Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Διοικητικές κυρώσεις για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου

Ερώτηση: Σε επιχείρηση το ΣΔΟΕ καταλόγισε παράβαση με την αιτιολογία ότι δεν ζητήσατε, δεν εκλάβατε και δεν εκδώσατε φορολογικό στοιχείο που να αφορά διαφημιστική καταχώρηση της επιχείρησης σε εφημερίδα. Να σημειωθεί ότι το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο πρώτα στην εφημερίδα η οποία και δεν έκδωσε τα παραστατικά της διαφήμισης και της καταλόγισε παράβαση και εκ των υστέρων πήγε και για έλεγχο στην διαφημιζόμενη επιχείρηση. Μπορεί να καταλογιστεί παράβαση δυο φορές για την ίδια πράξη; Και οι δυο επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας.
 Aπάντηση:
  1. Υποχρέωση τήρησης έκδοσης στοιχείων (επιτηδευματιών – υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών)

1.1. Επιτηδευματιών σύμφωνα με τον ΚΒΣ (ΠΔ 186/92).  Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να  τηρεί, να εκδίδει, να παρέχει, να ζητά, να λαμβάνει, να υποβάλλει, να διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον ΚΒΣ, κατά περίπτωση.

1.2 Υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012). Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4093/1992 (ΚΦΑΣ), οι υπόχρεοι συναλλαγών, έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του υπόψη νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.

2. Άρνηση έκδοσης τιμολογίου

2.1 Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, σε περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου, ο επιτηδευματίας αγοραστής ή λήπτης των εκδίδει τιμολόγιο. Το τιμολόγιο αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοση του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου. Η υπόψη διάταξη έχει: «5. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοση του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου».

2.2 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012).  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, που ισχύουν από 1/1/2013, Ο  υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο κλπ) εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές.
Όπως έχει διευκρινισθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, για την παραπάνω διάταξη, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίων, για αγορά από μη υπόχρεο, καθώς και στις περιπτώσεις άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή ανακριβούς έκδοσης αυτού. Ειδικά στην περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή ανακριβούς έκδοσης, από υπόχρεο, το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου, σε Κεντρικές Υποδομές.
Ως προς το χρόνο και τρόπο υποβολής της γνωστοποίησης, διευκρινίσθηκαν τα εξής:
α) Η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως, εφόσον στο έγγραφο αυτό απεικονίζονται όλα τα αναγκαία στοιχεία και δεδομένα (συμβαλλόμενων και συναλλαγής). Επίσης η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται από απόσταση (μέσω fax ή ηλεκτρονικά).
β) Δεν απαγορεύεται, αντί των αναφερόμενων ανωτέρω (περ. α), να συνεχίσει να εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο θα αποστέλλεται άμεσα στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.
γ) Για το χρόνο γνωστοποίησης που ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται άμεσα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
γ1) Επί αγοράς αγαθών, τα οποία παραλαμβάνονται από τον αγοραστή χωρίς να συνοδεύονται με το Δελτίο Αποστολής του υπόχρεου προμηθευτή, οι διαδικασίες γνωστοποίησης γίνονται άμεσα (με την παραλαβή).
γ2) Επί λήψης υπηρεσιών, με την παρέλευση του χρόνου έκδοσης τιμολογίου από τον υπόχρεο (ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών κ.λπ).
γ3) Επί λήψης ανακριβούς τιμολογίου, με τη λήψη του τιμολογίου.
Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων στις ως άνω περιπτώσεις (π.χ. παραλαβή αγαθών εκτός ωραρίου λειτουργίας, δυσκολία καταμέτρησης λόγω μεγάλων ποσοτήτων κ.λπ.), παρέχεται δυνατότητα η σχετική γνωστοποίηση να υποβάλλεται, το αργότερο, εντός της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτή που συνέτρεξε το γεγονός.

3. Διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) για τον αγοραστή των αγαθών  ή το λήπτη των υπηρεσιών.

3.1 Διοικητικές κυρώσεις για τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, κατά το χρόνο ισχύος του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92). Η παράλειψη έκδοσης τιμολογίου από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (έως 31/12/2012), δεν αποτελούσε απλά παράβαση μη λήψης τιμολογίου, αλλά  παράβαση ότι δεν ζήτησε, δεν έλαβε και δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο (σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΚΒΣ).
Για την παράβαση αυτή, επιβάλλεται αυτοτελές  πρόστιμο για την μη έκδοση στοιχείου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ τηςπαρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2523/97 ή ισόποσο της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 του ιδίου άρθρου, ανάλογα με την αξία της συναλλαγής (1.200€).

3.2 Διοικητικές κυρώσεις για τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, από το χρόνο ισχύος του ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012).  Δεδομένου ότι από 1/1/2013 με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, παύει η υποχρέωση για τον λήπτη του τιμολογίου να εκδίδει φορολογικό στοιχείο, αλλά υποχρεούται μόνο σε υποβολή γνωστοποίησης, έχουμε την άποψη ότι, για πράξεις που διαπράττονται από το χρόνο ισχύς των διατάξεων του ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012), επιβάλλεται παράβαση με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, για παράλειψη υποβολής της οριζόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν 4093/2012 γνωστοποίησης.

Τέλος, γενικά θέτουμε υπόψη σας την εγκύκλιο ΠΟΛ 1210/6-9-2013 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 55 και 66 του Ν. 4174/2013 για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Το ερώτημα υποβλήθηκε στην επιστημονική ομάδα της Epsilonet(http://www.e-forologia.gr) και απαντήθηκε από τον κο Μυλωνά Δημήτριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.