Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Τι αλλάζει στη φορολογία των μερισμάτων και των κερδών των επιχειρήσεων

Της Μαρίας Βουργάνα
Με συντελεστή 25% θα φορολογηθούν τα μερίσματα που θα διανείμουν εντός του 2013 οι επιχειρήσεις ενώ ο μειωμένος συντελεστής 10% θα εφαρμοστεί για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη ξεκαθαρίζεται το νέο φορολογικό τοπίο στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο 4110/2013. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η αύξηση από 20% σε 26% του φορολογικού συντελεστή στα συνολικά κέρδη των εταιριών (Α.Ε., ΕΠΕ κλπ).
Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:
1. Μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας.

2. Η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% εφαρμόζεται για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Δηλαδή, για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2013 (χρόνος έγκρισης των διανεμομένων κερδών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων), εξακολουθεί να ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%.
3. Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% σε αλλοδαπή εταιρία με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που λαμβάνει μερίσματα λόγω της συμμετοχής της σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (να υπάγεται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, να συμμετέχει στο κεφάλαιο της ημεδαπής με ποσοστό 10% τουλάχιστον, κλπ.). Ειδικά για το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο ορίζεται σε 10% από την 1.1.2009 και μετά δεν απαιτείται να έχει συμπληρωθεί διετία για τη χορήγηση του φορολογικού πλεονεκτήματος, αλλά θα ελέγχεται στη συνέχεια εάν συμπληρώθηκε η ελάχιστη περίοδος συμμετοχής των 2 ετών. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί τελικά η προϋπόθεση συμμετοχής με το οριζόμενο ποσοστό 10% για δύο συνεχή έτη, τότε επιβάλλεται αναδρομικά φορολογία στα διανεμηθέντα μερίσματα, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
4. Για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των ανωνύμων εταιριών που θα διανεμηθούν μέσα στο έτος 2013 με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και τα οποία θα εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 2014, θα πρέπει να παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Ομοίως, για τα προμερίσματα που θα διανεμηθούν μέσα στο 2013, επειδή αυτά θεωρούνται ότι καταβάλλονται έναντι των μερισμάτων της χρήσης 2014, η διανομή των οποίων θα εγκριθεί εντός του 2014 (χρόνος απόκτησης), θα πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.
5. Στην περίπτωση που Α.Ε. προβαίνει σε διανομή κερδών (τρέχουσας χρήσης ή αποθεματικών) και στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από συμμετοχές επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 25% το υπόλοιπο ποσό φόρου που προκύπτει μετά το συμψηφισμό (10%-25%) δεν επιστρέφεται στην ανώνυμη εταιρία ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο. Ωστόσο σύμφωνα με φοροτεχνικούς, ως αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διάταξη για την επιστροφή του διότι εκ των γενικών διατάξεων πρέπει να επιστρέφεται.
6. Μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από την ημεδαπή και από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Η μείωση ισχύει για μερίσματα που εισπράττονται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
7. Αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων, των Ο.Ε., Ε.Ε., καθώς και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ για Α.Ε, Ε.Π.Ε., κλπ. τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
8. Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές. Επίσης, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% και στα κέρδη που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή, εκτός μισθού, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus). Ισχύει από οικονομικό έτος 2014 και μετά (χρήση 2013).
9. Μειώνεται από 40% σε 33% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός μερισμάτων και τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, που καταβάλλονται σε δικαιούχους αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
10. Αυξάνεται από 20% σε 26% ο συντελεστής φόρους που επιβάλλεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ κλπ). Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά (χρήση 2013).
11. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 26% στα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και για τα εισοδήματα από εκμίσθωση οικοδομών και γαιών που αποκτούν τα κοινωφελή ιδρύματα, οι Ιεροί Ναοί, Ιερές Μονές, κλπ.
12. Καταργήθηκε η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών εταιριών των ποσών που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρία στα πλαίσια μεταβίβασης σε αυτή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
13. Ισχύει πλέον ενιαίο ποσοστό 1% για όλες τις τράπεζες προκειμένου για το σχηματισμό του ποσού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
14. Εκπίπτει σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος PSI, αρχής γενομένης αρχής γενομένης από τη χρήση 2012 (οικον. έτος 2013) εντός της οποίας έλαβε χώρα το πρόγραμμα PSI.
15. Αυξάνεται από 50% σε 75% το ποσοστό της έκπτωσης των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, πάγιων και λειτουργικών δαπανών και κάθε είδους άλλης δαπάνης που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων των νομικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. Ειδικά ως προς το Άγιο Όρος το ποσοστό ορίζεται σε 100% Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.