Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Μεταβίβαση ακίνητου ΑΕ σε συγγενείς των Μετόχων

ΑΕ με Μετόχους δυο αδέρφια .Η ΑΕ έχει στην κατοχή της τριώροφο ακίνητου και θέλει να το μεταβιβάσει (Πωληση) στα παιδιά των Μετόχων
Το Άρθρο 101 παρ 2 Ν4548/2018 αναφέρει 
2. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.
Το ερωτήματά είναι 
-Αν χρειάζεται η παραπάνω διαδικασία(Επειδή οι μέτοχοι είναι δυο αδέλφια και δεν υπάρχει διαφωνία ως προς την μεταβίβαση) 
-Η δημοσίευση που γίνεται;( ΓΕΜΗ η στο τύπο η μπορεί να κοινοποιηθεί στου δυο μετόχους)
-Μπορεί να γίνει η παραπάνω μεταβίβαση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χωρίς δημοσίευση 
(Μπορείτε να αναφέρεται κάποιο υπόδειγμα ανακοίνωσης)
Ευχαριστώ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά: Με την επιφύλαξη της ειδικής ρύθμισης των συναλλαγών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, γενική αρχή του ως άνω νόμου είναι η απαγόρευση των συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών (προσώπων) χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 99 έως 101. Ειδικότερα όλες οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη (πρόσωπα) επιτρέπονται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας, παρεχόμενης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή (κατ’ εξαίρεση) της γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό τους όρους των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018. Χωρίς την παραπάνω ειδική άδεια, οι συναλλαγές αυτές είναι απαγορευμένες και απολύτως άκυρες, δηλαδή δεν παράγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα από τη συναλλαγή (άρθρο 99 παρ. 1 Ν. 4548/2018). Αρμόδιο εταιρικό όργανο για τη χορήγηση της άδειας είναι κατά κανόνα το Δ.Σ. της εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2108 η άδεια χορηγείται από τη Γ.Σ. των μετόχων (π.χ όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατ’ άρθρο 97 παρ. 3 Ν. 4548/2018 ή όταν το αιτηθεί η μειοψηφία των μετόχων, δηλαδή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου υπό τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Ν. 4548/2018).

Ως συναλλαγές κατά την παραπάνω έννοια νοούνται οι κάθε είδους (εμπράγματες, ενοχικές, ετεροβαρείς ή αμφοτεροβαρείς, τυπικές ή άτυπες), που συνάπτει η ανώνυμη εταιρεία με τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα (π.χ. σύμβαση δανείου, εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, εκχωρήσεως απαιτήσεων, μίσθωσης ακινήτου, πώλησης ακινήτου, εντολή κ.ά )

Ως «συνδεδεμένα» με την εταιρεία μέρη, για τα οποία ισχύει η παραπάνω απαγόρευση σύναψης συμβάσεων, νοούνται, μεταξύ άλλων, τα «στενά μέλη» της οικογένειας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των προσώπων που ελέγχουν την εταιρεία («close family member»). Στενό μέλος οικογένειας ενός προσώπου είναι εκείνο το μέλος της οικογένειάς του, που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζει, ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά την ενασχόλησή του με την εταιρεία. Στην έννοια του στενού μέλους οικογένειας περιλαμβάνονται και τα τέκνα (άρθρο 99 παρ. 2 περ. α’, β’ και γ’ Ν. 4548/2018).

Τέλος, εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, τότε η απόφαση του Δ.Σ για τη χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής πρέπει να λαμβάνεται με βάση έκθεση αξιολόγησης ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.

Ερώτημα 1: Στην προκείμενη περίπτωση και σύμφωνα με τα προ αναφερθέντα, για την μεταβίβαση και πώληση του ακινήτου προς τα τέκνα των μετόχων απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας από το Δ.Σ της εταιρείας (άρθρο 99 N. 4548/2018). Πρέπει να τονιστεί ότι στην ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για τη χορήγηση ή όχι της παραπάνω άδειας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι παραπάνω μέτοχοι (εφόσον αυτοί συγχρόνως έχουν και την ιδιότητα του συμβούλου) καθώς το προς ψήφιση θέμα, δηλαδή η χορήγηση άδειας, εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 97 παρ. του Ν. 4548/2018 περί σύγκρουσης συμφερόντων και επομένως η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση δε, που η αδυναμία ψήφου των παραπάνω μετόχων - μελών του Δ.Σ εμποδίζει το σχηματισμό της απαιτούμενης απαρτίας, τότε τα λοιπά μέλη οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γ.Σ, η οποία και θα αποφασίσει για τη χορήγηση ή όχι της άδειας για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης ακινήτου (άρθρο 100 παρ. 2 Ν. 4548/2018). 

Ερωτήματα 2 & 3: Η άδεια για τη μεταβίβαση και την πώληση του ακινήτου μπορεί να χορηγηθεί από τη Γ.Σ. εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 100 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018. Εφόσον χορηγηθεί η άδεια, η ανακοίνωση της παροχής της γίνεται από το Δ.Σ. και δημοσιεύεται στο ΓΕ.Μ.Η πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής (δηλαδή πριν την μεταβίβαση του ακινήτου) σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η παραπάνω δημοσιότητα της ανακοίνωσης είναι υποχρεωτική και συντελείται ανεξαρτήτως του οργάνου που χορήγησε την άδεια, δηλαδή είτε η άδεια δόθηκε από το Δ.Σ. είτε από τη Γ.Σ. 

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.