Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης ΣυναλλαγώνΓεώργιος Λαζαρίδης - Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο (ήδη Ν.4093/2012) το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (του λοιπού για λόγους συντομίας Κ.Φ.Α.Σ.) ο οποίος από 1/1/2013 αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
Το παρόν σημείωμα έχει σκοπό να παρουσιάσει τις κυριότερες μεταβολές που επιφέρει ο Κ.Φ.Α.Σ. σε σχέση με τα μέχρι την 31/12/2012 προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ..

Αλλαγές ως προς τα βιβλία
1. Κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης των Βιβλίων που προβλεπόταν από το άρθρο 19 του Κ.Β.Σ. . Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο κινητής αποθήκης που μπορεί να τηρείται εναλλακτικά του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής επί οχημάτων ( άρθρο 5 παρ. 4 Κ.Φ.Α.Σ. ), και τα έντυπα διασφάλισης πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. .
2. Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου Αποθήκης και των Βιβλίων Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου. Αντί του βιβλίου αποθήκης θεσπίζεται η υποχρέωση βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 του Κ.Φ.Α.Σ. τήρησης του λογαριασμού 94 σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ ανά κατηγορία πωλήσεων (λογαριασμοί 70,71). Δηλαδή με βάση τη νέα υποχρέωση εξακολουθεί κάθε κλάδος (εμπορικός ή μεταποίησης) να κρίνεται αυτοτελώς για την σχετική υποχρέωση, πλην όμως δημιουργούνται ορισμένες απορίες ως προς τον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94. Ειδικότερα:

Α) Επειδή σαφώς αναφέρεται στη σχετική διάταξη η υποχρέωση τήρησης από την ομάδα 9 μόνο του λογαριασμού 94 θα μπορεί ο λογαριασμός αυτός να τηρείται απλογραφικά;
Β) Ο λογαριασμός 94 προφανώς θα τηρείται κατ΄ είδος και ειδικότερα κατά ποσότητα και αξία. Αυτό επιβάλλεται από την περ. Α υποπερ. 3 της παρ. 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. που ορίζει ότι:
«Το τελευταίο όριο αναλύσεως των υπολογαριασμών του 94 είναι η μερίδα αποθήκης, στην οποία παρακο­λουθείται ή τελευταία υποδιαίρεση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθέματος, όπως π.χ. στα εμπορεύματα, η μερίδα αποθήκης αντιπροσωπεύει το είδος, ενδεχόμενα δε και την ποιότητα. Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθεμάτων υπαγορεύεται, είτε από διαχειριστικές και κοστολογικές ανάγκες, είτε από υποχρεωτικής εφαρμογής κανόνες δικαίου.
Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθεμάτων παρακολουθείται σε περισσότερες από μία μερίδες αποθήκης, όταν το ίδιο απόθεμα βρίσκεται σε περισσότερους από έναν αποθηκευτικούς χώρους.
Οι λογαριασμοί της τελευταίας υποδιαιρέσεως των αποθεμάτων τηρούνται κατά ποσότητα και αξία».

Σε σχέση όμως με τις προγενέστερες υποχρεώσεις του Βιβλίου Αποθήκης ανακύπτουν ζητήματα όπως:
• Δεν προκύπτει από τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. η υποχρέωση ενημέρωσης του λογαριασμού 94 με τις αξίες των πωλήσεων, παρά μόνο με το κόστος πωληθέντων.
• Από το εδάφιο 7 της περ. Α υποπερ.3 της παρ. 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζεται η υποχρέωση της συνεχούς απογραφής, κατ΄ επέκταση δηλαδή της συνεχούς κοστολόγησης των διακινούμενων από οποιαδήποτε αιτία ειδών. Συγκεκριμένα στο εδάφιο αυτό (7) αναφέρεται: «Με τη λογιστική παρακολούθηση της ποσοτικής διακινήσεως κάθε αποθέματος εξασφαλίζεται η διαρκής ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων, δηλαδή εξασφαλίζεται σε κάθε στιγμή η ακριβής γνώση του ποσοτικού υπολοίπου κατά μερίδα αποθήκης. Με την αποτίμηση των ποσοτικών διακινήσεων των αποθεμάτων επιτυγχάνεται η διαρκής απογραφή των αποθεμάτων, δηλαδή η διαρκής γνώση της ποσότητας και αξίας των αποθεμάτων που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.205.»
Καθίσταται αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο απαιτεί συνεχή κοστολόγηση και καθιστά επαχθέστερες τις υποχρεώσεις έναντι των ισχυόντων για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, καθόσον αυτές προέβλεπαν την ενημέρωση των μερίδων αποθήκης με την αξία των αναλώσεων ή του κόστους παραγωγής των προϊόντων, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
• Οσον αφορά την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης με την ποσοτική διακίνηση σε περιπτώσεις αναλώσεων πρώτων υλών ή παραχθέντων προϊόντων, αυτή καθιστά απαραίτητη την έκδοση ή την με οποιοδήποτε τρόπο τήρηση δελτίων εσωτερικής διακίνησης, παρότι τέτοια υποχρέωση δεν θα υπάρχει πλέον.
Τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και κάποια άλλα ειδικότερα (όπως περίπτωση super markets όπου λόγω ταμειακών μηχανών δεν μπορεί να γίνεται ούτε ποσοτική ενημέρωση του λογαριασμού 94) θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και να λυθούν άμεσα από το Υπουργείο.
3. Δεν υπάρχουν στο κείμενο της παρ. 8 του άρθρου 4 περιπτώσεις εξαιρέσεων από την τήρηση του λογαριασμού 94, ενώ βάσει της παρ. 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. παρέχονται, προφανώς λόγω ύπαρξης αντικειμενικών δυσκολιών, εξαιρέσεις από την τήρηση Βιβλίου αποθήκης, ή κατονομάζονται περιπτώσεις κατ΄ ειδικό τρόπο τήρησης του Βιβλίου αυτού, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

4. Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης των παρακάτω πρόσθετων βιβλίων του Κ.Β.Σ.:
• Του Βιβλίου Επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων
(Προσοχή! Η τήρηση του επιβάλλεται και από αναπτυξιακούς νόμους).
• Του Βιβλίου Αποθήκευσης.
• Του Βιβλίου εισερχομένων Συνεργείου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
• Του Βιβλίου Εντολών Μεσίτη.
• Του βιβλίου διάθεσης λαχείων Πρακτόρων.
• Του βιβλίου έργων εκμεταλλευτών μηχανημάτων.
• Του βιβλίου κίνησης οχημάτων επιχειρήσεων ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών.
Σημειωτέον ότι από 1/1/2014 καταργούνται και τα υπόλοιπα πρόσθετα βιβλία.

5. Ως προς τις προθεσμίες ενημέρωσης των βιβλίων προκύπτουν οι παρακάτω αλλαγές:
• Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 18 Κ.Φ.Α.Σ.), έναντι της καταληκτικής ημερομηνίας της 15ης του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του παραστατικού, που ισχύει με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..
• Το ή τα ημερολόγια, επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ενημερώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 12 περ. α Κ.Φ.Α.Σ.). Με βάση τον Κ.Β.Σ. ο καταληκτικός χρόνος ενημέρωσης των ημερολογίων εξαντλείται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.
• Το βιβλίο απογραφών ενημερώνεται με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (άρθρο 4 παρ. 12 περ. δ Κ.Φ.Α.Σ.). Με βάση τον Κ.Β.Σ. ο καταληκτικός χρόνος ενημέρωσης εξαντλείται στην ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.
• Σημειωτέον ότι βάσει του Κ.Φ.Α.Σ. το Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και το ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ενημερώνεται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού, χωρίς όμως πουθενά στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. να γίνεται ειδικότερη αναφορά σε ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού, η οποία έμμεσα προκύπτει από την περ. δ της παρ. 12 του άρθρου 4 ως η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η ημερομηνία κλεισίματος των Α.Ε. των Συνεταιρισμών και των Δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων εξαντλείται μέχρι την 30/4 του επόμενου έτους (31/10 επί διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 30/6 του ιδίου έτους) και των υπολοίπων υπόχρεων με διπλογραφικά βιβλία μέχρι την 31/3 του επομένου έτους (30/9 επί διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 30/6 του ιδίου έτους).
• Δεν γίνεται ρητή αναφορά στην παρ. 23 του άρθρου 4 για τον χρόνο ενημέρωσης των πρόσθετων βιβλίων παρά μόνο ότι παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες μέχρι την έκδοση του στοιχείου εσόδου. Προφανώς λοιπόν ενημερώνονται σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου έκδοσης του σχετιζόμενου στοιχείου εσόδου, πλην όμως θα πρέπει να αναμένεται σχετική εγκύκλιος για την αποσαφήνιση του ζητήματος.

6. Με βάση την παρ. 11 του άρθρου 4 τίθεται νέα υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η οποία αναφέρεται στην τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών διασφάλισης της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά.

7. Απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. Υπό τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. υπάρχει ο περιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων από παροχή υπηρεσιών μέχρι τα 5.000 ευρώ.

8. Για τους κανόνες αποτίμησης της απογραφής γίνεται πα­ραπομπή στις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (παρ. 10.2 άρθρου 4). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με το Π.Δ.1123/1980 που αφορούν την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων. Ειδικότερα ο Κ.Β.Σ. ευθυγραμμιζόμενος με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι αποτιμούνται στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρεχούσης, ενώ βάσει του Π.Δ.1123/1980 η αποτίμηση γίνεται στην συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρεχούσης.

9. Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφής ή σε καταστάσεις. `Αγνωστο αν θα συνεχίσει να ισχύει ή αν θα εκδοθεί εγκύκλιος ανάλογου περιεχομένου με την ΠΟΛ. 1174/2008 που επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων της ποσοτικής απογραφής σε οπτικό δίσκο. Αποψή μου είναι ότι για ευνόητους λόγους κάτι τέτοιο δεν θα γίνει αν προηγουμένως δεν τεθεί υποχρέωση θεώρησης των δίσκων αυτών.

10. Να επισημανθεί ότι αν και στην παρ. 10.2 περ. α του άρθρου 4 ορίζεται ότι η απογραφή των εμπορευσίμων γίνεται κατ΄ είδος, δεν υπάρχει διάταξη στο νέο Κ.Φ.Α.Σ. που να ορίζει την έννοια του είδους.

11. Τα λοιπά στοιχεία (πλην αποθεμάτων, παγίων, μετοχών, ομολογιών και χρεογράφων) του ενεργητικού και του παθητικού μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβαθμίων λογαριασμών εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού δίνεται στον έλεγχο. (άρθρο 4 παρ. 10.2 περ. γ). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. η ανάλυση καθενός από τους παραπάνω λογαριασμούς καταχωρείται σε καταστάσεις ή ισοζύγια ή αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.

12. Για τις συναλλαγές των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική δεν είναι σαφής η διάταξη (και προφανώς χρήζει ερμηνείας) αν μπορούν να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, ή υποχρεωτικά πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας. Συγκεκριμένα η σχετική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 15 αναφέρει: «Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με εξηρτημένη λογιστική, αντί να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος παρακολου­θούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος και δίνεται άμεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο ταμείου κάθε υποκαταστήματος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία μέχρι την ημέρα που σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού έπρεπε να έχει γίνει η ενημέρωση των ημερολογίων». Για περισσότερη σαφήνεια η διάταξη θα έπρεπε να ήταν διατυπωμένη ως εξής: «.........αντί να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, μπορούν να καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας.......». Κατά το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης πάντως η δυνατότητα είναι εναλλακτική «Με την παράγραφο 15 ορίζονται τα διπλογραφικά βιβλία, που τηρούνται στο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική, καθώς και τα βιβλία που προαιρετικά τηρούνται στο υποκατάστημα με εξηρτημένη λογιστική, χωρίς να ορίζεται η τήρηση διπλότυπης κατάστασης ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων στο υποκατάστημα, αφού τα αποθέματά του καταχωρούνται διακεκριμένα στα βιβλία της έδρας και δεδομένα αυτά δίνονται άμεσα στον έλεγχο που γίνεται στο υποκατάστημα».
Αντίθετα στην παρ. 22 του άρθρου 4 ορί­ζεται ρητά η εναλλακτική δυνατότητα είτε τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων υποκαταστήματος είτε ιδιαίτερης παρακολούθησης στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της έδρας.
Σημειωτέον ότι στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. δεν υπάρχει ο ορισμός του υποκαταστήματος.

Αλλαγές ως προς τα στοιχεία
1. Συνεχίζεται η υποχρέωση θεώρησης των στοιχείων διακίνησης και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2013 (άρθρο 9 παρ. 1 Κ.Φ.Α.Σ.).
2. Είναι δυνατή και πάλι η έκδοση Δελτίων Αποστολής (χωρίς να είναι συνενωμένα με Τιμολόγια) για τις παραλαβές αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ΄ Κ.Φ.Α.Σ.). Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 21α του Ν.3842/2010 τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 12 επιβάλλοντας την έκδοση συνενωμένου Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου κατά την παραλαβή αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποχρεωτικά και όχι εναλλακτικά.

3. Παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα τήρησης θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης επί οχημάτων αντί του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής. (`Αρθρο 5 παρ. 4). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. η τήρηση του βιβλίου αυτού εναλλακτικά του Σ.Δ.Α., ήταν δυνατή μόνο με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ( άρθρο 36 παρ. 2 περ ε Κ.Β.Σ. ).

4. Με βάση την παρ. 8 του άρθρου 5 αναφέρονται ρητά πλέον στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Αποστολής, οι οποίες είναι οι εξής:
α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σ΄ αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο.
β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι΄ αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.
γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης: γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, γβ) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από επιχειρήσεις παραγωγής αδρα­νών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας.
δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή.
Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. προβλέπεται μόνο η απαλλαγή της ως άνω β΄ περίπτωσης, ενώ άλλες απαλλαγές έκδοσης δελτίων αποστολής, ή έκδοσης κατ΄ ειδικό τρόπο έχουν δοθεί με υπουργικές αποφάσεις, ή δίδονται κατόπιν εγκρίσεως του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. (Βλέπε Δ. ΣΑΪΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κ.Β.Σ. ΕΚΔΟΣΗ 2011 σελ. 937 - 962).

5. Επί οποιασδήποτε ποσοτικής παραλαβής χωρίς στοιχείο διακίνησης από οποιονδήποτε τρίτο εκδίδεται πάντοτε δελτίο αποστολής από τον υπόχρεο παραλήπτη. (`Αρθρο 5 παρ. 1 περ. ε Κ.Φ.Α.Σ.). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. σε τέτοιες περιπτώσεις ενημερώνεται το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή εκδίδεται διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής ( άρθρο 10 παρ. 1 Κ.Β.Σ. ).

6. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης «ανάποδου» τιμολογίου από τον υπόχρεο αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών στην περίπτωση άρνησης από τον υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τέτοιου. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η απλή γνωστοποίηση του γεγονότος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τελευταίου. (Αρθρο 6 παρ. 5). Παρεμπιπτόντως δεν είναι κατανοητή στη σχετική διάταξη η αναφερόμενη φράση «του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές».

7. Κατά την αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος μπορεί να εκδίδεται απλό τιμολόγιο και όχι υποχρεωτικά συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (Αρθρο 6 παρ. 6 - Βλέπε και παραπάνω περ. 2).

8. Δεν προβλέπεται η έκδοση εκκαθάρισης στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων, δυνατότητα που είχε περιληφθεί στον Κ.Β.Σ. με το άρθρο 29 παρ. 8 του Ν. 3522/2006 .

9. Δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή του επαγγέλματος και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων στο Τιμολόγιο και στο Δελτίο Αποστολής. (άρθρο 6 παρ. 10).

10. Δεν προβλέπεται η έκδοση Απόδειξης Λιανικής (Παροχής Υπηρεσιών) από ελεύθερους επαγγελματίες ή από τηρούντες πρόσθετα βιβλία, όταν παρέχουν υπηρεσίες προς πελάτες για επαγγελματική εξυπηρέτηση των τελευταίων (υπόχρεους Κ.Φ.Α.Σ.). Αυτό προκύπτει από την έλλειψη διάταξης στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ανάλογου περιεχομένου με σχετική διάταξη του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. που ορίζει ότι: «Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ΄ αυτήν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του». Η έλλειψη αυτή συνεπάγεται την υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους τηρούντες πρόσθετα βιβλία στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς υπόχρεους. Πάντως η έλλειψη αυτή δεν συνδυάζεται με τη διάταξη της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 που προβλέπει εμμέσως την έκδοση απόδειξης από ελεύθερους επαγγελματίες προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (δηλαδή σε μη φυσικά πρόσωπα).

11. Για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ μπορεί να εκδίδεται αντί τιμολογίου απόδειξη. (άρθρο 6 παρ. 16 περ. γ). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. το όριο είναι πενήντα (50) ευρώ.

12. Παρέχεται βάσει της παρ. 11 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. η δυνατότητα στον μεταφορέα επί μεταφοράς αγαθών με ή χωρίς παροχή και άλλων υπηρεσιών να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ ΠΟΛ. 1144/6.8.1992 (Β΄ 517). Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα μεταφορικά γραφεία ή τους διαμεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς.

Αλλαγές ως προς την διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων και την διασταύρωση και απόδειξη των συναλλαγών
1. Με την παρ. 4 του άρθρου 9 τίθενται νέες υποχρεώσεις διαφύλαξης (κυρίως αποθήκευσης σε ηλεκτρονικά μέσα) των τιμολογίων.

2. Παύει η υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 6 του Κ.Β.Σ.. Σημειωτέον ότι πλέον το ισοζύγιο αυτό (τελευταίο προσωρινό) καθώς και το οριστικό θα αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο που υποχρεού­ται να τηρεί κάθε υπόχρεος με διπλογραφικά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 11).

3. Επίσης παύει η υποχρέωση υποβολής:
• Των περιεχομένων του βιβλίου μεριδολογίου ιατρών, λόγω μη υποχρέωσης τήρησης τέτοιου Βιβλίου πλέον.
• Των περιεχομένων του βιβλίου αποθήκευσης, λόγω μη υποχρέωσης τήρησης τέτοιου Βιβλίου πλέον.
• Των αντισυμβαλλόμενων επιτηδευματιών που περιέχονται στα δελτία κίνησης τουριστικού λεωφορείου, λόγω μη υποχρέωσης τήρησης τέτοιων δελτίων πλέον (υποχρέωση από το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Β.Σ. ).
• Για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

4. Η υποβολή των καταστάσεων με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι υπόχρεοι για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, δεν περιλαμβάνουν σε σχέση με τον Κ.Β.Σ. το επάγγελμα, τη διεύθυνση και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου προς υποβολή, καθώς επίσης το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου.

5. Η υποχρέωση για εξόφληση μέσω επιταγών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για εξόφληση αγορών αγροτικών προϊόντων εξομοιώνεται με τις λοιπές περιπτώσεις, οπότε υπάρχει το κοινό όριο των 3.000 ευρώ με τα άλλα φορολογικά στοιχεία αξίας (άρθρο 10 παρ. 6 Κ.Φ.Α.Σ.)

6. Επιτρέπεται πλέον ο συμψηφισμός μεταξύ των ανταπαι­τήσεων των συμβαλλομένων (άρθρο 10 παρ. 6), που με βάση τον Κ.Β.Σ. είναι επιτρεπτός μόνο για τις ανταπαιτήσεις μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιριών.

Συμπεράσματα
• Η πολυδιαφημιζόμενη κατάργηση του Κ.Β.Σ. στην ουσία είναι ένας εκσυγχρονισμός και ειδικότερα μια παρουσίαση με νέα δομή και κάποιες αλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1 - 29 του Π.Δ. 186/1992 (πλην του άρθρου 26 για τη διαχειριστική χρήση που ούτως ή άλλως επικαλύπτεται από τον Κ.Φ.Ε.). Το στοιχείο το οποίο μπορεί τελικά να αποδώσει τον όρο «κατάργηση» είναι ότι δεν έχουν περιληφθεί διατάξεις ανάλογες του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων, οι οποίες τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τον λογιστικό και επιχειρηματικό κόσμο με τις εξοντωτικές κυρώσεις και ποινές που επιφέρουν (Σημειωτέον όμως ότι θα πρέπει να αναμένονται και οι διατάξεις του νέου ποινολογίου).
• Υπάρχουν κάποιες αλλαγές επ΄ ωφελεία των υπόχρεων (όπως η μη θεώρηση των βιβλίων, ο συμψηφισμός ανταπαιτήσεων, η ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων, η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου), αλλά και κάποιες άλλες που μπορεί να δυσχεραίνουν τις υποχρεώσεις (όπως η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 για αυτούς που έχουν έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων αδιακρίτως και χωρίς εξαιρέσεις).
• Η αναφορά στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Α.Σ. ότι «κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές» δεν αποσαφηνίζει αν παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές που αφορούν σε διατάξεις που έχουν αντίθετο περιεχόμενο σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 1-13, ή παύουν να ισχύουν γενικά για όλες τις διατάξεις των άρθρων 1-13. Η σύγχυση προκαλείται από την τελευταία φράση «τις διατάξεις αυτές», όπου το «αυτές» δεν αποσαφηνίζεται αν αναφέρεται στις αντίθετες διατάξεις ή εν γένει στις διατάξεις των άρθρων 1-13. Ακόμη και στην περίπτωση που γίνει δεκτό ότι η αναφορά γίνεται στις αντίθετες διατάξεις, πάλι μπορεί να επικρατήσει σύγχυση ως προς το κριτήριο της συνέχισης ισχύος κάθε διοικητικού εγγράφου ή εγκύκλιου διαταγής.
• Στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. υπάρχουν έννοιες που δεν ορίζονται (όπως ίσχυε επί Κ.Β.Σ.) όπως «υποκατάστημα» ή «είδος».
• Ακόμη ένα στοιχείο του Κ.Φ.Α.Σ. είναι ότι δεν προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων ή άλλης αντίστοιχης. Κατά συνέπεια είναι άγνωστο που θα παραπέμπονται τυχόν αιτήματα των υπόχρεων, που προκύπτουν από αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ..
• Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του έργου απαιτεί και την σύνταξη του νέου ποινολογίου, προκειμένου να συνδυάζονται οι περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ. με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΗΓΗ: http://www.e-forologia.gr/cms/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.