπολογιστεί στην εμπορική  (πραγματική) αξία του συμβολαίου  πλέον των λοιπών εξόδων (Φ.Μ.Α. 3%, συμβολαιογραφικά έξοδα, δικηγορικά έξοδα, έξοδα μεταγραφής κλπ), ενώ ο φόρος μεταβίβασης πάνω στην αντικειμενική αξία του ακινήτου.

 

      Περαιτέρω,   με τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7.4.2104 Τ. Α΄), ορίστηκε ότι η τιμή πώλησης του ακινήτου είναι αυτή που θα δηλωθεί από τους συμβαλλόμενους στο πωλητήριο συμβόλαιο.

      Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2961/2001 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», σχετικά με τη κτήση αιτία δωρεάς, ορίζεται ότι:

«1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι: 

α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα» 

    Επί πλέον, από το άρθρο 29 του πιο πάνω νόμου, ορίζεται ότι η συντελεστές φορολογίας σε περίπτωση «εξωτικών», είναι οι ακόλουθες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄   


Κλιμάκια (σε ευρώ)   
Συντελεστής κλιμακίου (%)   
Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ)   
Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) 
Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 
6.000 
- 
- 
6.000 
- 
66.000 
20 
13.200 
72.000 
13.200 
195.000 
30 
58.500 
267.000 
71.700 
Υπερβάλλον 40 
   
      Επί πλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι: «Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» 

     Επίσης, θέτουμε υπόψη σας την εγκύκλιο ΠΟΛ 1127/2010 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν 3691/2008 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την οποία ορισμένοι φορείς (λογιστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι κλπ) οφείλουν να ενημερώνουν την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος, όταν υποπέσουν στην αντίληψή τους φαινόμενα αδικαιολόγητου πλουτισμού.

       Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

    Η αγορά του ακινήτου θα πρέπει να εμφανίζει ως αξία συμβολαίου την  συμφωνηθείσα  , βάσει της οποίας και προσδιορίζεται το τεκμήριο αγοράς της κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν (επί πλέον ο Φ.Μ.Α., τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα μεταγραφής κλπ.) Για τα ποσά αυτό θα πρέπει να γίνει άτυπη δωρεά χρημάτων από τον δωρητή, πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, επειδή διαφορετικά το ποσό αυτό θα θεωρηθεί ως εισόδημα από μη εμφανή πηγή και θα φορολογηθεί με συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 33%. Σε περίπτωση διασταύρωσης των τραπεζικών καταθέσεων του ανέργου με τα εισοδήματά του, το σύνολο της κατάθεσης θα θεωρηθεί ως εισόδημα προερχόμενο από αδήλωτες πηγές και θα φορολογηθεί με τους υφιστάμενου συντελεστές κατά τον χρόνο κατάθεσης (έως και την 31/12/2013) ή με 33% από 1/1/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010.
 ΠΗΓΗ: http://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?utm_source=komvos_newsletter&id=33646

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.