Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Συμμετοχή σε ΙΚΕ συνταξιούχου του Δημοσίου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ 2 του ΠΔ 258/05 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 116 παρ 9 του Ν 4072/12, τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιριών, πλην ανωνύμων, οι διαχειριστές ΙΚΕ καθώς και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εάν ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ανεξάρτητα εάν ασφαλίζονται η συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ο συνταξιούχος εταίρος της ΙΚΕ, ως από μέλος της ΙΚΕ δεν ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.
Επί πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3865/10, οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 2676/99 όπως ισχύουν σήμερα μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 3863/10, έχουν εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου τομέα ή αυτοαπασχολούνται.
Ειδικότερα οι συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλιση πλην ΟΓΑ καθώς οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που ασκούν δραστηριότητα  υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ  υπόκεινται στους εξής περιορισμούς : α) για όσους έχουν συμπληρώσει το 55 ο  έτος της ηλικίας τους (53 ο  για τους στρατιωτικούς) αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Β) μετά την συμπλήρωση του 55 ου  έτους υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Γ) σε περίπτωση που το ποσό της κύριας σύνταξης υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη περικόπτεται το επιπλέον ποσό.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων θεωρώ ότι ο συνταξιούχος του Δημοσίου και μέλος της ΙΚΕ επειδή δεν ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων του άρθρου 16 Ν 3863/10. Είναι όμως απαραίτητο όπως προβλέπεται και από την παρ 3β του άρθρου 16 Ν 3863/10 και άρθρου 10 παρ 2 του Ν 3865/10, να υποβάλει σχετική δήλωση για τη συμμετοχή του ως μέλος της ΙΚΕ στο Γ.Λ.Κ, καθόσον η παράλειψη υποβολής συνεπάγεται σε βάρος του καταλογισμού των συντάξεων που έλαβε από το χρόνο που κατέστη μέλος της ΙΚΕ, σε περίπτωση βέβαια που από το Γ.Λ.Κ  θεωρηθεί ότι αυτοαπαχολείται και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί απασχόλησηςι συνταξιούχων.
πηγη e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.