Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Γονική παροχή σε χρήμα για αγορά πρώτης κατοικίας

Εάν δεν κάνω λάθος υπήρχε η απαλλαγή απο το 10% φόρου επι άτυπης δωρεάς σε χρήμα απο γονέα σε τέκνο προκειμένου αυτό να προβεί σε αγορά πρώτης κατοικίας . Θα ηθελα να με ενημερωσετε βασει ποιου Νόμου αυτή η ευνοϊκή αντιμετωπιση καταργήθηκε, εως πότε ίσχυε και εαν ο δανεισμος χρηματων άτυπα απο γονέα σε τέκνο με συγκεκριμενες και οριζόμενες συνθηκες αποπληρωμης του ποσού μπορουν να αποτελεσουν νομιμο στοιχειο κάλυψης τεκμηρίου αγοράς κατοικίας εντος του 2016. Εάν ναι με ποιες διαδικασίες (συμβολαιογραφος , ιδ/κο συμφωνητικό ή κατι αλλο); Να σημειώσω ότι η αγορά έχει ήδη πραγματοποιηθεί .΅Ευχαριστω!!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο για δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών που καταρτίζονταν  αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο για τις οποίες η  αγορά ή ανέγερση η δαπάνη που επραγματοποείτο (από 17/12/2010 έως και 31/12/2012) δε λαμβανόταν υπ' όψιν για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το πόθεν έσχες) σύμφωνα με τρις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 3986/2011  οι διατάξεις της περ. γ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια ανεστάλη η εφαρμογή του πόθεν έσχες για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση όλων των ακινήτων. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 3986/2011 προστέθηκε παράγραφο 5 στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την επιβολή φόρου οι δωρεές και γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου.

Με βάση τα ανωτέρω δεν καταργήθηκε η απαλλαγή της αυτοτελούς  φορολογίας δωρεών και γονικών παροχών   με βάση τις κλίμακες της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 2691/2001, αλλά παρήλθε την 31/12/2013 η αναστολή της εφαρμογής της. 

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη της δαπάνης για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013, προκειμένου για δανεισμό προβλέπεται ειδικώτερα στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013 ότι τα δάνεια θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας [ιδιωτικό συμφωνητικό με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή (συνήθως Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό  Τμήμα ) και καταβολή χαρτοσήμου 3,6 %  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή συμβολαιογραφικό έγγραφο] και  αποδεικνύεται από το οικείο έγγραφο ότι το ποσό ελήφθη πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης. 

Άρα εφ' όσον δεν προκύπτει ρητά ότι το τίμημα έχει εξοφληθεί κατά την ημέρα υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, και έχει πιστωθεί, αρκεί να συνταχθεί το σχετικό συμφωνητικό δανεισμού πριν την καταβολή του μέρους του πιστωθέντος τιμήματος. 

Διαφορετικά, εφ' όσον έχει ήδη εξοφληθεί, και αποφασίσουν να προβούν σε γονική χρημάτων , που υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση 10 % (Α΄ ΤΆΞΗ) η σχετική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο τμήμα κεφαλαίου  της κατά τόπον αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του παρέχοντος γονέα εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της δαπάνης, και εφόσον πραγματοποιηθεί μετά την 01/07 εκάστου έτους μέχρι την 31/12 του έτους

ΠΗΓΗ: https://www.e-forologia.gr/

1 σχόλιο:

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.