Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Παγίδες και σημαντικές φορολογικές επισημάνσεις για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.Καλησπέρα, Συνδικαιούχος σε λογαριασμό τραπέζης με αποβιώσαντα ο οποίος καθίσταται νόμιμος δικαιούχος του υπολοίπου του λογαριασμού μετά τον θάνατο του αποβιώσαντα χωρίς κατάθεση δήλωσης κληρονομίας στο τμήμα Κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ, μπορεί να δηλώσει το έτος του
θανάτου(φορολογική χρήση) στον κωδικό 781 κληρονομίες το χρηματικό ποσό του κοινού λογαριασμού προκειμένου να το αξιοποιήσει για κάλυψη τεκμήριων αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)? Διαφορετικά με ποιον τρόπο μπορεί να νομιμοποιήσει το χρηματικό ποσό του κοινού λογαριασμού προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως ανάλωση για αγορά περιουσιακών στοιχείων?

Ευχαριστώ πολύ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.5368/1932, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν.Δ. 751/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ. α` Ν.Δ. 118/1973, «χρηματική κατάθεσης παρά Τραπέζης εις ανοικτό λογαριασμό επ` ονόματι δύο ή πλειοτέρων από κοινού (compt Joint, Joint Account) είναι εν τη έννοια του παρόντος νόμου η περιέχουσα τον όρο, ότι τον εκ ταύτης λογαριασμό δύναται να κάμνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, άνευ συμπράξεως των λοιπών, είτε εις είτε τινές και πάντες κατ` ιδίαν οι δικαιούχοι. Η χρηματική κατάθεσης, περί ης η προηγούμενη παράγραφος, επιτρέπεται να ενεργείται και εις κοινόν λογαριασμό επί προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση». Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες προς εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1 του Ν.Δ. της 17/7-13/8/1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», 411, 489, 490, 491 και 493 Α.Κ., προκύπτει ότι σε περίπτωση χρηματικής καταθέσεως επ` ονόματι του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό και ανεξαρτήτως αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του δέκτη της καταθέσεως (Τράπεζας) αφετέρου ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (ολικώς ή μερικώς) από ένα από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής καταθέσεως από ένα μόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ` ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας και ως προς τον άλλο, ήτοι τον μη αναλαβόντα δικαιούχο, ο οποίος εκ του νόμου αποκτά απαίτηση, έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως, εκτός εάν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος αναγωγής εκ μέρους αυτού που δεν έκανε ανάληψη του ποσού.

    Περαιτέρω, όπως αναφέρετε και εσείς, σύμφωνα με την παρ. 2γ΄ του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001 και ειδικά με τις απαλλαγές από τον φόρο, ορίζεται ότι:

«Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο:..

γ) Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) κατά τις διατάξεις του Ν. 5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α΄), στην οποία έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και σε κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς λογαριασμούς σε συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και δραχμές με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση μόνιμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με συνδικαιούχους μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής. Αντίθετα η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου.

    Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου…».

    Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1076/26-3-2015 με θέμα «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)» αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς, που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, υποχρεούται να λάβει υπόψη της τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν και τα οποία αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία....

    Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων για τα ποσά αυτά που περιορίζουν τη διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και τεκμαρτού εισοδήματος.

    Τα ποσά που ιδίως λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της υπόψη διαφοράς είναι τα εξής:

.... ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο. ...»

    Το Υπ. Οικονομικών στο με αρ. πρωτ. 1019577/6619/ΔΕΥ-Β΄/20.2.2006 έγγραφό του αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη κοινού τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να εξεταστεί καταρχήν, με κριτήριο τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εάν τα πρόσωπα του κοινού λογαριασμού είχαν τέτοια οικονομική δυνατότητα και στη συνέχεια να εξεταστεί από τα παραστατικά στοιχεία κατάθεσης, ποιοι κατέθεσαν τα σχετικά ποσά, από πού προέρχονται και ποιοι προέβαιναν σε αναλήψεις, διενεργώντας περαιτέρω ανακρίσεις και ζητώντας από τον ελεγχόμενο την προσκόμιση κάθε πρόσφορου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου που κατά την κρίση του ελεγχόμενου απαιτείται».

    Τέλος, με την με αριθμό 5981/2014 απόφαση του  Διοικ. Εφ. Αθηνών  (Τμήμα Γ΄), μεταξύ των άλλων σχετικά με τους κοινούς λογαριασμούς, έγινε δεκτό ότι:

«Αβάσιμος ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι πρέπει να εφαρμοστεί το τεκμήριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 5638/1932, σύμφωνα με το οποίο τα χρήματα των κοινών λογαριασμών ανήκουν σε όλους τους συνδικαιούχους  κατ’ ισομοιρία…».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αφορούν επί του συνόλου δικαίωμα του κάθε συμμετέχοντα στην όλη κατάθεση, ανεξάρτητα με το ποιος ή ποιοι προβαίνουν σε καταθέσεις. Δηλαδή και σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν έχει προβεί σε καμία κατάθεση, έχει το δικαίωμα από μόνος του να προβεί σε ανάληψη του συνόλου του κατατιθέμενου ποσού. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα της αναγωγής.

2.  Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο περί κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου, αφορά τον φόρο κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών και όχι την φορολογία εισοδήματος.

    Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση μη φορολόγησης του εκ κληρονομίας ληφθέντος ποσού εκ κοινού λογαριασμού, δεν αποκλείεται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με την οποία:

«Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

    Διευκρινιστικά, αυτό μπορεί να συμβεί, αν από τις καταθέσεις στον κοινό λογαριασμό αποδεικνύεται ότι πραγματικός καταθέτης ήταν ο θανών, ενώ οι συνδικαιούχοι κληρονόμοι, είχαν τοποθετηθεί με  μοναδικό σκοπό την μεταβίβαση των χρημάτων χωρίς καταβολή φόρου.

3. Με την με αριθμό  ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, δόθηκαν οδηγίες για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και την προσαύξηση περιουσίας. Όσον αφορά την προσαύξηση περιουσίας, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:..

«Επίσης, σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο φορολογούμενος ότι η προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κλπ, πρέπει να ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή, τον δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να καταβάλλει ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, καθώς και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τέλη χαρτοσήμου , φόρος γονικής παροχής , φόρος δωρεάς κ.λπ.).

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αφορούν επί του συνόλου δικαίωμα του κάθε συμμετέχοντα στην όλη κατάθεση, ανεξάρτητα με το ποιος ή ποιοι προβαίνουν σε καταθέσεις. Δηλαδή και σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν έχει προβεί σε καμία κατάθεση, έχει το δικαίωμα από μόνος του να προβεί σε ανάληψη του συνόλου του κατατιθέμενου ποσού. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα της αναγωγής.

2.  Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο περί κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου, αφορά τον φόρο κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών και όχι την φορολογία εισοδήματος.

    Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση μη φορολόγησης του εκ κληρονομίας ληφθέντος ποσού εκ κοινού λογαριασμού, δεν αποκλείεται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με την οποία:

«Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

    Διευκρινιστικά, αυτό μπορεί να συμβεί, αν από τις καταθέσεις στον κοινό λογαριασμό αποδεικνύεται ότι πραγματικός καταθέτης ήταν ο θανών, ενώ οι συνδικαιούχοι κληρονόμοι, είχαν τοποθετηθεί με  μοναδικό σκοπό την μεταβίβαση των χρημάτων χωρίς καταβολή φόρου.

3. Με την με αριθμό  ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, δόθηκαν οδηγίες για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και την προσαύξηση περιουσίας. Όσον αφορά την προσαύξηση περιουσίας, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:..

«Επίσης, σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο φορολογούμενος ότι η προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κλπ, πρέπει να ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή, τον δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να καταβάλλει ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, καθώς και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τέλη χαρτοσήμου , φόρος γονικής παροχής , φόρος δωρεάς κ.λπ.).

4. Σύμφωνα με το  >ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με αριθμό 1012/2021 (Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2020), ορίζεται ότι:

«Κωδικοί 781-782

    Συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους:..

Κληρονομιές…».

5. Συνοψίζοντας, έχουμε την άποψη ότι τηρουμένων των ανωτέρω επιφυλάξεων, μπορείτε να δηλώσετε τα αναληφθέντα χρήματα εκ κοινού λογαριασμού λόγω κληρονομίας, αφού υποβάλλετε δήλωση φόρου κληρονομίας στην τελευταία εν ζωή Δ.Ο.Υ του θανόντα και αφού προβείτε σε αποδοχή αυτής. Η δήλωση χρημάτων εκ κοινού λογαριασμού, χωρίς τις ανωτέρω διαδικασίες, έχουμε την άποψη ότι δεν σας καλύπτει φορολογικά, σύμφωνα και με την ανωτέρω παράγραφο.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=45995

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.