Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Ειδικά θέματα προκαταβολής του φόρου εισοδήματος.


Ν.2238/1994, Άρθρο 52
1.Με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους.

 Ειδικά θέματα προκαταβολής;
- Όπως έχει διευκρινισθεί διοικητικά (τηλεγραφική εγκ. 1134365/2398/29-11-1994 και εγγ. 1016798/277/16-2-1999), δεν υπολογίζεται προκαταβολή όταν η βεβαίωση του φόρου πραγματοποιηθεί μετά τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Αν η βεβαίωση είναι πριν την ημερομηνία αυτή, η προκαταβολή υπολογίζεται κανονικά, ανεξάρτητα αν η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
- Αν γίνει νέα εκκαθάριση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον με τη νέα εκκαθάριση μειωθεί ο φόρος, μειώνεται ανάλογα και η προκαταβολή του φόρου.
-Σε περίπτωση νέας εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης μετά την λήξη του οικείου οικονομικού έτους και ύστερα από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, με την οποία νέα εκκαθάριση μειώνεται σε σχέση με την αρχική εκκαθάριση το ποσό του φόρου, η προκαταβολή φόρου παραμένει η ίδια που είχε βεβαιωθεί με την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης.
-Στην περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου δικαιολογείται μείωση του προκαταβλητέου φόρου. Την σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλουν οι κληρονόμοι του θανόντος στην Δ.Ο.Υ. μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου του διανυόμενου οικονομικού έτους. 
-Όταν ακίνητο δεν εκμισθώθηκε σε όλη την διάρκεια του έτους αλλά σε τμήμα αυτού, θα γίνει οπωσδήποτε βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος και στη συνέχεια ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει μείωση της προκαταβολής φόρου. 
- Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και πάνω, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του οικονομικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.