Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Θέματα ενοικιάσεως κατοικιών από εταιρεία του εξωτερικού

ΕΡΏΤΗΜΑ:Eίμαστε μία εταιρεία ενοικιάσεως τουριστικών κατοικιών. Έχουμε πολλές εταιρείες από το εξωτερικό που κάνουν κρατήσεις των κατοικιών έναντι κάποιας συμφωνημένης τιμής και κατόπιν καταθέτουν τα χρήματα σε δικό μας τραπεζικό λογαριασμό. Σε εταιρεία της Αγγλίας τι παραστατικό πρέπει να εκδώσουμε; Θα εκδώσουμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών; Το παραστατικό θα περιλαμβάνει φπα 23% ή όχι; Μπόρουμε όλο το ποσό της κατάθεσης να το συμπεριλάβουμε σε ένα παραστάτικο ή θα πρέπει σε κάθε κατάθεσή τους να εκδίδουμε και ένα παραστατικό.Και τέλος, θα πρέπει να καταθέσουμε και ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών;
Aπάντηση Συμβουλάτορα


1ο Ερώτημα :  Έκδοση παραστατικού
Θα εκδοθεί  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2ο Ερώτημα:  Επιβάρυνση με Φπα
Ν 2859/2000 άρθρο 14 παρ 4
 4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών,
της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτή­ρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κα­τασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακι­νήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:
α)
Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώ­ρας.
Άρα  βάζουμε ΦΠΑ

3ο Ερώτημα:  Χρόνος έκδοσης Τιμολογίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 1091531/25.9.2009
Γ. Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
 16,18 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση είσπραξης αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των αγαθών, η πράξη αυτή πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται.

β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι:
i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.

ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον:
 
α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και
 
β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.

Για παράδειγμα Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011.

Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η γερμανική επιχείρηση ως παρέχουσα και η ελληνική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών).

Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το υπουργείο με την ΠΟΛ 1176/16.7.2013  έδωσε το δικαίωμα σε αυτές τις περιπτώσεις να εκδίδεται το «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων». Δεν προτείνω αυτή την μέθοδο αλλά την έκδοση τιμολογίου για κάθε προκαταβολή διότι όπως λέει και η ποιο πάνω αναφερθείσα εγκύκλιος στις περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίου αντί του ειδικού στοιχείου δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρα κάθε φορά που εισπράττουμε κόβουμε τιμολόγιο , αλλά εάν δεν εισπράξουμε μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να κόψουμε αυτό που αναλογεί στον χρόνο λόγω αυτοτέλειας των χρήσεων. 
4ο Ερώτημα:  Υποχρέωση για ανακεφαλαιωτικό πίνακα
Ν 2859/2000 άρθρο 36 παρ 5α
5.α. Ο υποκείμενος στον φόρο που πραγματοποιεί παροχές υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες ο λήπτης είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος - μέλος, υποχρεούται:
 α) να χρησιμοποιεί, για τις εν λόγω παροχές υπη­ρεσιών, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος και
 β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών.
Και
ΑΠΟΦΑΣΗ 1091531/25.9.2009
2. Στον πίνακα δεν καταχωρούνται:

γ)
η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στην Ελλάδα σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε άλλο κράτος μέλος εφόσον:

6. ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και η παρεχόμενη υπηρεσία:

α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ (π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται στην Ελλάδα)
ή
Άρα δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.