Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Εκκαθάριση Ο.Ε.

ΟΕ επιχείρηση βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο εκκαθαριστής πληροφορήθηκε από τους εταίρους ότι τα πολλά πάγια της επιχείρησης λείπουν (ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι τα έκλεψε). Ο ένας εκ των δύο εταίρων πιέζει τον εκκαθαριστή να ερευνήσει την υπόθεση και να στραφεί εναντίον του δεύτερου εταίρου δικαστικώς ώστε να βρεθούν τα πάγια που λείπουν. Τι έχει υποχρέωση να κάνει ο εκκαθαριστής; Μπορεί να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση χωρίς να βρεθούν τα πάγια που λείπουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχικά, βάσει της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 780-783 και 778 του ΑΚ και άρθρο 49, του ΚΝ 2190/1920), αρμοδιότητα των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Επίσης, ο εκκαθαριστής θα πρέπει να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης (παρ.1, άρθρο 49, του ΚΝ2190/1920). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με βάση τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ότι υφίστανται μειώσεις των πάγιων στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα παραστατικά ή άλλα πρόσφορα στοιχεία (δημόσια έγγραφα, τιμολόγια πώλησης, πρωτόκολλο καταστροφής), ο εκκαθαριστής θα προχωρήσει στην σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής, απεικονίζοντας το ύψος της ζημίας λόγω της απώλειας – κλοπής του πάγιου εξοπλισμού. Κατά τη γνώμη μας, η αποδοχή (προσυπογραφή) της ανωτέρω απογραφής από τους εταίρους της ΟΕ, κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διασφαλισθούν η ομαλή εξέλιξη της εκκαθάρισης και τα συμφέροντα του εκκαθαριστή. Τυχόν διαφορές μεταξύ των εταίρων που εγείρονται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν εμποδίζουν το έργο του εκκαθαριστή. Ωστόσο, ο εκκαθαριστής ενεργώντας προς το συμφέρον της εταιρείας μπορεί, κατά την κρίση του, να ασκήσει ένδικα μέσα προκειμένου να εισπραχθούν απαιτήσεις ή να αποκατασταθούν τυχόν απώλειες στην εταιρική περιουσία.
Σημειώνεται δε ότι το αποτέλεσμα της επίλυσης τυχόν χρηματικών διαφορών εφόσον τεκμηριώνεται επίσημα (ιδιωτικό συμφωνητικό, δικαστική απόφαση κ.λπ.) και επηρεάζει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης (λήψη αποζημίωσης λόγω υπεξαίρεσης παγίου της εταιρείας), θα πρέπει να απεικονισθεί στα λογιστικά βιβλία. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε παραίτηση της ιδιότητάς του για σπουδαίο λόγο, εφόσον δεν έχει ταυτόχρονα και την εταιρική ιδιότητα (άρθρο 752 του ΑΚ, βλ. και σελ. 535 του συγγράμματος του Ν. Ρόκα, «Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη).
Πηγή:   http://epixeirisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.