Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Υπολογισμός αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας, σε μικτό σύστημα απασχόλησης κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος

Στις περιπτώσεις μικτού συστήματος εργασίας κατά το αυτό ημερολογιακό έτος (διαστήματα πλήρους 5νθημερης απασχόλησης και διαστήματα εκ περιτροπής απασχόλησης), ο τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας θα πρέπει να γίνεται κατά ξεχωριστούς τρόπους για τα δύο διαστήματα, αναλογικά πάντα με το τι ισχύει στο εκάστοτε σύστημα εργασίας (βλ. ΔΕΝ 2011 σελ. 1700-1702). Το επιμέρους άθροισμα των δύο αποτελεσμάτων θα αποδίδει τον αναλογικά δικαιότερο αριθμό ημερών αδείας που θα δικαιούται ο μισθωτός.  Εξ άλλου, η κατά το δυνατόν αναλογικότερη απόδοση των ημερών αδείας αποτελεί ρητή νομοθετική επιταγή (βλ. στο άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 3846/10 το οποίο ομιλεί περί «αναλόγου εφαρμογής» - ΔΕΝ 2010  Αλληλ. σελ. 553 και  Αλληλ. σελ. 893). Μαλιστα, και μέχρι να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, η να διαπλασθεί νομολογία που να προκρίνει συγκεκριμένο τρόπο ως ορθότερο, η «ανάλογη εφαρμογή» αποτελεί επί του παρόντος τον μοναδικό «μπούσουλα» και το μέτρο με το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται ο κάθε τρόπος υπολογισμού. Στη συνέχεια αναλύουμε την διαδικασία υπολογισμού των ημερών αδείας, των αποδοχών και του επιδόματος αδείας.
1)  Υπολογισμός ημερών αδείας
α)  Υπολογισμός ημερών αδείας για το διάστημα εκ περιτροπής εργασίας
Λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος υπολογισμού των διατάξεων της διαλειπούσης απασχόλησης, που προβλέπει συγκεκριμένες ημέρες αδείας ανά 25 ημέρες πραγματικής εργασίας (και ταυτίζεται με τις ημέρες αδείας που προκύπτουν επί 6ημερου εργασίας). Σε κάθε 25 ημέρες πραγματικής εργασίας αντιστοιχούν:
2 ημέρες αδείας (24/12) αν δεν έχουν συμπληρωθεί 12 μήνες υπηρεσίας
2,08333 (25/12) αν έχει συμπληρωθεί 12μηνο
2,1666 (26/12) αν έχει συμπληρωθεί 24μηνο
2,5 (30/12) για εργαζόμενους με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 σε οποιονδήποτε εργοδότη
2,5833 (31/12) για 25 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη
Οι ανωτέρω ημέρες αδείας ανά 25 ημέρες πραγματικής εργασίας αποτελούν τον συντελεστή (Α)

Οι πραγματικές ημέρες εργασίας του διαστήματος της εκ περιτροπής εργασίας υπολογίζονται ως εξής:
 Πραγματικές Ημέρες Εργασίας (ΠΗΕ)=
Ημέρες
εβδομαδιαίας
εργασίας

Χ
4,1666
Εβδομάδες
ανά μήνα

Χ
Μήνες εκ
περιτροπής
εργασίας
Οι ημέρες αδείας που αναλογούν στο διάστημα της εκ περιτροπής εργασίας υπολογίζονται ως εξής:
  Ημέρες  Αδείας (ΗΑε) = (ΠΗΕ)/25 Χ (Α)
β) Υπολογισμός ημερών αδείας για το διάστημα πενθήμερης πλήρους απασχόλησης
Λαμβάνεται αναλογικά υπόψη ο τρόπος υπολογισμού της άδειας επί πλήρους πενθημέρου απασχόλησης, κατά την οποία αντιστοιχούν:
20 ημέρες αδείας για όλο το έτος αν δεν έχει συμπληρωθεί 12μηνο
21 ημέρες για όλο το έτος αν έχει συμπληρωθεί 12μηνο
22 ημέρες για όλο το έτος αν έχει συμπληρωθεί 24μηνο
25 ημέρες για μισθωτούς με 10 έτη στον ίδιο η 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη
26 ημέρες για μισθωτούς με 25 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη
Οι ανωτέρω ημέρες αδείας αποτελούν τον συντελεστή (Β)
Οι ημέρες αδείας που αναλογούν στο διάστημα της πλήρους απασχόλησης υπολογίζονται ως εξής:
  Ημέρες  Αδείας (ΗΑπ)= μήνες πλήρους απασχόλησης /12Χ(Β)
γ)  Υπολογισμός συνόλου ημερών αδείας για το ημερολογιακό έτος
Οι συνολικές ημέρες αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος για το ημερολογιακό έτος προκύπτουν από το άθροισμα των δύο συστημάτων: (Οταν κατά τον υπολογισμό προκύπτει κλάσμα χρόνου αδείας που υπερβαίνει τη μισή ημέρα (0,5), το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα).
  Συνολικές  Ημέρες  Αδείας (ΗΑσ)=(ΗΑε)+(ΗΑπ)
Με μαθηματική επεξεργασία των παραπάνω σχέσεων δύναται να προκύψει ο παρακάτω εύχρηστος τύπος υπολογισμού των ημερών αδείας:
                                            Ημέρες              μήνες εκ            μήνες
  ΗΑσ=0,0833 [ ( 2Α Χ εβδομαδιαίας Χ περιτροπής)  + (πλήρους        Χ Β) ]
                                           εργασίας            εργασίας             απασχόλησης    
Παράδειγμα:
Εστω μισθωτός διανύων το 4ο ημερολογιακό έτος, και ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει 10ετη υπηρεσία στον ίδιο η 12ετη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, εργάσθηκε κατά το 2012 επί 3 μήνες με σύστημα πλήρους απασχόλησης. Για το υπόλοιπο διάστημα, ήτοι 9 μήνες, ο εργοδότης επέβαλε εκ περιτροπής εργασία 3 ημερών την εβδομάδα.
  Συντελεστής Α=2,1666 Συντελεστής Β=22
Με βάση τον τύπο που δίνουμε, οι ημέρες αδείας του μισθωτού για το 2012 θα είναι:
  ΗΑσ=0,0833 (2Χ2,1666 Χ 3 Χ 9) + (3 Χ 22) = 15,24
Αρα ο εργαζόμενος δικαιούται 15 ημέρες αδείας.
Σχετικά με την παραπάνω μέθοδο, πρέπει να επισημανθούν τα εξής·
Πρώτον, το χρονικό διάστημα αναφοράς υπολογισμού της ετήσιας κανονικής άδειας είναι εκείνο που προβλέπεται από τις κοινές διατάξεις (της καθημερινής απασχολήσεως), δηλαδή το ημερολογιακό έτος.  Αντιθέτως, οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής των χρονικών διαστημάτων αναφοράς που προβλέπονται στις διατάξεις για την άδεια σε σύστημα διαλειπούσης απασχόλησης, δηλαδή υπολογισμός των ημερών αδείας από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους (βλ. άρθρο 2 παρ. 2 του ΑΝ 539/45, όπως έχει αντικατασταθεί με τον Ν. 1346/83 - ΔΕΝ 1983 σελ. 373 - και κωδικοποίηση ΔΕΝ 2005 σελ. 976), θα οδηγούσε σε άτοπα αποτελέσματα. Εξ άλλου, οι διατάξεις αυτές θεσπίσθηκαν σε μία εποχή όπου η εργασία κατά βάση ακολουθούσε την κανονική, πλήρη μορφη και όπου το φαινόμενο των μικτών ετήσιων συστημάτων εργασίας δικαιολογημένα δεν είχε απασχολήσει το νομοθέτη.  Ετσι, μπορούν με ασφάλεια να εφαρμόζονται μόνον στις περιπτώσεις όπου από την αρχη της εργασιακής σχέσεως καθορίζεται μόνιμο σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης.
Δεύτερον, τις ημέρες αδείας που προκύπτουν δικαιούται να λάβει ο μισθωτός ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμη που ζητεί και λαμβάνει την άδειά του, δηλαδή ανεξάρτητα από το εάν λάβει την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της εκ περιτροπής η της πλήρους απασχολήσεως. Μαλιστα, ξεπερνιούνται οι δυσχέρειες που δύνανται να προκύψουν στις περιπτώσεις που η άδεια δεν χορηγείται ολόκληρη εντός του ημερολογιακού έτους, αλλά σε τμήματα. (Ήδη με το άρθρο 6 του Ν. 3846/10 προβλέφθηκαν δύο τρόποι κατάτμησης της αδείας για τούς εργαζόμενους που διανύουν το τρίτο ημερολογιακό έτος υπηρεσίας. Βλ. σχετ.  Αλληλ. ΔΕΝ 2010 σελ. 735.)
2)  Υπολογισμός αποδοχών αδείας
Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας οφείλουμε να εφαρμόσουμε τον θεμελιώδη κανόνα που θεσπίζει ο Α.Ν. 539/45· Κατά τη διάρκεια της αδείας του, οφείλονται στον μισθωτό οι «συνήθεις αποδοχές», εκείνες δηλαδή που θα ελάμβανε ο μισθωτός εάν απησχολείτο στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο. Συνεπώς, ο μισθωτός θα δικαιούται αριθμό ημερομισθίων (αν αμείβεται με ημερομίσθιο) η αριθμό εικοστών πέμπτων του μισθού (αν αμείβεται με μηνιαίο μισθό) ανάλογο προς τις συνολικές ημέρες αδείας. Κανουμε λόγο για ανάλογο και όχι για ίσο αριθμό ημερομισθίων (και εικοστών πέμπτων του μισθού) για τον εξής λόγο:
Συμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και με τις ειδικότερες διατάξεις για την κανονική άδεια των μισθωτών, το ημερομίσθιο (και το αντίστοιχο 1/25 του μηναίου μισθού) αντιστοιχεί σε 6,66 ώρες εργασίας (ήτοι 6 ώρες και 40 λεπτά). Το αυτό ισχύει όχι μόνο για τούς μισθωτούς με σύστημα εξαημέρου εργασίας αλλά και για τούς εργαζόμενους με σύστημα οκτάωρης πενθήμερης εργασίας. (Η ρύθμιση αυτή στηρίζεται στο άρθρο 6 της από 26-2-75 ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 1975 σελ. 179 - εκυρώθη με τον Ν. 133/75) που προβλέπει ότι και οι μισθωτοί που απασχολούνται επί 5 ημέρες αλλά επί 8 ώρες ημερησίως (5Χ8=40 ώρες εβδομαδιαίως), καλύπτουν με την εργασία τούς (1 ώρα και 20 λεπτά επί πλέον των 6 ωρών και 40 λεπτών που αντιστοιχούν στο εξαήμερο) και την έκτη ημέρα της εβδομάδος).
Στις περιπτώσεις που εξετάζουμε εδώ, τόσο κατά την εκ περιτροπής εργασία, όσο και κατά την πλήρη πενθήμερη εργασία, το ημερήσιο ωράριο εργασίας ανέρχεται σε 8 ώρες. Συνεπώς ο υπολογισμός των αποδοχών αδείας σε τόσα ημερομίσθια, όσες είναι και οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας δεν ανταποκρίνεται στον κανόνα του Α.Ν. 539/45, καθώς για τη μία ημέρα άδειας δεν αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο, αλλά ένα ημερομίσθιο συν 1/5 του ημερομισθίου.
Επομένως για τον ακριβή υπολογισμό των αποδοχών αδείας, δεν είναι σωστό να εξισώνονται με τόσα ημερομίσθια όσα και οι ημέρες αδείας, αλλά με τα ημερομίσθια που προκύπτουν από τον αριθμό των ημερών αδείας προσαυξημένο κατά 1/5.  Εναλλακτικά, τα ημερομίσθια των αποδοχών αδείας θα ισούνται με τις ημέρες αδείας πολλαπλασιαζόμενες επί 1,2. Προκύπτουν οι τύποι:
  Αποδοχές αδείας (ΑπΑδ)
  Αμειβόμενος με ημερομίσθια: ΑπΑδ = ΗΑσ Χ 1,2 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης
  Αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό: ΑπΑδ = (ΗΑσ Χ 1,2/25) Χ πλήρης μηνιαίος μισθός
Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ποιο ημερομίσθιο η ποίος μισθός θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό μας.  Οπως σημειώνεται στούς ανωτέρω τύπους πρόκειται για το ημερομίσθιο και το μισθό αντίστοιχα που αντιστοιχούν στην πλήρη απασχόληση και όχι για τα αναλογικά μειωμένα με τα οποία αμείβεται ο μισθωτός κατά την εκ περιτροπής εργασία. (Διαφορετικά, δηλαδή αν στούς τύπους υπολογίζαμε το ημερομίσθιο η το μισθό της εκ περιτροπής εργασίας θα οδηγούμαστε σε άτοπο αποτέλεσμα. Αυτό διότι, η περίοδος της εκ περιτροπής απασχόλησης έχει ήδη «επηρεάσει» και δη έχει μειώσει τις αποδοχές αδείας με τη μείωση στις συνολικές ημέρες αδείας. Πιο κατανοητό θα γινόταν το άτοπο αν επιχειρείτο υπολογισμός με βάση τα ωρομίσθια που οφείλονται κατά την άδεια.)
Παρατηρούμε ότι για να εξεύρουμε τις αποδοχές αδείας (άρα και το επίδομα αδείας) δεν απαιτείται ξεχωριστός υπολογισμός για τα δύο διαστήματα.  Αποφεύγονται έτσι άσκοπες αναγωγές σε πλασματικά ημερομίσθια για την περίοδο της εκ περιτροπής απασχόλησης, και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η γνώση του μισθού - ημερομισθίου πλήρους απασχόλησης.
Το ποσόν αυτό κατά ρητή διάταξη νόμου (άρθρο 3 του Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 4547/66), προκαταβάλλεται στον εργαζόμενο μαζί με το επίδομα αδείας κατά την έναρξη της αδείας.  Επίσης το ποσό αυτό (χωρίς να υπόκειται σε εισφορές) οφείλεται στον μισθωτό σε περίπτωση της καθ  οἱονδήποτε τρόπο λύσεως της σχέσεως εργασίας, πριν από τη λήψη της αδείας (άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/45, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1346/83).
Παράδειγμα:
Στο προηγούμενο παράδειγμα, έστω ότι ο μισθωτός αμείβεται με μισθό και ο πλήρης μισθός του είναι 1.000 ευρώ.
Με βάση τον τύπο που δίνουμε οι αποδοχές αδείας είναι:
ΑπΑδ = (15 Χ 1,2/25) Χ 1.000 = 720 ευρώ.
3)  Επίδομα αδείας
Κατά το νόμο, το επίδομα αδείας ισούται με τις αποδοχές αδείας, περιορίζεται όμως στο μισό μηνιαίο μισθό για τούς αμειβομένους με μισθό και στα 13 ημερομίσθια για τούς αμειβομένους με ημερομίσθιο (άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 4504/66, ΔΕΝ 1966 σ. 274). Συμφωνα με την κρατούσα άποψη (νομολογία δεν έχει αναπτυχθεί επί του θέματος) η αληθής ερμηνεία της διάταξης είναι ότι το επίδομα αδείας δεν πρέπει να ξεπερνά το μισό μισθό η τα 13 ημερομίσθια του καθεστώτος πλήρους απασχόλησης (βλ. σχετ. ΔΕΝ 2011 σ. 570, ΔΕΝ 2011 σ. 1084 (1085), καθώς και την υπέρ αυτής θέση του  Υπουργείου  Εργασίας στο  Εγγρ. 1219/83 - ΔΕΝ 1983 σ. 955. Βλ. και αντίθετη άποψη στο ΔΕΝ 2005 σ. 809). Συνεπώς, το επίδομα αδείας θα ισούται με τις αποδοχές αδείας, με το όριο είτε του 1/2 πλήρους μισθού είτε των 13 πλήρων (για τις 6,66 ώρες εργασίας) ημερομισθίων.
Παράδειγμα:
Στο ίδιο παράδειγμα, με μισθό πλήρους απασχόλησης τα 1.000 ευρώ·
Δεδομένου ότι οι αποδοχές αδείας υπερβαίνουν το μισό μηνιαίο πλήρη μισθό, το επίδομα αδείας θα ισούται με το μισό του πλήρους μηνιαίου μισθού, ήτοι με 500 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας ( http://www.den.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.