Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Καταβολή προσωπικών δαπανών σε μέτοχο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. μιας Α.Ε ή τρίτους.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζονται περιπτώσεις, για τις οποίες θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση, και κατά συνέπεια το εισόδημα που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 13 N. 4172/2013 προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή κατά περίπτωση όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο ένας εταίρος ή μέτοχος και οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/6.4.2014 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του N .4172/2013», ορίζεται ότι:

«1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του N.4172/2013 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του. 

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι με εξαίρεση τις παροχές που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 N.4172/2013, (δηλαδή την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας), για τις οποίες δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά την αξία αυτών, οι λοιπές παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 

Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τα πρόσωπα που συνδέονται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ - στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του N.4172/2013 (ΚΦΕ) και τα εξαρτωμένα ή/και συγγενικά τους πρόσωπα κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 και της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του N.4172/2013 αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ότι οι παροχές σε είδος που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση που χορηγεί τις παροχές αυτές, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 13.   

Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 N.4172/2013 , οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. 

Περαιτέρω, το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., στη μεν παράγραφο 1 αναφέρεται αποκλειστικά σε εργαζόμενους και συγγενικά τους πρόσωπα, στις δε υπόλοιπες παραγράφους (2-5 δηλαδή την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας), αναφέρεται και στους μετόχους, χωρίς να αναφέρει αν αυτοί θα πρέπει να είναι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.    

Τέλος, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/6.10.2014 εγκύκλιο διαταγή  στην οποία και εσείς αναφέρεστε  και θέμα «Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του N .4172/2013», αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι:  «Επισημαίνεται, ότι οι παροχές σε είδος που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση που χορηγεί τις παροχές αυτές, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 13». 

Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)», ορίζεται ότι:

«2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της 

Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών  (ΣτΕ 2963/2013, 1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές)… 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση… 

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά… 

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48… 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής». 

 Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι: 

1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/6.10.2014 εγκύκλιο διαταγή, οι παροχές σε είδος που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση που χορηγεί τις παροχές αυτές, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 13. Έχουμε την άποψη ότι η θέση της Διοίκησης είναι συγκεκριμένη και συνεπώς ο μέτοχος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., δεν συνδέεται με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση, συνεπώς οι καταναλωτικές του δαπάνες που καλύπτονται από την εταιρεία, δεν μπορούν να αποτελέσουν παροχή σε είδος.

2. Δεχόμενοι την ανωτέρω θέση, υφίσταται ο κίνδυνος, οι καταναλωτικές δαπάνες που καταβάλλονται στον συγκεκριμένο μέτοχο από την επιχείρηση, να θεωρηθούν δωρεά προς αυτόν, με ακραία συνέπεια, ως εξωτικός, να του ζητηθεί να καταβάλει τον αντίστοιχο φόρο δωρεάς, με ιδιαίτερα υψηλό φορολογικό συντελεστή. 

3. Η αναγνώριση ή μη της δαπάνης για της εταιρεία, αν και υφίσταται αντίφαση με την πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., υπόκειται στην γενική αρχή της δυνατότητας της ελεγκτικής αρχής περί ελέγχου νομιμότητας των δαπανών και όχι περί ελέγχου σκοπιμότητας. Σε κάθε όμως περίπτωση, η αποδοχή ή μη της δαπάνης ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, έγκειται στην ελεγκτική εξουσία του αρμοδίου οργάνου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.