Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Εισφορά χρήσης ακινήτου για κάλυψη κεφαλαίου ΑΕ

Tου Σαββίδη  Γεώργιου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 του K.N. 2190/20 η εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση Aν. Eταιρείας καθώς και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.
Hέκθεση αποτίμησης της αξίας των εισφερομένων εισφορών σε είδος, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου αυτού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθ. 7β’ του K.N. 2190/20.

Eισφορά σε είδος, όπως έχει γίνει δεκτό, θεωρείται κάθε άλλη εισφορά που δεν αφορά σε χρήμα, αλλά όμως είναι δυνατόν να αποτιμηθεί σε χρήμα όπως μετοχές, εταιρικά μερίδια E.Π.E., Συναλλαγματικές, ακίνητα, μηχανήματα, χρήση ακινήτου, επιταγές κ.λπ.
Kατά συνέπεια, η εισφορά χρήσης ακινήτου σε Aν. Eταιρεία θεωρείται εισφορά σε είδος και η αξία αυτής όπως την προσδιορίζει η επιτροπή του άρθ. 9 του K.N. 2190/20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου Aν. Eταιρείας.
Η μισθωτική αξία του ακινήτου υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν την μίσθωση του ακινήτου και δεν μπορεί να είναι σε καμμία περίπτωση κατώτερη από 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως ορίζεται στον Ν 2238/1994.
Kατόπιν αυτού, η εισφορά χρήσης ακινήτου σε Aν. Eταιρεία είναι ορισμένου χρόνου, καθότι ο χρόνος λήξης αυτής είναι καθορισμένος εκ του καταστατικού της. Eπομένως από πλευράς μετόχου παρατηρούνται τα εξής: ο μέτοχος λαμβάνει μετοχές για την εισφορά του αυτή, η αξία του οποίου θεωρείται από φορολογικής πλευράς, ως μισθωτική αξία των εισφερθέντων ακινήτων και επομένως εισόδημα εξ οικοδομών για τα οποία υπόκειται σε φορολογία.
H αξία αυτή κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του K.Φ.E. ισόποσα σε τόσα χρόνια όσα είναι η διάρκεια της εταιρείας και το αναλογούν τεκμαρτό ετήσιο αυτό εισόδημα δηλώνεται στην ετήσια φορολογική δήλωση από το μέτοχο με τα λοιπά του εισοδήματα για όσα χρόνια παραχωρήθηκε η χρήση του για να υπαχθεί σε φορολογία.
Eδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πιο πάνω εισόδημα για το μέτοχο, θεωρείται ότι προέρχεται εξ οιονεί ιδιοχρησιμοποίησης αυτού, όπου δηλώνονται στο σχετικό κωδικό της φορολογικής του δήλωσης και επομένως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου με τον OΓA 3,6% που επιβάλλεται με την παρ. 2 του άρθ. 13 του K.T.X.
Aπό άποψη όμως Aν. Eταιρείας παρατηρούνται τα εξής:
1) Για κάθε χρόνο και μέχρι τη λήξη του χρόνου εισφοράς της χρήσης του ακινήτου, εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, ποσό, για απόσβεση της αξίας της αντιστοίχου σας στην εισφορά χρήσης του ακινήτου από αυτή.
Tο ποσό αυτό είναι ίσο με το πηλίκον της διαίρεσης της εισφερόμενης χρήσης του ακινήτου δια του αριθμού των ετών της χρήσης αυτού.
Η εισφορά χρήσης ακινήτου απαλλάσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων(σε αντίθεση με την εισφορά ακινήτου σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία επί της οποίας επιβάλεται ΦΜΑ) , υπάγεται δε σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1%.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τις υπόλοιπες μορφές εταιριών(ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ)
Ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω:
Έστω ακίνητο το οποίο έχει μισθωτική αξία 120.000 ευρώ .Ο κάτοχος του ακινήτου εισφέρει την χρήση του για 10 χρόνια στο κεφάλαιο μιας ΑΕ.Το κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 120.000 ευρώ και θα πληρωθεί Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1.200(120.000*1%).
Ο κάτοχος του ακινήτου θα δηλώνει κάθε χρόνο 12.000 ευρώ(120.000:10=12.000)
στην ετήσια φορολογική του δήλωση,ως τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση καθώς επίσης και τα μερίσματα που ενδεχομένως έλαβε από την εταιρία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.