Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Oι αργίες της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου 2013

Η αργία της Καθαρής Δευτέρας
Η αργία της Καθαρής Δευτέρας (18/3) δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες).
Συνεπώς, για τους εργαζόμενους αυτούς, η Καθαρή Δευτέρα, είναι μια κανονικά εργάσιμη ημέρα, χωρίς να οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ή αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό).
Ωστόσο, να σημειώσουμε, ότι για μια σειρά μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, είχε καθιερωθεί, με αντίστοιχες ΣΣΕ, η Καθαρή Δευτέρα ως πρόσθετη εορτή-αργία, όπως για παράδειγμα με την ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων - για super market, ΠΚ 117 /2006, άρθρο 5, ή με την ΣΣΕ Φροντιστηρίων κ.λπ. (βλέπε ΔΕΝ 2009,1530, σελ. 124).
Σκόπιμο θεωρείται να σημειώσουμε ότι μετά την λήξη όλων σχεδόν των ΣΣΕ και της μετενέργειάς τους, χωρίς την υπογραφή νέων, ενδέχεται να μην ισχύει ο όρος της καθιέρωσης της αργίας αυτής, που περιλαμβανόταν στα κείμενά τους.
Πάντως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κυρίως σε εφαρμογή εθιμικού Δικαίου, η Καθαρή Δευτέρα χαρακτηρίζεται αργία για κάποιους εργαζόμενους, αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές της ημέρας αυτής, εφόσον, δε, απασχοληθούν οφείλεται και προσαύξηση 75% (επί του νομίμου ημερομισθίου, ή επί του 1/25 του νομίμου μισθού). Ως γνωστόν, νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο είναι αυτός που προβλέπεται από ΣΣΕ ή ΔΑ. Αν δεν υφίσταται σε ισχύ Συλλογική Σύμβαση, ως νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο λαμβάνεται υπόψη o νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών (περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012).

Α) Η επιχείρηση, κατά παράδοση, δεν λειτουργεί:
1. Δεν οφείλεται ημερομίσθιο στους εργατοτεχνίτες.
2. Όσοι αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό, θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους (δεν γίνεται, δηλαδή περικοπή του μισθού τους).
Β) Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, κάθε χρόνο:
Όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους.
Γ) Η επιχείρηση κατά παράδοση δεν λειτουργεί, αλλά φέτος, κατ εξαίρεση
αποφασίσθηκε από τον εργοδότη, να λειτουργήσει:
1. Οι εργατοτεχνίτες θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο σε αυτούς ημερομίσθιο
2. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται να λάβουν το 1/25 του μισθού τους, επί πλέον, με την προϋπόθεση ότι θα απασχοληθούν σε κανονικό ωράριο. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία θα απασχοληθούν ορισμένες ώρες, θα λάβουν μέρος του 1/25 του μισθού τους, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
Είναι προφανές, ότι σε καμιά από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν οφείλεται προσαύξηση 75%.
Δ) Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά κάθε χρόνο, αλλά φέτος, κατ εξαίρεση
αποφασίσθηκε από τον εργοδότη να μην λειτουργήσει:
1. Στους εργατοτεχνίτες οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.
2. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους.
Τέλος, με βάση το άρθρο 1 του Ν 1157/1981, η Καθαρή Δευτέρα είναι αργία, για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και για τους υπαλλήλους των λοιπών ΝΠΔΔ.
Η αργία της 25ης Μαρτίου
Η αργία της 25ης Μαρτίου (εφέτος, ημέρα Δευτέρα) είναι μία από τις εξαιρέσιμες υποχρεωτικές αργίες, όπως αυτές ορίζονται από την Εργατική Νομοθεσία (άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966 και άρθρο 7 του Ν 1400/1983 καθώς και ΑΥ Εργασίας 2408/2001).
Η επιχείρηση, εφ όσον δεν ανήκει στις εξαιρούμενες, δεν θα λειτουργήσει κατά τη μέρα αυτή, ενώ οι εργαζόμενοι, τόσο οι αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτες), όσο και οι αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλοι), θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής. Οι εργατοτεχνίτες θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία άλλη προσαύξηση, ενώ οι υπάλληλοι που δεν θα απασχοληθούν, κατά την ημέρα αυτή, δεν θα λάβουν καμία πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μισθού τους.
Η επιχείρηση που θα λειτουργήσει νόμιμα, κατά την ως άνω εξαιρέσιμη αργία, της 25ης Μαρτίου, οφείλει να καταβάλει:
Α) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εργατοτεχνίτες, εκτός από το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.
Παράδειγμα:
Εργατοτεχνίτης αμείβεται με ημερομίσθιο (μικτό) 40,00 , ενώ το νόμιμο ημερομίσθιο, που προβλέπεται από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι 32,00 ευρώ. Κατά την επίσημη αργία της 25ης Μαρτίου, εφ όσον (νομίμως) εργασθεί, οι μικτές αποδοχές του θα προσδιορισθούν ως εξής:
40,00 + (32,00 χ 75%) = 40,00 + 24,00 = 64,00 ευρώ
Β) Στους υπαλλήλους, δηλαδή τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, που νομίμως εργάσθηκαν κατά την ημέρα αυτή, προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού τους.
Παράδειγμα:
Υπάλληλος με μηνιαίο (μικτό) μισθό 950,00 ευρώ, ενώ ο νόμιμος μισθός του που προβλέπεται από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι 600,00 ευρώ, εργάσθηκε νόμιμα κατά την 25η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα.
Ο υπάλληλος αυτός δικαιούται μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού του. Ήτοι:
600,00 ευρώ / 25 χ 75% = 18,00 ευρώ
Η αμοιβή του κατά την ημέρα αυτή, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό.
Σημειώνεται ότι αν δεν υφίσταται σε ισχύ Συλλογική Σύμβαση, ως νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο λαμβάνεταιυπόψη o νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών (περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012).
Από την Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.