Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Συμμετοχή συνταξιούχου σε ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ

Του Γ. Σαββίδη

Ως γνωστόν η συμμετοχή σε προσωπική εταιρεία δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΕΕ για την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων Οργανισμών που ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ ισχύουν τα παρακάτω:


ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
Συνταξιούχοι Γήρατος
Με την διάταξη της παρ. 2 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 2 άρθρο 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
Υποχρεούνται σε ασφάλιση και καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
β) Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας υποχρεούνται σε ασφάλιση και καταβολή των προβλεπομένων, από τις οικείες διατάξεις, εισφορών προσαυξημένων κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται».
Συνταξιούχοι αναπηρίας
Με την διάταξη της παρ. 4 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές».
Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται, συνοπτικά, οι πιο κάτω αλλαγές:
- Καταλαμβάνονται πλέον μόνο οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας (με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99, πριν την αντικατάστασή του, καταλαμβάνονταν και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου).
- Επεκτείνεται η ισχύς της διάταξης στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης (με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99, πριν την αντικατάστασή του, καταλαμβάνονταν μόνο συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων). Με τις νέες διατάξεις καταλαμβάνονται πλέον οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ και οι δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων.
- Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν υποχρεούνται πλέον σε καταβολή προσαυξημένων εισφορών αλλά υπόκεινται σε διακοπή της σύνταξης, υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις.
- Τίθεται ηλικιακό όριο στους συνταξιούχους γήρατος για την καταβολή προσαυξημένων εισφορών (55ο έτος).
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2676/99,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3863/10, δεν έχουν εφαρμογή:
α. στους συνταξιούχους του ΟΓΑ
β. στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως την ολοκλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
γ. στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.
δ. στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές, ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοϊας) και μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλονται προσαυξημένες εισφορές.
ε. Στα πρόσωπα που, λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης, υπάγονται σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο και οι οποίοι μετά την συνταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για την συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης.
π.χ. Ιατρός του ΕΣΥ (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΤΣΑΥ. Μετά την συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες εισφορές.
Εάν αναλάβει τρίτη δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εμπίπτει στις νέες διατάξεις, τηρουμένων των προϋποθέσεων περί μη επαγγελματικής συνάφειας του Ν.3863/10.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Με μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3865/2010, εξαιρούνται από την καταβολή προσαυξημένων εισφορών και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.