Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Ιδιότητα ομορρύθμου εταίρου. Απεριόριστη ευθύνη

Εταιρική ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου

Γενικά η εταιρική ιδιότητα (αλλιώς και εταιρική συμμετοχή) περιλαμβάνει το δικαίωμα του εταίρου να συμμετέχει στην εταιρεία (να είναι, δηλαδή,μέλος αυτής). Φυσικά, η ιδιότητα αυτή του παρέχει περαιτέρω το δικαίωμα να
απολαμβάνει τις ωφέλειες που προβλέπει ο νόμος (συμμετοχή στα κέρδη
κ.λπ.), αλλά και τον υποχρεώνει να ανταποκρίνεται στα νόμιμα βάρη. Ειδικότερα, η ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου βαρύνει αυτόν με την (σοβαρότατη) απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας.
Η έννοια της εταιρικής ιδιότητας προκύπτει έμμεσα από τις διατάξεις περί προσωπικών εταιρειών του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα.
Στην πράξη, αλλά και στη νομοθεσία και νομολογία, ο όρος εταιρική ιδιότητα ταυτίζεται πολλές φορές με τους όρους εταιρική μερίδα ή εταιρικό μερίδιο, καίτοι ο πρώτος απ' αυτούς είναι ευρύτερος, γιατί περιλαμβάνει εκτός
από την μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία και άλλα δικαιώματα (όπως ενημε-
ρώσεως και ελέγχου, εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως, συμμετοχής στο
προϊόν της εκκαθαρίσεως κ.α.).

Αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου

Η πιο σοβαρή συνέπεια της εταιρικής ιδιότητας στην ομόρρυθμη εταιρεία
είναι η αλληλέγγυα ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων σε όλες τις υποχρεώσεις
της εταιρείας (άρθρο 22 Ε.Ν.). Με τη διατύπωση αυτή νοείται ότι οι ομόρρυθ-
μοι εταίροι έχουν, μαζί με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας, «εις ολόκληρον»
ο καθένας την ευθύνη για την πληρωμή των υποχρεώσεων που νομίμως ανέλαβε η εταιρεία. Ο δανειστής της εταιρείας, επομένως, κατ' εφαρμογήν καιτου άρθρου 482 Α.Κ. δικαιούται να απαιτήσει το χρέος αυτής κατ' αρέσκειαν
από οποιονδήποτε εταίρον - συνοφειλέτην, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να
στραφεί πρώτα κατά του νομικού προσώπου της εταιρείας. Η εταιρεία και ταυ-
τόχρονα καθένας ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται αλληλεγγύως με τους λοιπούς
(ομόρρυθμους) εταίρους για τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν από ένα μόνο
εταίρο, ο οποίος υπόγραψε κάτω από την εμπορική επωνυμία. Η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου για τα χρέη της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόρι-
στη, που σημαίνει ότι ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με ολόκληρη την περι-
ουσία του και όχι μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς του (όπως συμβαίνει με
τα ετερόρρυθμα μέλη της ετερορρύθμου εταιρείας ή με τους εταίρους της
Ε.Π.Ε. και τους μετόχους της Α.Ε.). Συνεπώς, ο δανειστής της εταιρείας, όταν έχει εκτελεστό τίτλο στα χέρια του, μπορεί να προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση και εκποίηση με αναγκαστικό πλειστηριασμό οποιουδήποτε περιουσια-
κού στοιχείου της οφειλέτριας εταιρείας και των ομορρύθμων εταίρων.
Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση προκύπτει ότι η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι προσωπική και απεριόριστη, δηλαδή, ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας και με την προσωπική του περιουσία ολόκληρη.
β) Είναι ευθύνη «εις ολόκληρον», που σημαίνει ότι κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται «αλληλεγγύως» με τους άλλους ομόρρυθμους εταίρους και το
νομικό πρόσωπο της εταιρείας να εκπληρώσει ολόκληρο το χρέος.
γ) Είναι άμεση, με την έννοια ότι κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται άμεσα απέναντι στους δανειστές της εταιρείας για τα χρέη αυτής και όχι έμμεσα, δηλαδή, απέναντι στην εταιρεία.
δ) Είναι ευθύνη πρωτογενής, που δίνει το δικαίωμα στο δανειστή της εταιρείας να στραφεί -αν θέλει- απευθείας κατά του ομόρρυθμου εταίρου, χω-
ρίς να προηγηθεί αγωγή κατά της εταιρείας. Του δίνει, ακόμα, το δικαίωμα να
στραφεί ταυτόχρονα κατά περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων ή και της ίδιας
της εταιρείας, για το σύνολο του εταιρικού χρέους ή μέρος αυτού.
ε) Είναι ευθύνη που παρακολουθεί τον αποχωρήσαντα ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις, που είχαν δημιουργηθεί μέχρι την ημέρα της αποχωρήσεώς του.
στ) Παραγραφή της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων, συνεπώς, δεν νοείται με τη λύση της εταιρείας. Με τη λύση της εταιρείας παύει μόνον η ευθύνη αυτής (αφού δεν υπάρχει πια), αλλά η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας, που η περιουσία της δεν επάρκεσε για να
εξοφληθούν κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, εξακολουθεί. Η παραγραφή
που ορίζει σχετικά το άρθρο 64 Ε.Ν. είναι πενταετής. Διακοπή της παρα-
γραφής στο πρόσωπο της εταιρείας ενεργεί αντικειμενικά και για τον ομόρ-
ρυθμο εταίρο που ευθύνεται «εις ολόκληρον».

Πηγή: Προσωπκές εταιρίες-ΕΠΕ-Κοινοπραξίες του Μ.Λεοντάρη,Παμισος 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.