Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Φορολογικές απορίες

Του κου Σιωμόπουλου I.K. από το ΒΗΜΑ:
O κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ερωτά:
«Οπως έχει γραφεί στον Τύπο, το ΣΔΟΕ ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς που παρουσιάζουν συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις άνω των 300.000 ευρώ από το 2000 ως το 2012 σε ένα τουλάχιστον έτος. Ερωτώ αν η ύπαρξη ενός λογαριασμού αυτού του είδους μπορεί να δικαιολογηθεί και από καταθέσεις ποσών που προήλθαν από εξαγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Η συμμετοχή στα αμοιβαία κεφάλαια έγινε το 1997 και η εξαγορά τον Ιανουάριο του 1999. Για τις συναλλαγές υπάρχουν πλήρη παραστατικά».
Απάντηση: Η στήλη θεωρεί ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, διότι τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 2778/1999, καθώς και του Ν. 3283/2004, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται του φόρου.

Κάτοικοι εξωτερικού
Ο κ. Ιωάννης Αγγέλου ερωτά:
«Ποια είναι η διαφορά του κατοίκου εξωτερικού με τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού (Ευρώπη);».
Απάντηση: Κάτοικος εξωτερικού στη φορολογία εισοδήματος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος ή έχει τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδος. Ως συνήθης διαμονή εκτός Ελλάδος θεωρείται η διαμονή η οποία υπερβαίνει τις 183 ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Για την απόδειξη ότι το φυσικό πρόσωπο έχει τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος στην περίπτωση όπου υποβάλλει φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει στη ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη χώρα μας για το παγκόσμιο εισόδημά του. Δηλαδή γι' αυτό που αποκτά στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδος υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στη χώρα μας.
Ο κ. Παναγής Τουλιάτος ερωτά:
«Ο γιος μου εργάζεται ως μηχανικός στο Κατάρ σε ξένη τοπική εταιρεία εδώ και 6-7 χρόνια. Κάθε χρόνο υποβάλλει ηλεκτρονικά φορολογική δήλωση στην εδώ τοπική εφορία (Α' Πατρών). Ε1 με μηδενικό εισόδημα. Ε2 για κάποιο διαμέρισμα που βρίσκεται στη φάση της τοιχοποιίας και θα αποκτήσει από τη μητέρα του όταν αποβιώσει και Ε9 με τα ίδια στοιχεία. Εισόδημα στην Ελλάδα δεν έχει, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα. Χρήματα στην Ελλάδα δεν στέλνει. Συντηρεί κάποιον λογαριασμό τραπέζης για να πληρώνουμε την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη στο ΤΣΜΕΔΕ και τα τρέχοντα έξοδά του όταν μας επισκέπτεται μία φορά τον χρόνο (2.000-3.000 ευρώ).
Το ερώτημα: Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει (μηδενική δήλωση) στην εφορία όπου υπάγεται ή να καταθέτει αυτή τη μηδενική δήλωση στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού στην Αθήνα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Ολα τα έσοδά του προέρχονται από την εταιρεία της χώρας όπου εργάζεται και είναι μόνιμος κάτοικός της και φορολογούνται εκεί. Θα έχει κάποιο όφελος όταν κάποτε αποφασίσει να επαναπατριστεί και μεταφέρει τις καταθέσεις του στην Ελλάδα αν υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωση στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού; Ή δεν έχει σημασία;».
Απάντηση: 1. Εφόσον ο γιος σας δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα θα υποβάλλει μηδενική δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, στην οποία ως το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υποβάλει και το λεγόμενο «πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας». 2. Οφείλει να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχει κάποιο όφελος όταν επαναπατριστεί.

Εκχώρηση μισθωμάτων
Ο κ. Ηλίας Παππάς ερωτά:
«Ποια είναι λεπτομερώς η διαδικασία προκειμένου να κάνω εκχώρηση μη καταβληθέντων ενοικίων στο Δημόσιο;».
Απάντηση: Η εκχώρηση στο Δημόσιο μη εισπραχθέντων μισθωμάτων γίνεται με έγγραφη δήλωση του φορολογουμένου η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της ΔΟΥ μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα μισθώματα υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση παραδίδονται στη ΔΟΥ τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης. Με την υπ' αριθμ. 1036819/642/ΠΟΛ. 1096/2001 Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση εκχώρησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
 • Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.
 • Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής των μισθωμάτων.
 • Η αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων.
 • Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων.
 • Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 δηλώνεται η μη είσπραξη των μισθωμάτων.
Στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης των μισθωμάτων εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, προτού ασκηθεί κατ' αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση διενεργείται με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ε9: δήλωση νέου ακινήτου
H κυρία Τίνα Γερμανού ερωτά:
«Στο Ε9, που για πρώτη φορά συμπληρώνω εφέτος ηλεκτρονικά, με προβλημάτισε το κουτάκι που θέλει να συμπληρώσω έτος κατασκευής του ακινήτου. Ο εργολάβος μου το παρέδωσε το 2011, ενώ η άδεια της οικοδομής αυτής είναι το 2006. Σας παρακαλώ, τι έτος κατασκευής να συμπληρώσω;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών στη στήλη 14 του εντύπου Ε9 αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου, όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της. Αδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας. Το έτος κατασκευής γράφεται με τέσσερα ψηφία. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν τμήματα κτισμάτων με διαφορετική παλαιότητα αναγράφεται το κτίσμα σε μία γραμμή και ως έτος κατασκευής το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

Κατάργηση αφορολογήτου
Ο κ. Ελευθέριος Βοναπάρτης ερωτά:
«Το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2012 με τη φορολογική δήλωση του 2013 ή θα καταργηθεί, όπως ακούγεται τελευταία;».
Απάντηση: Καθώς έχει διαρρεύσει το αφορολόγητο ποσό του 5.000 ευρώ ενδέχεται να καταργηθεί για όλους τους φορολογουμένους και αντ' αυτού θα δοθεί μια μείωση του φόρου ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η κατάργηση θα ισχύσει από 1.1.2012 ή από 1.1.2013.

Οι συγγραφείς δεν είναι επιτηδευματίες
Ο κ. Γεώργιος Χαγιάς ερωτά:
«Εδώ και κάποια χρόνια είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και παράλληλα ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων τα οποία πουλώ σε εκδοτικούς οίκους. Εχω υποχρέωση να τηρώ βιβλία και να εκδίδω αποδείξεις;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες οι συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνεπώς δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, δεν θεωρείται επιτηδευματίας και ο συγγραφέας συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου.   

Προβεβαίωση 50% του φόρου λόγω προσφυγής
Ο κ. Κώστας Αμπατίδης ερωτά:
«Η επιχείρησή μου προσέφυγε κατά του φύλλου ελέγχου που της κοινοποίησε η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Ταυτόχρονα βεβαιώθηκε ποσοστό 50% του κύριου φόρου και των προσαυξήσεων. Το ποσό που προκύπτει, το οποίο είναι εξοντωτικό, θα πρέπει η επιχείρηση να το καταβάλει άμεσα;».
Απάντηση: Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί διοικητικός συμβιβασμός και ασκήθηκε εμπρόθεσμη προσφυγή, τότε στη φορολογία εισοδήματος και στις λοιπές φορολογίες, καθώς και στον ΦΠΑ, βεβαιώνεται άμεσα ποσοστό 50% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι εφάπαξ καταβλητέο ως το τέλος του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα (άρθρο 39, παρ. 7 του Ν. 3943/2011).

Ο κ. Νικόλαος Σταθάκος ερωτά:
«Παρακαλώ για το 2010, 2011 και 2012 ποια είναι τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας κάθε πολίτη; Πόσο θα πληρώσω για κάθε ένα έτος όταν έχω ακίνητα αξίας 290.000 ευρώ και η σύζυγός μου ακίνητα αξίας 40.000 ευρώ, με 2 τέκνα ανήλικα; Αν τα ανήλικα τέκνα έχουν την ψιλή κυριότητα και εγώ την επικαρπία σε κάποια ακίνητα αυξάνει το αφορολόγητό μου;».
Απάντηση: Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φορολογείται χωριστά.
Η ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων φορολογείται με τις κλίμακες αριστερά.
Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για την αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.
Με βάση τις πιο πάνω κλίμακες φόρου, η σύζυγος απαλλάσσεται της φορολογίας. Εσείς θα υπαχθείτε σε φόρο από το 2011 και μετά. Η φορολογική σας εκκαθάριση είναι 180 ευρώ κατά έτος. Για την ακίνητη περιουσία των ανήλικων παιδιών υπόχρεος σε φόρο είναι ο γονέας.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
Ο κ. Γεώργιος Τζαβέλας ερωτά:
«Υπέβαλα σήμερα στο Taxis φορολογική δήλωση με τα εξής στοιχεία: 1. Κάτοικος εξωτερικού. 2. Ε2 με μία κενή οικία στην επαρχία 90 τ.μ. 3. Γεωργικό εισόδημα 37 ευρώ. Προέκυψε φόρος κάπου 470 ευρώ. Οταν έκανα μια δοκιμή, χωρίς το γεωργικό εισόδημα προέκυπτε μηδενικός φόρος. Πώς δικαιολογείται αυτό; Δηλαδή με γεωργικό εισόδημα 37 ευρώ πληρώνεις φόρο 470 ευρώ».
Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης η' του άρθρου 18 του ΚΦΕ, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Κατ' αντιδιαστολή, αν ο αλλοδαπός αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, το εισόδημά του μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενικώς.
Με βάση τα πιο πάνω, επειδή δηλώσατε το εισόδημα των 37 ευρώ, υπαχθήκατε στον προσδιορισμό του εισοδήματος με το αντικειμενικό σύστημα, από την εφαρμογή του οποίου προέκυψε φόρος 470 ευρώ. Αν δεν δηλώνατε εισόδημα, δεν θα εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα και δεν θα προέκυπτε φόρος.

Αφορολόγητο αναπήρων
Ο κ. Ιωάννης Καλυκάκης ερωτά:
«Οι ανάπηροι 67% έχουν έκπτωση φόρου όταν έχουν εισόδημα 40.000 ευρώ το 2011;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου αυξάνεται με το ποσό των 2.000 ευρώ για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για κάθε ένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Επαγγελματικές δαπάνες
Ο κ. Αλέξης Κιντής και ο κ. Εμμανουήλ Ζαγουράκης ερωτούν:
«α. Εχω ιδιωτικό ιατρείο και θα ήθελα να μάθω εκτός από τα ιατρικά αναλώσιμα, ενοίκιο και ΔΕΚΟ τι άλλο μπορώ να περάσω ως δαπάνες στην Εφορία. β. Για ελεύθερο επαγγελματία (τεχνικό σύμβουλο) με χρήση βιβλίων Β' κατηγορίας (μπλοκάκι), τι δαπάνες δικαιολογείται να εκπίπτουν;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ μόνον εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου.
Ποιες είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ δεν μπορεί η στήλη να τις αναφέρει διότι θα χρειαζόταν σελίδες της εφημερίδας. Πάντως εκπίπτει κάθε δαπάνη που είναι συναφής με την άσκηση του επαγγέλματος.

Πρώτη κατοικία
Ο κ. Αναστάσιος Τρυκιάς ερωτά:
«Το 2010 ανύπανδρος αγόρασα ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. και απαλλάχθηκα από τον φόρο. Τώρα έγγαμος, με ένα παιδί, μπορώ να αγοράσω ένα διαμέρισμα μεγαλύτερου εμβαδού και να απαλλαγώ από τον φόρο;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία ή οικόπεδο παρέχεται μία μόνο φορά.
Ομως σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης παρέχεται και για κάθε νέα αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου εφόσον:
n τα ακίνητα που έχουν στην κυριότητά τους κατά τον χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και
n ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, ως αξία ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά τον χρόνο της νέας απαλλαγής.
Ο φόρος που αναλογεί εξευρίσκεται με τη χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.
Υπάγεσθε στις πιο πάνω ρυθμίσεις διότι έχουν μεταβληθεί οι στεγαστικές σας ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται με εμβαδόν κατοικίας 90 τ.μ.

Πώληση ακινήτου
Η κυρία Ελένη Τσάλτα ερωτά:
«Πριν από δύο μήνες πούλησα ένα ακίνητο του οποίου είχα την κυριότητα. Πώς θα διαγράψω από τη μερίδα το ακίνητο αυτό;».
Απάντηση: Εντός του 2013 θα υποβληθεί το έντυπο Ε9. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αυτού και στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005-2011» και «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το 2012» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ», εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα κατά τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου Ε9 θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «Κωδ. μεταβολής» (24 του Πίνακα 1 και 92 του Πίνακα 2) θα αναγραφεί ο Κωδικός 3 (διαγραφή ακινήτου).


Ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος ερωτά:
«Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη στο υπουργείο Οικονομικών (d12.a) στις 31 Αυγούστου. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα και τις δικές σας απαντήσεις.
Στις 26 Ιουλίου 2012 υπέβαλα ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση της κόρης μου (ΑΦΜ: ******) γεννημένης το 1987, παραλείποντας να σημειώσω τον κωδικό 017 (γέννηση μετά το 1981).
Το σχετικό εκκαθαριστικό επισυνάπτεται (δηλωθέν εισόδημα: 8.851, τεκμαρτό 6.640, πληρωτέο ποσό 983 ευρώ).
Στις 14 Αυγούστου 2012 υπέβαλα διορθωτική δήλωση (και όλα τα δικαιολογητικά) στη Στ' Εφορία Θεσσαλονίκης.
Η εφοριακός που την παρέλαβε μου δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει διαφορά γιατί το αφορολόγητο των 9.000 δεν ισχύει για εισοδήματα από ακίνητα! (Ακίνητα: 7.944). Κάτι τέτοιο δεν βρήκα πουθενά γραμμένο και το πρόγραμμα εκκαθάρισης της epsilon.net (επισυνάπτεται) δίνει πληρωτέο ποσό 277 ευρώ.
Παρακαλώ:
1) Ενημερώστε με για το τι ισχύει.
2) Πώς πρέπει να πληρώσω τις δόσεις, δεδομένου ότι τις μετέτρεψα σε 7x140 και με τη δεύτερη (28.09.12) υπερκαλύπτω την οφειλή.
3) Πότε να περιμένω τη νέα εκκαθάριση.
4) Σε ποιες ενέργειες μπορώ να προβώ για να την επισπεύσω».
Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ για τους νέους ηλικίας ως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ανάπηροι με αναπηρία 67% και πάνω, τυφλοί, νεφροπαθείς κ.λπ.) ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου ορίζεται σε 9.000 ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Ειδικά για τα πιο πάνω πρόσωπα, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και πάνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φόρου, περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των 9.000 ευρώ.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι το αυξημένο αφορολόγητο ποσό χορηγείται στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης του εισοδήματός τους.
2. Η εκκαθάριση της διορθωτικής δήλωσης γίνεται από τις υπηρεσίες της αρμόδιας ΔΟΥ και οπωσδήποτε καθυστερεί. Με τη νέα εκκαθάριση θα σας επιστραφεί ο φόρος που τυχόν καταβάλατε αχρεωστήτως.       


Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
Ο κ. Σταύρος Νικολόπουλος, κάτοικος Γερμανίας, μας έστειλε μια μακροσκελή επιστολή για τα φορολογικά θέματα που τον απασχολούν, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθεί στο σύνολό της. Συνοπτικά ο κ. Νικολόπουλος διατυπώνει ερωτήματα για τα πιο κάτω θέματα:
«Βρίσκομαι στο Μόναχο από το 1961, είμαι μηχανικός, γεννήθηκα την 1.08.1933 στην Κυψέλη, έχω τη γερμανική υπηκοότητα και είμαι υγιής. Παίρνω από το ΙΚΑ μια μικρή σύνταξη από 125,45 ευρώ τον μήνα για τα λίγα χρόνια που εργάστηκα στην Ελλάδα, δηλαδή τον χρόνο 1.756,30 ευρώ μετά την τελευταία αύξηση, τα οποία δηλώνω στο έγγραφο Ε1 στη ΔΟΥ, με τη βεβαίωση του ποσού από το ΙΚΑ. Αυτή τη σύνταξη τη δήλωσα για πρώτη φορά στη ΔΟΥ το 2004 επειδή έλειπα πολλά χρόνια από την Ελλάδα και δεν ήξερα, όπως οι περισσότεροι Ελληνες στη Γερμανία, ότι πρέπει να δηλώνεται στην Εφορία και επειδή έγινε γνωστό, λόγω του ότι έπρεπε να αποκτήσουν όλοι ΑΦΜ. Αυτή η σύνταξη φορολογήθηκε από την αρχή με 5%, δηλαδή το 2009 πλήρωσα 87,82 ευρώ. Το 2010 έμεινα κατάπληκτος όταν πήρα το εκκαθαριστικό και έπρεπε να πληρώσω γι' αυτόν τον χρόνο 232,50 ευρώ. Μου πρόσθεσαν ένα ποσό 1.243,69 ευρώ και μια διαφορά δαπανών διαβίωσης, καθώς και μια προκαταβολή την οποία δεν πλήρωνα ως τώρα.
Αυτές είναι κυρίως οι δύο ερωτήσεις μου:
1. Αν αυτή η φορολογία του 5%, που, καθώς μου είπαν από τη ΔΟΥ στο τηλέφωνο, από το 2011 είναι 10%, είναι σωστή, επειδή τα 1.756,30 ευρώ είναι λιγότερα από το αφορολόγητο όριο, και
2. Τι είναι αυτή η διαφορά δαπανών διαβίωσης και αν θα παραμείνει στο μέλλον. Το ίδιο και για την προκαταβολή (δεν το ξέρω γιατί δεν πήρα ακόμη το εκκαθαριστικό για το 2011)».
Απάντηση: Με βάση όσα έχουν νομοθετηθεί ως σήμερα, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Οι κάτοικοι αλλοδαπής οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα υπάγονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, στο λεγόμενο σύστημα των αντικειμενικών δαπανών το οποίο προβλέπει ελάχιστο εισόδημα 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
2. Για όσους κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας προστίθεται φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή 10%.
3. Οταν το εισόδημα προσδιορίζεται τεκμαρτώς, θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με συνέπεια να εισπράττεται προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 55%.
Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι οι κάτοικοι αλλοδαπής που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα θα πρέπει ως το τέλος του 2012 να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ το λεγόμενο «πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας», διότι διαφορετικά θα φορολογηθούν στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Η κυρία Αννα Ελευθεριάδου ερωτά:
«Εχω την πλήρη κυριότητα δύο ακινήτων (γραφείων) και θέλω να μεταβιβάσω στο παιδί μου, 28 ετών, την επικαρπία (ενοίκια). Το τελευταίο δεν έχει εισόδημα. Τα γραφεία είναι υποθηκευμένα σε τράπεζα λόγω δανείου. Σας ερωτώ: 1. Δύναμαι να μεταβιβάσω την επικαρπία των ακινήτων, λόγω της υποθήκης; 2. Σε περίπτωση που επιτυγχάνεται η μεταβίβαση της επικαρπίας, πρέπει το παιδί μου να υποβάλει φορολογική δήλωση;».
Απάντηση: 1. Η μεταβίβαση της επικαρπίας των υποθηκευμένων ακινήτων σας μπορεί να γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση με την τράπεζα που έχει χορηγήσει το δάνειο. Αν ο γιος σας εγγυηθεί τη σύμβαση δανείου είναι πολύ πιθανόν η τράπεζα να δεχθεί τη μεταβίβαση της επικαρπίας των ακινήτων στον γιο σας.
2. Αν ο γιος σας αποκτήσει την επικαρπία των ακινήτων θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος και θα φορολογείται για τα μισθώματα των ακινήτων.


Εισφορά αλληλεγγύης
Ο κ. Νικόλαος Κονδύλης ερωτά:
«Εχω στην κατοχή μου κατά ποσοστό 50% (το υπόλοιπο 50% της συζύγου μου) διατηρητέο κτίσμα, με απόφαση υπουργού, στο οποίο υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε εγκαταλειμμένο οικισμό ορεινής περιοχής με σημερινό πληθυσμό 15 κατοίκων. Η επιχείρηση λειτουργεί στο όνομά μου, καθώς η σύζυγός μου είναι δημόσιος υπάλληλος και μου έχει μισθώσει το οίκημα κατά το ποσοστό που της ανήκει.
Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που προέκυψε στη σύζυγό μου, έθεσα την επιχείρηση σε αδράνεια από τις 22.12.2010 ως τις 17.7.2012, οπότε έγινε και οριστική διακοπή του επιτηδεύματος με ταυτόχρονη μεταβίβασή του στην κόρη μας. Η σύζυγός μου λόγω της ασθένειας κρίθηκε από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ως έχουσα ποσοστό αναπηρίας 67% (από 3.3.2011 ως 3.3.2013) και από τη νέα αρχή ΚΕΠΑ ως έχουσα ποσοστό αναπηρίας 80% (από 19.1.2012 ως 31.1.2013).
Τα ερωτήματα είναι:
1. Εχω υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ, καθώς το κτίριο είναι διατηρητέο και δεν αποφέρει εισόδημα αφού βρίσκεται σε αδράνεια; (για το συγκεκριμένο ερώτημα έχω υποβάλει ένσταση στην αρμόδια ΔΟΥ από τον Δεκέμβριο του 2011 και δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση).
2. Εχω υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, καθώς το χωριό έχει πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και επιπλέον η επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια; (η αρμόδια ΔΟΥ απαντά «Οχι» διότι το χωριό με τον Νόμο του Καποδίστρια ανήκε σε μεγαλύτερη κοινότητα που είχε άνω των 500 κατοίκων).
3. Η σύζυγός μου οφείλει να καταβάλει τέλος αλληλεγγύης ως έχουσα ποσοστό αναπηρίας 80%;».
Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4021/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4047/2011, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται, ή δεν αποφέρουν εισόδημα, απαλλάσσονται του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό ως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1167/2011 αναφέρεται ότι για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των φορολογουμένων που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα σε χωριά με πληθυσμό ως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και τα νησιά όπως προβλεπόταν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2539/1997 για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας». Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη γενική απογραφή πληθυσμού τους της 18ης Μαρτίου 2001, όπως κυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6821/Γ5-908. Τουριστικοί τόποι θεωρούνται όσοι περιλαμβάνονται στο ΠΔ 899/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 664/1977.
3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης (εκτός των άλλων) τα εισοδήματα της περίπτωσης Θ' της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, δηλαδή οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία, που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1223/2011, η εξαίρεση επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες και σε ποσοστό 80% ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος

Φορολογία σύνταξης
Ο κ. Ν. Πεντεφούντας ερωτά:
«Είμαι συνταξιούχος του ΤΣΜΕΔΕ και το ταμείο μου μού αποστέλλει ετησίως βεβαίωση αποδοχών, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω στην ετήσια φορολογική μου δήλωση. Επειδή όμως έχω υπογράψει ως τριτεγγυητής για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ μιας εργοληπτικής επιχείρησης, η οποία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, το Ταμείο μου παρακρατεί ως και το 80% της σύνταξής μου μηνιαίως. Οταν υποβάλω την ετήσια φορολογική μου δήλωση υποχρεούμαι από την Εφορία να καταθέσω τη βεβαίωση αποδοχών, η οποία παρουσιάζει το εικονικό μου εισόδημα και όχι το πραγματικό μου.
Στο αίτημά μου προς το ΤΣΜΕΔΕ να μου σταλεί μια βεβαίωση αποδοχών με το  πραγματικό ποσόν μετά την παρακράτηση που μου γίνεται, παίρνω αρνητική απάντηση. Επειδή θεωρώ ότι είναι πέρα για πέρα άδικο και παράνομο να φορολογούμαι για ένα ανύπαρκτο εισόδημα και επειδή συμβαίνει το εξής παράλογο, ήτοι να φορολογούμαι δύο φορές, μία φορά από το ΤΣΜΕΔΕ και άλλη μία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για ένα ανύπαρκτο εισόδημα, παρακαλώ θερμά για τη γνώμη σας, για να αρθεί αυτή η αδικία».
Απάντηση: Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσόν της σύνταξης που σας καταβάλλεται και όχι στο ποσόν της σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση της οικονομικής σας υποχρέωσης προς τρίτους. Δεν φορολογείστε για εικονικό εισόδημα και δεν φορολογείστε δύο φορές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες σωστά ενεργούν.

Δήλωση κτισµάτων
Ο κ. Αθανάσιος Μοτάκης ερωτά:
«Αν κάποιος έχει μια οικοδομή με 2 ορόφους που ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, και στον πρώτο όροφο έχει 6 γραφεία και στο ισόγειο έχει 3 μαγαζιά και υπόγειο (βοηθητικούς χώρους), και δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, και έχει εξαντληθεί και ο συντελεστής δόμησης, πώς πρέπει να δηλωθούν στο Ε9; Πρέπει να δηλωθεί το κάθε γραφείο ξεχωριστά σε διαφορετικές γραμμές το καθένα; Και το κάθε μαγαζί ξεχωριστά σε διαφορετικές γραμμές το καθένα; Ή πρέπει να δηλώσω το σύνολο του πρώτου ορόφου σε τετραγωνικά μαζί με τους διαδρόμους ως σύνολο ορόφου και στη συνέχεια σε άλλη γραμμή να δηλώσω το σύνολο του ισογείου και των βοηθητικών χώρων στη στήλη 13 και το οικόπεδο και στη στήλη 18 και το σύνολο των κτισμάτων επί του οικοπέδου στη στήλη 22;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται στο έντυπο Ε9 σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο ή αν υπάρχει πυλωτή σε κάποιον από τους άλλους ορόφους. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας, αυτά αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μία μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου. Σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες, σε περίπτωση δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να αναγράφεται η μεικτή επιφάνεια αυτών. Οι στήλες που αναφέρονται στην επιστολή σας είναι αυτές που θα πρέπει να συμπληρωθούν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Δικαιολόγηση «πόθεν έσχες» και εφάπαξ

Ο κ. Θεόδωρος Κωνσταντίνου ερωτά:
«1. Το 2001 έλαβα από την American Life εφάπαξ ως "Ασφάλισμα λόγω ομαδικού ασφαλιστηρίου διαχειρίσεως κεφαλαίου συνταξιοδοτικών παροχών", μετά την αποχώρησή μου λόγω συνταξιοδότησης. Το ομαδικό ασφαλιστήριο είχε δημιουργηθεί από εισφορές εργαζομένων και εργοδότη. Το ποσό που έλαβα δεν το δήλωσα στη φορολογική δήλωση του 2001 λόγω αφορολόγητου αυτής της παροχής. Η ερώτηση είναι αν σε περίπτωση αιτιολόγησης «πόθεν έσχες» μπορώ να χρησιμοποιήσω το ως άνω εφάπαξ.
2. Η σύζυγός μου έχει υπηκοότητα βρετανική και τα τελευταία 40 χρόνια μένει μαζί μου στην Ελλάδα όπου εργάστηκε και τώρα παίρνει σύνταξη από το ΙΚΑ και επικουρικό από το ΤΕΑΥΕΚ. Επειδή προτού έλθει στην Ελλάδα εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο εφέτος της βγάλανε γι' αυτό το διάστημα ένα μικρό χρηματικό ποσό των 56 λιρών κάθε μήνα. Αυτό θα μπει στη δήλωση του 2012 και με ποια δικαιολογητικά;».
Απάντηση: 1. Εφόσον το εφάπαξ που πήρατε το 2001 δεν το δηλώσατε με τη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2002 δεν μπορείτε να το επικαλεστείτε για τη δικαιολόγηση τεκμηρίων. 2. Το ποσό της σύνταξης που παίρνει η σύζυγός σας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα το δηλώσει στη φορολογική της δήλωση. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστεί η διμερής σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο.


11 σχόλια:

 1. Kalispera sas. EImai monimos katoikos eksoterikou kai exo ena diamerizma sthn Ellada gia to opoio mas erxete meso ths DEH kai to E.E.TH.D.E(Xaratsi).
  Erotish :Ean kopso to reuma sto diamerizma ,tha prepei na pliroso to EETHDE? An den mas etrhei meso ths DEH mipos sysoreuete sthn Eforia to xreos kai mas erthei argotera anadromuka kanenas megalos logariazmos?
  Yparxei kapoios tropos san katoikos eksoterikou me mhdeniko eisodhma na apofigoume to xaratsi?

  kAI KAITI ALLO :sTON TELEFTAIO LOGARIAZMO MAS EBALAN NA PLIROSOUME eethde GIA THN SKALA POU ODIGEI PANO STO SPITI STON PROTON OROFO.H skala exei ksexoristo roloi. Einai nomimo kai sosto afto?

  eFXARISTO POLY EK TON PROTERON:

  Kostas K.
  Düsseldorf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΗΝ ΔΕΗ ΑΝ ΤΗΝ ΚΟΨΕΙς ΤΩΡΑ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙς ΤΟ ΕΕΤΗΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΟΨΕΣ ΕΓΚΑΙΡΑ(ΕΩς ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ). ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΟΝΤΩς ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1% ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΟΝΟ Ο ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
  ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΟΨΕ ΤΑ GREEKLISH

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημέρα,

  εδώ και 1,5 χρόνο σπουδάζω σε χώρα της Ε.Ε. και προκειται να μεινω κ μετα το τελος των σπουδων μου. Τον προηγουμενο Σεπτεμβρη πηγα στην ΔΟΥ μου προκειμενου να ζητησω να μετεγγραφω στην ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικου. Εκει μου ειπαν οτι συμφωνα με την κοινοτικη νομοθεσια για τα επομενα 5 χρονια θα ειμαι φορολογικος κατοικος Ελλαδας(αρα θα πρεπει να κανει δηλωσω στην ΔΟΥ μου) και μετα θα μπορεσω να παω στην ΔΟΥ Κατοικων Εξωτερικου. Σκοπος της νομοθεσιας ειναι η αποφυγη της φοροδιαφυγης. Για τα 5 αυτα χρόνια υποχρεούμαι σε διπλη φορολογική δήλωση. Στην Ελλαδα θα δηλωνω τα εισοδηματα μου στο Εξωτερικο σαν εισοδηματα που αποκτηθηκαν και φορολογηθηκαν στο εξωτερικο. Τι πρεπει να κανω όμψς στην περίπτωση που το εισοδημα μου στον εξωτερικο ειναι κατω του αφορολογητου της χώρας και εκει δεν υποχρεουμαι σε δηλωση; Δεν διαθέτω κάποιο ακίνητο.

  Επιπλέον, στην περίπτωση του αδερφού δεν τηρήθηκε το ίδιο. Του ζητήθηκαν δικαιλογητικο ότι υει και εργάζεται στην Γερμανία, καθώς και η δήλωση απφθγη΄ς διπλη΄ς φορολογίας (ή κάπως έτσι).

  Ποιο ισχ΄θει τελικά και πως πρέπει να προχωρήσω με την δήλωσή μου, εφόσον όλοι οι ενήλικες που δεν είναι προστατευόμενα μέλη υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση.

  Ευχαριστώ πάρα πολύ,
  Έλενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για κάποιον που δουλεύει στο Κατάρ, έχει δηλώσει κάτοικος εξωτερικού (έχει μεταφερθεί στη ΔΟΥ εξωτερικού) και αποφασίζει να επιστρέψει Ελλάδα και να επαναπατρίσει τα χρήματά του, τι ισχύει? Φέρνοντας τα χρήματα Ελλάδα θα φορολογηθεί από τη στιγμή που στο Κατάρ ουσιαστικά δεν υπάρχει φορολογία?

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για να φορολογηθείς στην ελλάδα πρέπει να είσαι φορολογικός κάτοικος ελλάδος. Πως να φορολογηθείς στην ελλάδα όταν δεν μένεις εδώ. Το μονο που εξετάζεται κατα την εισαγωγή των χρημάτων είναι το γεγονός ότι προήλθαν από νόμιμες δραστηριότητες(Ελεγχος από την επιτροπή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λέτε λοιπόν ότι αν προσκομίσεις τα δικαιολογιτικά εκπρόθεσμα για την δήλωση κατοίκου εξωτερικού, θα φορολογηθείς για το παγκόσμιο εισόδημα σου. Μα πως ξέρουνε ποιο είναι το παγκόσμιο εισόδημα μου?? με την δήλωση ζητάνε πιστοποιητικό φορολογίας απο την χωρα στην οποία φορολογήσαι..αλλοδαπή αλλά πως ξέρουνε ποιος είναι ο μισθός μου? Εχω γνωστούς που ποτέ δε ζητήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηση για το παγκόσμιο εισόδημα και επίσης κάθε πόσο συχνά θα πρέπει να υποβάλλω δήλωση φορολογίας απο αλλοδαπή? Κάθε χρόνο? Αν τυχάνει και αλλάξω δουλειά η χώρα ποιος θα μάθει και πως?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ευθύνη για τα δηλωθέντα αφορά τον φορολογούμενο. Το κράτος μόνο από διασταυρώσεις ή πληροφοριακά στοιχεία που θα λάβει ενδεχομένως από 'αλλο κράτος μπορεί να διαπιστώσει απόκρυψη εισοδημάτων και να καλέσει τον φορολογούμενο για διευκρινίσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Έχει κανείς εμπειρία από τη ΔΟΥ Χολαργού όσον αφορά στο τι δικαιολογητικά ζητάνε για την μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού?. Ρωτάω γιατί ξέρω ότι από εφορία σε εφορία αυτά διαφοροποιούνται

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ενα τηλεφωνημα στην αρμόδια ΔΟΥ και λύθηκε το προβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Θα μπορούσα να απαντήσω με μια 3 λέξεις. Δεν θα το κάνω γιατί με εκνευρίζει το γεγονός ότι διαβάζετε ότι θέλετε και κάνετε ότι γουστάρετε. Ε όχι. Υπάρχουν και κανόνες. Εγώ έτσι έμαθα να δουλεύω. Ή τους αποδέχεστε ή δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν το κάνω για λόγους αμοιβής.ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.