Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Υπόδειγμα πρακτικού σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων

Η συνάδελφος κα Ραχιώτη Λεμονιά είχε την καλοσύνη να μου δώσει ένα υπόδειγμα πρακτικού ΔΣ στο οποίο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΑΕ εγκρίνουν τον Ισολογισμό της εταιρίας και εν συνεχεία συντάσσουν την έκθεση πεπραγμένων. Επειδή αυτή την εποχή όλοι ψάχνουν για υποδείγματα και επειδή το συγκεκριμένο το θεωρώ πλήρες(ως περιέχον όλα τα θέματα που είναι υποχρεωτικά πό τον ν.2190) το αναρτώ για διευκόλυνση των συναδέλφων


Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΒΓΔΕΖ......... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
της  25ης  Απριλίου 2014


Στην Αθήνα σήμερα την 25η Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου κ. Π...... Γεώργιου...., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΓΔΕΖ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. .....................................,                              Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ............................,                              Αντιπρόεδρος
3. .....................................,                                           Μέλος
4. ...................................,                                   Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ον: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2013

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό της 31/12/2013 (01/01/2013 - 31/12/2013), καθώς επίσης και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διανομής που τον συνοδεύουν.

   Κέρδη χρήσεως                                                                                               424.596,83
   Πλέον:
  - Υπόλοιπο αποτ.(κερδών-ζημιών) προηγούμ. χρήσεως                                        -153.311,90                                         
                                                                                              
  -  Υπόλοιπο (κέρδη/ζημιών) χρεογράφων σε αποθ.για συμψ/σμό                            -378.732,05
    
     Σύνολο                                                                                                     -107.447,12
          
     Μείον: Φόρος εισοδήματος                                                                                 19.065,61
  
  Ζημίες - Κέρδη εις νέο                                                                              -126.512,73
Η διάθεση των κερδών προτείνεται ως εξής:                                                                  
1. Τακτικό αποθεματικό                                                                                                0,00
2. Πρώτο μέρισμα                                                                                                        0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα                                                                                                    0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                            -126.512,73                                                                                     

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2013

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη και διάβασε την Έκθεση που θα ανακοινωθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, και ζήτησε την έγκρισή της. Η Έκθεση πεπραγμένων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΑΒΓΔΕΖ Α.Ε.» ΑΜΑΕ: ...........................................
Γ.Ε.ΜΗ. ....................................

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Κύριοι μέτοχοι,

                Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.
 Η χρήση 2013 έκλεισε με κέρδος €424.596,83 έναντι κερδών €611.140,62 της προηγούμενης χρήσεως. Το αποτέλεσμα της χρήσεως από τις επενδύσεις της εταιρείας σε χρεόγραφα, μετά και την αποτίμηση της 31.12.2013 ήταν κέρδος €378.732,05. Από τα έσοδα του ισολογισμού, ποσό €24.000,00 αφορούν έσοδα από ενοίκια κτιρίων, ποσό €41.702,52 αφορούν έσοδα από τόκους καταθέσεων, ποσό €909.204,54 αφορούν κέρδη από πώληση χρεογράφων και ποσό €126.452,90 έσοδα από συμμετοχές και χρεόγραφα.
 Στην παρούσα χρήση, η κυριότερη προσθήκη στα πάγια ήταν η αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου, αξίας 9.405,00 ευρώ.

Τα ακίνητα που κατέχει η Εταιρία με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας είναι:

1.    Κτίριο επί αγροτεμαχίου στο Πικέρμι Αττικής, στη θέση Σαββίδη.
2.  Οικόπεδο επί τής οδού Ερατούς 101 στον Χολαργό, εκτάσεως 231 τ.μ.
3.  Οικόπεδο επί τής οδού Ξανθίππου 48 στου Παπάγου, εκτάσεως 198,43 τ.μ.

                Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:


ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝ.ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΤΑΙΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

1.500

16.095,00

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

100.000

30.000,00

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ

93.504

185.784,65

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

29.500

138.025,00

ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΡ)

25.000

188.750,00

LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ

65.410

315.930,30

AUTOHELLAS Α.Ε.

25.000

196.000,00

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

49.680

159.904,901.230.489,85

 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝ.ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΤΑΙΡ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
APPLE INC

100

38.554,32

TRANSCANADA CORP

1.500

48.525,00

K+S AG-REG

5.000

104.950,00

SANOFI

1.500

111.660,00

VIOHALCO SA

12.150

48.154,60

POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

1.100

68.739.00

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR

5.000

77.800,00

ISHARES MSCI EAFE ETF

2.000

94.620,00

ISHARES MSCI TURKEY ETF

2.500

93.825,00
686.827,92

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥGAZPROM - GASPRU

200.000

156.296,85

FRIGOGLASS – FRIGOG

300.000

313.950,00

TITAN - TITKGA

280.000

280.000,00
750.246,85


ΜΕΡΙΔΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥTEMPLETON GLOBALTEMP INV GL BND

12.721,50

264.734,42264.734,42

Για τους υπόλοιπους λογαριασμούς του Ισολογισμού δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι ιδιαίτερο.
Μετά την αποτίμηση των χρεογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ. 43  παρ.6 α ) και του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ , προέκυψε υποαξία ύψους 161.680,28 ευρώ, η οποία και λογιστικοποιήθηκε.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

         Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι καλή-σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και κυρίως τα δεδομένα του κλάδου- και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 744.502,49 έναντι Ευρώ  824.316,41 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:
Ίδια κεφάλαια
744.502,49
173,56%

824.316,41
123,00%
Σύνολο υποχρεώσεων
428.967,30


665.911,03

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.


Σύνολο υποχρεώσεων
428.967,30
36,54%

665.911,03
44,00%
Σύνολο παθητικού
1.174.035,97


1.493.334,68Ίδια κεφάλαια
744.502,49
63,41%

824.316,41
55,00%
Σύνολο παθητικού
1.174.035,97


1.493.334,68

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.
Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.
β)  Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

       

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1.       Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4110/2013.
2.       Αποτίμηση χρεογράφων και συμμετοχών
     Η αποτίμηση των χρεογράφων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ. 43  παρ.6 α ) και του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ .  
3.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
                Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
4.       Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.
                Κατεβλήθησαν αποζημειώσεις 15.000 ευρώ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014
Για την χρήση 2014 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Εταιρία θα συνεχίσει τα επενδυτικά της σχέδια με άμεση προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη των ακινήτων ιδιοκτησίας της με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση τους και την επίτευξη εσόδων στο άμεσο μέλλον, καθώς και την συνέχιση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, ο οποίος έχει τεθεί υπ’ όψιν σας, καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

............................................

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί την ανωτέρω έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.                                                                                                                                               

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.