Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/2011

Κώστας Παπαγεωργίου - Προϊστάμενος Τμ. Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νέος επενδυτικός νόμος Ν.3908/11 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 8/01-02-2011) με τον οποίο καθορίζεται το πλαίσιο για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1. Σκοπός του παρόντος νόμου

"Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας".


2. Ποια επενδυτικά σχέδια υπάγονται;

Με το νέο επενδυτικό νόμο αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις ενίσχυσης. Μέχρι τώρα στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, ορίζονταν οι δραστηριότητες που μπορούσαν να τύχουν ενίσχυσης.

Στον Ν.3908/11 για πρώτη φορά ο προσδιορισμός των επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων προσεγγίζεται αντίστροφα. Όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας θεωρούνται επιλέξιμοι, πλην εκείνων που προσδιορίζονται με σαφήνεια που δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα.


• Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου:

- Ο τομέας του χάλυβα

- Ο τομέας των συνθετικών ινών

- Ο τομέας του άνθρακα

- Ο τομέας της ναυπηγίας


• Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου:

- Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (όταν συμμετέχει το δημόσιο με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%).

- Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας.

- Προβληματικές επιχειρήσεις.

- Επενδυτικά σχέδια ΣΔΙΤ.

- Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής.


• Επίσης, οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της ΣΤΑΚΟΔ 2008:

35.11.10.09 - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά

41 - Κατασκευές κτηρίων

42 - Έργα πολιτικού μηχανικού

43 - Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

44 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

47 - Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

56 - Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

60 - Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

64 - Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

65 - Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία

66 - Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικές ασφαλιστικές.

68 - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

69 - Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.

70 - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.

71 - Αρχιτεκτονικές & μηχανικών δραστηριότητες - τεχνικές δοκιμές

73 - Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.

75 - Κτηνιατρικές δραστηριότητες.

77 - Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.

78 - Δραστηριότητες απασχόλησης.

79 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.

79 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.

80 - Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81 - Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια

84 - Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

85 - Εκπαίδευση.

86 - Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.

88 - Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.

90 - Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.

92 - Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

93 - Αθλητικές δραστηριότητες, διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

94 - Δραστηριότητες οργανώσεων.

96 - `Αλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

97 - Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.

98 - Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών - και υπηρεσιών - για ίδια χρήση.

99 - Δραστηριότητες

Επομένως αυτό που έχει να αντιμετωπίσει όποιος αναζητά την δυνατότητα ένταξης της επένδυσή του στα κίνητρα του επενδυτικού νόμου, είναι να ανατρέξει στην ΣΤΑΚΟΔ 2008 που για πρώτη φορά είναι ίδια - ταυτίζεται δηλαδή - με τους ΚΑΔ που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη των επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και να εντοπίσει τον κωδικό δραστηριότητας στον οποίο επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, ελέγχοντας να μην εμπίπτει στους προαναφερόμενους περιορισμούς.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστούν οι ιδιαιτερότητες που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια του τομέα του τουρισμού.

Στο νόμο, ο τομέας του τουρισμού εμπίπτει στην περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (δηλαδή στους περιορισμούς).

Από την ανάλυση των σχετικών διατάξεων προκύπτει ότι γενικά εντάσσονται στις ευεργετικές διατάξεις, μπορούν δηλαδή να κάνουν χρήση των κινήτρων, οι εξής δραστηριότητες:


• Τουρισμός:

- Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3***).

- Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ή αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον (3***).

- Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχεία καθώς και ο εκσυγχρονισμός τους σε κατηγορία τουλάχιστον (3***).


• Από τις Ειδικές μορφές Τουρισμού:

- Κέντρα τουρισμού υγείας.


(Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων να έχει παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας).


3. Ποια είναι τα είδη των ενισχύσεων;

Τρία είναι τα είδη των ενισχύσεων που παρέχει ο επενδυτικός νόμος

• Είδη ενισχύσεων:

Α. Φορολογική απαλλαγή

Β. Επιχορήγηση

Γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Α. Φορολογική απαλλαγή "που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό".

Β. Επιχορήγηση "που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών."

Γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης "που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη".

Το σημαντικό εδώ είναι να τονίσουμε ότι τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων επιτρέπεται για πρώτη φορά, να παρέχονται συνδυαστικά και μέχρι του ανώτατου ποσοστού κατά περίπτωση.


4. Πώς ορίζεται το ύψος των ενισχύσεων;

Η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την ΕΕ Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Επιπλέον οι επιχειρήσεις διακρίνονται, επίσης σύμφωνα με την κατάταξη της ΕΕ, σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Έχουμε λοιπόν συνοπτικά την εξής κατάταξη:

• Τα ποσοστά επιχορηγήσεων παρέχονται:

1. Με βάση την γεωγραφική κατανομή

2. Το μέγεθος της επιχείρησης


1. Με βάση την γεωγραφική κατανομή η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες

• Ζώνη Α: Νομοί Αττικής & Βοιωτίας

• Ζώνη Β: Νομοί όπου το κατά κεφαλή ΑΕΠ > του 75% του μέσου όρου της χώρας.

• Ζώνη Γ: Νομοί όπου το κατά κεφαλή ΑΕΠ < του 75% του μέσου όρου της χώρας. 2. Με βάση το μέγεθος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολύ μικρή 0-10 <2 ΕΚ <2 ΕΚ Μικρή 10-50 <10 ΕΚ <10 ΕΚ Μεσαία 50-250 <43 ΕΚ <50 ΕΚ Μεγάλη >250
?43 ΕΚ
>50 ΕΚΟ συνδυασμός των δύο παραγόντων, προσδιορίζει τα ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης στο σύνολο της επικράτειας.


• Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά ζώνη & μέγεθος

Κατανομή ενισχύσεων
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ζώνη Α
15%
20%
25%
Ζώνη Β
30%
35%
40%
Ζώνη Γ
40%
45%
50%


Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης για το σύνολο της χώρας είναι τα εξής:

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Νομό

Περιφέρειες
Νομοί
Ζώνες
Ποσοστά ενίσχυσης
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Νοτίου Αιγαίου
Κυκλάδων
Γ
15%
25%
35%
Δωδεκανήσου
Γ
15%
25%
35%
Στερεάς Ελλάδας
Φθιώτιδας
Β
15%
25%
35%
Φωκίδος
Β
20%
30%
40%
Ευβοίας
Β
15%
25%
35%
Βοιωτίας
Α
15%
20%
25%
Ευρυτανίας
Γ
20%
30%
40%
Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκης
Β
30%
35%
40%
Χαλκιδικής
Β
30%
35%
40%
Κιλκίς
Γ
30%
40%
50%
Πέλλας
Γ
30%
40%
50%
Ημαθίας
Γ
30%
40%
50%
Πιερίας
Γ
30%
40%
50%
Σερρών
Γ
30%
40%
50%
Δυτικής Μακεδονίας
Γρεβενών
Γ
30%
40%
50%
Κοζάνης
Β
30%
35%
40%
Φλώρινας
Γ
30%
40%
50%
Καστοριάς
Γ
30%
40%
50%
Αττικής
Αττικής
Α
15%
20%
25%
Θεσσαλίας
Λάρισας
Β
30%
35%
40%
Μαγνησίας
Β
30%
35%
40%
Καρδίτσας
Γ
30%
40%
50%
Τρικάλων
Γ
30%
40%
50%
Ιονίων Νήσων
Κέρκυρας
Γ
30%
40%
50%
Λευκάδας
Γ
30%
40%
50%
Κεφαλληνίας
Γ
30%
40%
50%
Ζακύνθου
Γ
30%
40%
50%
Κρήτης
Ηρακλείου
Β
30%
35%
40%
Χανίων
Β
30%
35%
40%
Λασιθίου
Β
30%
35%
40%
Ρεθύμνου
Β
30%
35%
40%
Πελοποννήσου
Λακωνίας
Γ
30%
40%
50%
Μεσσηνίας
Γ
30%
40%
50%
Κορινθίας
Β
30%
35%
40%
Αρκαδίας
Β
30%
35%
40%
Αργολίδας
Β
30%
35%
40%
Βορείου Αιγαίου
Λέσβου
Γ
30%
40%
50%
Χίου
Γ
30%
40%
50%
Σάμου
Γ
30%
40%
50%
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Καβάλας
Γ
40%
45%
50%
Ξάνθης
Γ
40%
45%
50%
Ροδόπης
Γ
40%
45%
50%
Δράμας
Γ
40%
45%
50%
Έβρου
Γ
40%
45%
50%
Ηπείρου
Ιωαννίνων
Γ
40%
45%
50%
`Αρτας
Γ
40%
45%
50%
Πρέβεζας
Γ
40%
45%
50%
Θεσπρωτίας
Γ
40%
45%
50%
Δυτικής Ελλάδας
Αχαΐας
Γ
40%
45%
50%
Αιτ/νίας
Γ
40%
45%
50%
Ηλείας
Γ
40%
45%
50%

5. Πώς διακρίνονται τα επενδυτικά σχέδια;

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 & 13 του νόμου, τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

• Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων

Α. Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

Β. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια


Τι ακριβώς προβλέπει το κάθε καθεστώς ενισχύσεων;

Α. Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται:

• Α. Γενικής Επιχειρηματικότητας

• Β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης

• Γ. Περιφερειακής Συνοχής


H κατηγορία των σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις κάθε είδους (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται) σε όλη την επικράτεια. Προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς μέσω φοροαπαλλαγών, που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Οι φοροαπαλλαγές μπορούν να συνδυαστούν με επιδοτούμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ, μέχρι το ανώτατο ύψος των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

Η κατηγορία των σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στο καθεστώς αυτό παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.

Η κατηγορία των σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές. Για την υπαγωγή στην κατηγορία αυτή τα κριτήρια της πράσινης ανάπτυξης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.


Α. Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται:

Α. Επιχειρηματικότητας των Νέων

Β. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων

Γ. Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων

Δ. Συνέργειας & Δικτύωσης

Η ειδική κατηγορία των σχεδίων της Επιχειρηματικότητας των Νέων αφορά επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα μέχρι 40 ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μια ιδιαίτερα προνομιακή αντιμετώπιση. Για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της λειτουργίας τους δικαιούνται ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο ουσιαστικά των δαπανών τους, καθώς σε αντίθεση με ότι ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση και οι λειτουργικές τους δαπάνες. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φθάσει μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ συνολικά.

Η ειδική κατηγορία των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ. Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων, για το ύψος των οποίων προβλέπεται ότι:

• για το τμήμα μέχρι 50 εκ. ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

• για το τμήμα που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ μέχρι και 100 εκ. ευρώ παρέχεται το 30% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

• για το τμήμα που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ παρέχεται το 20% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

(Επισημαίνεται ότι το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε επενδυτικό σχέδιο το 60% της συνολικής ενίσχυσης.)

Η ειδική κατηγορία των Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2- 5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων άνω των 2 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή προβλέπονται φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Η ειδική κατηγορία των σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας. Για τα ιδιαίτερα σύνθετα αυτά επενδυτικά σχέδια προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενισχύσεων μετά από σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει κάθε φορά τις σχετικές λεπτομέρειες.


6. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες;

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία

Β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία

Γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας


Α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

• Κατασκευή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων * (40%)

• Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου *

• Ειδικές εγκαταστάσεις

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

• Λοιπός εξοπλισμός

• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.


(Σημείωση: Οι δαπάνες με * δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).


Β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως:

• Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.

• Πιστοποιήσεις.

• Προμήθεια & εγκατάσταση λογισμικού.

• Σύστημα οργάνωσης της επιχείρησης.

• Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που:

• Σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.


Δεν ενισχύονται:

• Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης (εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες δαπανών για επενδυτικά σχέδια νεανικής επιχειρηματικότητας)

• Η αγορά γηπέδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων.

• Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

• Η ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης (εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών)

• Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

• Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (5%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 50.000 ευρώ.


7. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης;

• Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον παρόντα νόμο υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, μετά από σχετική προκήρυξη, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.

Αναμένεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου.

Εν τω μεταξύ, παράταση ενός μήνα, μέχρι τον Μάιο, δόθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο επενδυτικό νόμο, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού".

• Η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης

• Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου

• Έναρξη πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μόνο εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία.


• Περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να αφορούν:

- Τη δημιουργία νέας μονάδας

- Την επέκταση υπάρχουσας μονάδας

- Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας

(Τα επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται, εφόσον δεν ικανοποιούν μία τουλάχιστον από τις παραπάνω προϋποθέσεις)


• Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι)], ως εξής:

• Μεγάλες επιχειρήσεις
1.000.000 ευρώ

• Μεσαίες επιχειρήσεις
500.000 ευρώ

• Μικρές επιχειρήσεις
300.000 ευρώ

• Πολύ μικρές επιχειρήσεις
200.000 ευρώ


Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.


• Η νομική μορφή της εταιρείας

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν μία εκ των κατωτέρω μορφών:

α. Ατομικής επιχείρησης

β. Εμπορικής εταιρίας

γ. Συνεταιρισμού

Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.


• Η ίδια συμμετοχή

Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.

Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής


• Το τραπεζικό δάνειο

Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, το δάνειο αυτό πρέπει:

- Να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας

- Να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου

- Να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από την σχετική δανειακή σύμβαση

- Να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος.

- Να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος

- Να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα:

Το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.


8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αξιολόγησης;

Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι:

• Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.

• Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

2. η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά την τελευταία δεκαετία

3. πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση

4. πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

• Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις.


9. Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλογής των επενδύσεων

Τα κριτήρια του νέου νόμου είναι τα εξής:

α. Κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα

1. Χαρακτηριστικά του φορέα (νομική μορφή/αριθμός απασχολουμένων).

2. Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).

3. Εμπειρία της εταιρείας (χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).

4. Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης (τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού).

5. Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ποσοστό ίδιας συμμετοχής).


β. Κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου

1. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές - εκροές της επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).

2. Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας).

3. Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων)


γ. Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης

1. Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου και δαπάνες για πιστοποίηση).

2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.

3. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.

4. Ύψος της προστιθέμενης αξίας.


δ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη

1. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

2. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

3. Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

4. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

5. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου.

6. Δημιουργία συνεργασιών - δικτύωσης (clusters).


Με Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και το ελάχιστο όριο βαθμολογίας που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να συμπεριληφθεί στους Πίνακες κατάταξης της επόμενης παραγράφου.

Το νέο στοιχείο στη διαδικασία αξιολόγησης είναι ότι καταρτίζονται πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων (Γενικά Επενδυτικά Σχέδια, Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια, με τις επιμέρους διακρίσεις τους) κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Εξαιρούνται τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς

Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων, που έχει προσδιορισθεί με σχετική προκήρυξη για την κάθε περιφέρεια.


10. Που υποβάλλονται τα επενδυτικά σχέδια;

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόμου υποβάλλονται με βάση το άρθρο 11 ως εξής:

Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων:

• Γενικής Επιχειρηματικότητας του άρθρου 6 περ. α΄ του νόμου που πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

• Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6, περ. β΄ του νόμου που πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, πλην των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

• Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6, περ. γ΄ του νόμου, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ που πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων:

Οι προαναφερόμενες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών όλης της χώρας, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων:

• Περιφερειακής Συνοχής, ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας.


(Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται στο Νομό Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.)

Πηγή, http://www.e-forologia.gr/  
Η εικόνα είναι επιλογή του Συμβουλάτορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.