Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Επιμερισμός δαπανών σε συστέγαση

Σχετικά με τη συστέγαση δύο ατομικών-εμπορικών επιχειρήσεων (με συμμετοχή 50% για κάθε επιχείρηση), ποιος είναι ο σωστός τρόπος για επιμερισμό δαπανών και αντίστοιχη καταχώριση στα βιβλία. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ποια επωνυμία θα πρέπει να αναφέρουν και πώς θα πρέπει να σταλούν τα στοιχεία από τους δύο επιχειρηματίες για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην περίπτωση της συστέγασης επιχειρήσεων συχνά προκύπτει το ζήτημα της λογιστικής παρακολούθησης των κοινών δαπανών που συνήθως αφορούν στη συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου εντός του οποίου συλλειτουργούν οι δύο επιχειρήσεις.
Το δικαιολογητικό δαπάνης (λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.), που εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μπορεί να καταχωρισθεί μόνο στα βιβλία του λήπτη που θα είναι ο ένας από τους δύο υπόχρεους συναλλαγών, στο όνομα ή επωνυμία του οποίου εκδίδεται.
Επισημαίνεται ότι κάθε παραστατικό – δικαιολογητικό, δεν επιτρέπεται να «αλλοιώνεται» ως προς τα χαρακτηριστικά του (επωνυμία λήπτη, αξίες κ.λπ.).
Η γνώμη μας κατά συνέπεια, επί του ζητήματος είναι η εξής:

Α. Σε όσες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει ξεχωριστό παραστατικό για τον καθένα, πρέπει αυτό να γίνεται. Π.χ. λογαριασμοί του ΟΤΕ, εάν ο καθένας χρησιμοποιεί ξεχωριστό τηλέφωνο κ.λπ..
Β. Για τις δαπάνες που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εκδοθεί χωριστό παραστατικό πρέπει, να καταρτιστεί συμφωνητικό μεταξύ των δύο υπόχρεων συναλλαγών, το οποίο θα περιληφθεί στις καταστάσεις συμφωνητικών (της παραγράφου 16, του άρθρου 8 του Ν.1882/90, βάσει της ΑΥΟ 1065606/18-7-2000), που θα υποβάλει ο κάθε ένας στην δική του Δ.Ο.Υ.. Το συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις υπηρεσίες οι οποίες θα χρεώνονται στο όνομα ενός εξ’ αυτών (π.χ. χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, ή καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων κλπ.) και να καθορίζεται κάποιος τρόπος πληρωμής της συμμετοχής του ετέρου στις κοινές αυτές δαπάνες (π.χ. το 50% των δαπανών). Στη συνέχεια στο τέλος κάθε μήνα, ή όποτε παραλαμβάνεται ο λογαριασμός, θα πρέπει ο πρώτος υπόχρεος συναλλαγών (ο λήπτης των παραστατικών) να εκδίδει προς τον δεύτερο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, με το οποίο θα γίνεται η χρέωσή του για το 50% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην περίοδο. Στο ΤΠΥ θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στο μεταξύ τους συμφωνητικό και να επισυνάπτονται φωτοτυπίες των παραστατικών των δαπανών.
Παράδειγμα.
Μήνας Ιανουάριος
Κοινόχρηστα……………..…..60  Ευρώ
ΔΕΗ ……………………………….120 Ευρώ (ο ΦΠΑ επί του Η/Ρ  π.χ. 20 Ευρώ Χ 13% = 2,60 Ευρώ, δεν επηρεάζει τους υπολογισμούς μας και θα εκπέσει κανονικά από τον ΦΠΑ εκροών, από αυτόν που καταχώρισε το παραστατικό στα βιβλία του).
Αμοιβή καθαρίστριας…….20 Ευρώ
Σύνολο…………………………..200 Ευρώ.
Τα παραστατικά των παραπάνω δαπανών καταχωρίζονται κανονικά στα βιβλία του πρώτου υπόχρεου συναλλαγών. Στο τέλος του μήνα εκδίδει τιμολόγιο Π.Υ. προς τον συστεγαζόμενό του, με την αιτιολογία: «αναλογία κοινών δαπανών γραφείου ή κτιρίου, μηνός Ιανουαρίου ως συμφωνητικό, αξίας 100 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%», στο οποίο επισυνάπτει και φωτοτυπίες των παραστατικών. Το τιμολόγιο αυτό, θα καταχωρισθεί στα βιβλία του εκδότη, είτε στο σκέλος των εσόδων, σε ιδιαίτερη στήλη (Λοιπές πράξεις) και δεν θα αποτελέσει οργανικό έσοδο, αλλά μειωτικό ποσό των εξόδων του, είτε αφαιρετικά στο σκέλος των εξόδων, για άμεση μείωση των καταχωρισθεισών δαπανών.
Είναι σαφές ότι ο ΦΠΑ 23%, που υπολογίσθηκε στο Τ.Π.Υ., στην πρώτη περίπτωση θα αποδοθεί κανονικά ως ΦΠΑ εκροών, ενώ στην δεύτερη θα μειώσει τον ΦΠΑ των εισροών. Επισημαίνουμε, ότι αν οι συστεγαζόμενοι υπόχρεοι συναλλαγών απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (πχ ιατροί), θα επιμερίζονται τα συνολικά ποσά των κοινών εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θεωρείται έξοδο.
Επίσης, όσον αφορά τα πάγια, εάν το τιμολόγιο είναι ενιαίο στο όνομα ενός εξ’ αυτών, αλλά η χρήση του παγίου θα είναι κοινή, θα πρέπει να μεταβιβασθεί από τον λήπτη του τιμολογίου, το 50% της αξίας αυτού, ώστε οι αποσβέσεις να υπολογίζονται, επί της αξίας που αναλογεί στον κάθε έναν επιτηδευματία. Η μεταβίβαση θα γίνει με έκδοση τιμολογίου, με υπολογισμό και του αναλογούντος ΦΠΑ. Στη περίπτωση που έχουμε απαλλασσόμενη δραστηριότητα (π.χ. ιατρός), δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ, κατά την μεταβίβαση, αφού ο  ΦΠΑ που είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό τιμολόγιο, δεν εκπέστηκε. Η μεταβίβαση ποσοστού μπορεί να γίνει και με συμβολαιογραφική πράξη.
Σε ότι αφορά τις καταστάσεις που υποβάλλονται για διασταύρωση συναλλαγών, σημειώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, αφορούν το ημερολογιακό τρίμηνο που εκδόθηκαν τα αντίστοιχα παραστατικά και τους υπόχρεους αντισυμβαλλόμενους, τόσο τον εκδότη, όσο και τον λήπτη του στοιχείου. Συνεπώς, ο λήπτης του αρχικού στοιχείου θα είναι και υπόχρεος να το συμπεριλάβει στις εν λόγω καταστάσεις της παρ. 3 και 4, του άρθρου 14 του ΚΦΔ (Πολ. 1022/2014), ενώ το εκδοθέν, στη συνέχεια, τιμολόγιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις καταστάσεις αυτές και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.