Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Δυνατότητα φορολογικού ελέγχου μετα τη λήξη του χρόνου παραγραφής

Βάσει του άρθρου 36 παρ.3,4 του ΚΦΕ δύναται η φορολογική διοίκηση να προβεί σε έλεγχο προ της χρήσης 2007 που παραγράφηκαν, στην περίπτωση που προκύψουν ή υφίστανται στοιχεία ύποπτα προς έρευνα ή από καταγγελίες περί φοροδιαφυγήs; Δηλαδή από 1.1.2014 οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ίσχυαν άλλες διατάξεις περί παραγραφής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τόσο οι προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.2238/1994 όσο και οι διατάξεις του Ν.4174/2013 δίνουν τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να επιβάλλει κυρώσεις ακόμα και εάν έχει παρέλθει ο γενικά ισχύων χρόνος παραγραφής, εφόσον περιέρχονται σε γνώση της νέα στοιχεία διάπραξης αδικημάτων φοροδιαφυγής.
Στον Ν.2238/1994 η δυνατότητα αυτή δίνεται από τις παρ. 4 του άρθρου 84 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 68. Σύμφωνα με αυτές η δυνατότητα του δημοσίου για την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων κλπ. για φορολογικές παραβάσεις επεκτείνεται στη δεκαετία από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εφόσον περιέλθουν σε γνώση των αρχών νέα δεδομένα, η δήλωση αποδειχθεί ανακριβής κλπ.
Κατά παρόμοιο τρόπο ο Κ.Φ.Δ. στο άρθρο 36 παρ.3 προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Παράλληλα στην παρ.5 του άρθρου 25 ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, μόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
Επιπλέον το άρθρο 66 παρ.11 του ΚΦΔ προβλέπει ότι:
«Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ (σ.σ. 1/1/2014), το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί. Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό».
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά την οποία περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης νέα δεδομένα που οδηγούν στο συμπέρασμα διενέργειας φορολογικών παραβάσεων ή φοροδιαφυγής, παρατείνεται το δικαίωμα του δημοσίου για την έκδοση πράξης προσδιορισμού και πέρα του «κανονικού» χρόνου παραγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.