Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Φορολογικές απορίες

Η κυρία Ελένη Σακλαμπανάκη ερωτά:
«Παρακαλώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν ελεύθερος επαγγελματίας μεταβιβάσει το αυτοκίνητο που έχει στη σύζυγό του, που είναι άνεργη, θα γλιτώσει από το τεκμήριο του αυτοκινήτου και η σύζυγός του ως άνεργη το τεκμήριο που θα φορτωθεί θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών; Συμφέρει να γίνει κάτι τέτοιο;».
Απάντηση: Αν το αυτοκίνητο μεταβιβαστεί στη σύζυγό σας, αυτή ως κάτοχος ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου θα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση κοινή με τον σύζυγο. Το εισόδημά της θα προσδιοριστεί τεκμαρτώς με βάση το σύστημα των αντικειμενικών δαπανών και μετά την κατάργηση του αφορολόγητου ποσού θα υπαχθεί σε φόρο, θα της επιβληθεί η εισφορά αλληλεγγύης και ταυτόχρονα θα καταβάλει προκαταβολή φόρου διότι θα φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.


Αλιευτικές εταιρείες
Ο κ. Αναστάσιος Κωνσταντίνου ερωτά:
«Είμαι αλιεύς του κανονικού καθεστώτος με βιβλία εσόδων - εξόδων και υπαγόμενος σε ΦΠΑ. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν φορολογούμαι και με ποιον τρόπο καθώς και με βάση τη διάταξη ποιου νόμου».
Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος το οποίο αποκτάται κάθε οικονομικό ή γεωργικό έτος από την εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων. Γεωργικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με την εκμετάλλευση της γης ή της θάλασσας. Συνεπώς το εισόδημα που αποκτούν οι αλιείς θεωρείται εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις και φορολογείται με τις συναφείς διατάξεις. Συγκεκριμένα, το εισόδημα που αποκτούν οι αλιείς παράκτιας αλιείας με αλιευτικά σκάφη ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΒΣ, δηλαδή προσδιορίζεται αντικειμενικώς, ανεξάρτητα από την υπαγωγή των αλιέων αυτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ή τήρησης στοιχείων.
2. Αν το αλιευτικό σκάφος είναι πάνω από 10 κόρους ολικής χωρητικότητας, η επιχείρηση εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής υπάγεται στον ειδικό νόμο 27/1975 και τα κέρδη της απαλλάσσονται, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 6 του ΚΦΣ, παντός φόρου, εκτός βέβαια του ειδικού φόρου που προβλέπει ο πιο πάνω νόμος.
3. Το υπουργείο Οικονομικών έχει δεχθεί (ΠΟΛ. 1214/1993) ότι η λιανική διάθεση αλιευμάτων από τους αλιείς πάνω στο πλοίο ή τον δρόμο δεν συνιστά εμπορική πράξη και το κέρδος που αποκτάται φορολογείται ως εισόδημα από αγροτικές επιχειρήσεις.

Ανέγερση οικοδομών
Ο κ. Γεώργιος Καρλής ερωτά:
«Εχω διώροφη ημιτελή οικοδομή (στα τούβλα) με νόμιμη επιφάνεια κατοικίας 176 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη - γκαράζ 100 τ.μ. Επιπλέον έχω τακτοποιήσει σε κύριους χώρους με τους νόμους Ν. 3843/2010 50,50 τ.μ. και Ν. 4014/2011 28 τ.μ. Σκέπτομαι να κάνω μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας της οικοδομής στο ανήλικο παιδί μου με γονική παροχή (η ηλικία μου είναι 81) και θέλω να μου απαντήσετε παρακαλώ στα παρακάτω:
Οταν θα συνεχίσω τις εργασίες για την αποπεράτωση της οικοδομής τα έξοδα θα γράφονται στη δική μου φορολογική δήλωση, όπου με το αποθεματικό κεφάλαιο που έχω δημιουργήσει από δηλώσεις μου προηγούμενων ετών δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ή θα πρέπει το παιδί μου να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση όπου θα δηλώνονται τα έξοδα, οπότε πώς θα δικαιολογούνται αυτά;
Τελικά τι με συμβουλεύετε να κάνω;
- Να κάνω τώρα τη γονική παροχή,
- Να περιμένω να τελειώσει η οικοδομή, ή
- Να περιέλθει στην κυριότητά του με κληρονομιά;».
Απάντηση: Η διοίκηση έχει δεχθεί (Εγγραφο υπουργείου Οικονομικών 1054015/971/Α0012/ΠΟΛ. 1164/1997) ότι σε περίπτωση που ανεγειρόμενη οικοδομή ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στον ψιλό κύριο του οικοπέδου και η επικαρπία στον επικαρπωτή του οικοπέδου, η δαπάνη ανέγερσης της οικοδομής επιμερίζεται στους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στη φορολογία κληρονομιών ανεξάρτητα σε ποιανού το όνομα έχει εκδοθεί η άδεια ανέγερσης της οικοδομής. Επειδή όμως ο γιος σας είναι ανήλικος, τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή και το τεκμήριο ανέγερσης της οικοδομής θα βαρύνει εσάς αποκλειστικά, ανεξάρτητα αν ο γιος σας θα είναι ψιλός κύριος αυτής. Μπορείτε κατά συνέπεια να μεταβιβάσετε άμεσα την ψιλή κυριότητα της οικοδομής και να συνεχίσετε την ανέγερσή της ή να περιμένετε ως ότου περιέλθει αυτή στον γιο σας με κληρονομιά.

Φορολογία κληρονομιών
Ο κ. Νικόλαος Σκουλούδης ερωτά:
«Αν μεταβιβάσω μετά τον θάνατό μου, με διαθήκη, ακίνητο (οικία) στο παιδί μου, με τι ποσοστό φόρου (επί τοις % της αντικειμενικής αξίας) θα επιβαρυνθεί ο κληρονόμος;».
Απάντηση: Το παιδί σας θα φορολογηθεί με την κλίμακα της πρώτης κατηγορίας του φόρου κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών η οποία σήμερα προβλέπει τρεις συντελεστές φόρου και αφορολόγητο ποσό 150.000 ευρώ. Είναι πολύ πιθανόν η κλίμακα αυτή να αντικατασταθεί και να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση.

Αποδεικτικό ενημερότητας
Η κυρία Αννα Μαράκη ερωτά:
«Θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας».
Απάντηση: H προσκόμιση του αποδεικτικού (όχι πιστοποιητικού) φορολογικής ενημερότητας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής, για ποσά ύψους άνω των 1.500 ευρώ.
  • Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.
  • Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά.
  • Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Δεν απαιτείται για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.
  • Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων, τόσο από τον εκχωρητή ή τον ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.
  • Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων αυτών και επιχειρήσεων ή οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από διατάξεις νόμων ή προεδρικών διαταγμάτων άλλων υπηρεσιών.

Τεκμήριο αγοράς ΙΧ
Ο κ. Δ.Φ.Η. ερωτά:
«Είμαι 22 ετών φοιτητής και από τη γέννησή μου ο παππούς και η γιαγιά μου άνοιξαν λογαριασμό και μου έβαζαν κάποια χρήματα - μικροποσά - στον λογαριασμό αυτό (ήταν και συνδικαιούχοι) όπως επίσης τοποθετούσα και εγώ από διάφορα χρηματικά δώρα συγγενών. Επειδή θέλω να αγοράσω αυτοκίνητο, μπορώ να δικαιολογήσω το τεκμήριο αγοράς με αυτά τα χρήματα και πώς (δεν έχω άλλα εισοδήματα);».
Απάντηση: Δεν μπορείτε με τα χρήματα που έχετε σε λογαριασμό σας σε τράπεζα να δικαιολογήσετε την αγορά ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, διότι αυτά τα χρήματα δεν προέρχονται από δικό σας εισόδημα που έχει δηλωθεί και έχει φορολογηθεί. Για να δικαιολογηθεί η απόκτηση αυτοκινήτου θα πρέπει οι γονείς σου να σου δωρίσουν χρήματα με πράξη δωρεάς ή να σου δωρίσουν αυτοκίνητο που αυτοί θα αγοράσουν.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
Ο κ. Γιάννης Κουτρουμάνης ερωτά:
«Είναι αλήθεια ότι με πρόσφατο φορολογικό νόμο, αν εγώ μετοικήσω στην Κύπρο θα είμαι υπόχρεος να πληρώνω φόρο στην Ελλάδα (!) επειδή η Κύπρος έχει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές;».
Απάντηση: Αν γίνετε μόνιμος κάτοικος Κύπρου ή αν διαμένετε στη χώρα αυτή πάνω από 183 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, θα φορολογείσθε στην Κύπρο με το καθεστώς φορολογίας που ισχύει στη χώρα αυτή. Στην Ελλάδα θα φορολογείσθε αν αποκτάτε εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.