Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Συμπληρωματική δήλωση για την αιτιολόγηση αντικειμενικής δαπάνης απόκτησης ακινήτου

Κάτοικος εξωτερικού επιβαρύνεται με τεκμήριο από αγορά ακινήτου το οικονομικό έτος 2003 και φορολογείται. Έρχεται το 2012 και υποβάλλει εκπρόθεσμη αγορά συναλλάγματος χρήσης 2002. Γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση και γίνεται νέα εκκαθάριση ή έχει παραγραφεί λόγω παρόδου πενταετίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 19 του ΚΦΕ, προκειμένου ένας φορολογούμενος να καλύψει την διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώθηκαν και στη συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη (όπως αυτή προσδιορίζεται στα προηγούμενα άρθρα 16 και 17, του ΚΦΕ), μπορεί να επικαλεσθεί μεταξύ άλλων και ποσά που προέρχονται από την εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος (ελεύθερο συνάλλαγμα), με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η δικαιολόγηση της απόκτησής του, στην αλλοδαπή (π.χ. να προέρχεται από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου στην αλλοδαπή, ή από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ή από κέρδη λαχείων στην αλλοδαπή κ.λπ.).
Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν απαιτείται η δικαιολόγηση του συναλλάγματος αυτού, για κάποιον που κατοικεί μονίμως στο εξωτερικό (υποπερ. αα, της περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 19 του ΚΦΕ). Πάντως, απαιτείται η δικαιολόγηση της εισαγωγής του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Το ανωτέρω παραστατικό συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Πολ.1130/2002).

Όπως προκύπτει κατά τα ανωτέρω, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού να υποβάλλει: α) συμπληρωματική δήλωση στην Ελλάδα για το έτος 2002, προκειμένου να δηλώσει την εισαγωγή συναλλάγματος, με την κατάθεση του σχετικού παραστατικού της μεσολαβούσας τράπεζας, το οποίο θα πρέπει να φέρει την αντίστοιχη ημερομηνία εντός του έτους 2002 και β) συμπληρωματική δήλωση για το έτος 2003, προκειμένου να επικαλεστεί το δηλωθέν συνάλλαγμα. Οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν δεκτές από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έλεγχος των δηλώσεων των επίμαχων οικ. ετών και δεν έχουν εκδοθεί σχετικά φύλλα ελέγχου (παρ. 1, του άρθρου 62 του ΚΦΕ).
Με την αποδοχή της συμπληρωματικής δήλωσης του έτους 2003, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση φόρου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι τυχόν δικαίωμα επιστροφής φόρου παραγράφεται μετά από τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της. Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσας εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει μόνο από την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου (παρ. 7, του άρθρου 84 του ΚΦΕ όπως οι εν λόγω διατάξεις τέθηκαν σε εφαρμογή με την παρ. 15, του άρθρου 8, του Ν 3842/2010, ισχύς από 23.4.2010). Επομένως, ο φορολογούμενος θα μπορέσει να εισπράξει τυχόν διαφορές φόρου εισοδήματος μόνο κατόπιν κοινοποίησης φύλλου ή πράξης ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.